Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - Obecní vyhlášky nemohou zavázat občany k předání odpadů zdarma do obecních sběren 30.09.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH - Obecní vyhlášky nemohou zavázat občany k předání odpadů zdarma do obecních sběren

V posledních dnech se v médiích objevují zprávy, že některé obce (např. Bohumín, Karviná, Chomutov) schválily obecně závazné vyhlášky, pomocí kterých razantně zamezí krádežím kovů. V této souvislosti uvádí Česká asociace odpadového hospodářství několik podstatných poznámek.

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil již v červenci 2014 „Informaci k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce“[1]. V této informaci se ministerstvo zabývá různými aspekty této problematiky a závěrem konstatuje, že „obce nemají dle současné právní úpravy možnost zamezit obecně závaznou vyhláškou prodeji kovů do sběren a výkupen“. 


Co se vlastně mění

Pokud se zaměříme přímo na konkrétní obce, které se podle médií pokoušejí obecně závaznou vyhláškou dosáhnout zákazu výkupu kovů od fyzických osob, tak již v červnu 2014 schválilo Zastupitelstvo města Bohumín obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014[2] o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. V článku 4 této vyhlášky je však pouze stanoveno, že „Kovy se odevzdávají a)ve sběrném dvoře… a za b) v mobilním sběrném dvoře…“ Pokud tedy chce fyzická osoba odevzdat své kovové odpady do obecního systému zdarma, odevzdá je na těchto místech. Pokud však chce občan kovové předměty prodat do sběrny či výkupny, nic mu v tom dle zákona o odpadech nebrání a vyhláška jej v tomto směru nemůže omezovat. Zastupitelstvo města Karviné schválilo dne 16. září 2014 na úřední desce vyhlášku č. 3/2014[3] o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve které jde poněkud dál, když v čl. 6 stanoví, že „kovy se odevzdávají pouze ve sběrném dvoru….“.


Ministerstva vnitra a životního prostředí se vyjádřila zcela jednoznačně – občané mají právo volby

Ministerstvo vnitra s odvoláním na jednoznačný právní názor Ministerstva životního prostředí k této situaci uvedlo následující: V této souvislosti tedy mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny surovin. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vyhlášce tak nebude znamenat skutečnost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sběrny či výkupny. Jednoduše řečeno, v případě odevzdání kovů ve sběrně či výkupně surovin se nebude jednat o porušení obecně závazné vyhlášky.“ 


Obce vyhlášku vydat mohou, ale občané si dále mohou vybrat, kam svůj odpad předají

Obec tedy může vytvořit systém nakládání s komunálním odpadem podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a v rámci této obecně závazné vyhlášky určit místa k odkládání kovových odpadů, ale nic to nemění na skutečnosti, že platné znění zákona o odpadech umožňuje v § 18 výkup kovů od fyzických osob před jejich odložením do systému nakládání s komunálními odpady. Je tedy zřejmé, že takovou úpravou obecně závazných vyhlášek obce nedosáhnou naplnění sledovaného účelu, tedy omezení výkupů kovů od občanů a přesun výnosu z prodeje kovů do svých rozpočtů. Obce na toto byly opakovaně předem upozorňovány, takže jejich legislativní aktivita je v tomto smyslu poněkud zvláštní.


Vyhlášky bude dále posuzovat ministerstvo vnitra

V obecné rovině mají obce povinnost[4]  zastupitelstvem schválenou obecně závaznou vyhlášku zaslat neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra, které v případě, že odporuje obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhoduje Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky

Není–li ani potom zjednána náprava, podává Ministerstvo vnitra návrh na zrušení takové obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu.[5] Je otázkou, jak se k některým nově schvalovaným obecně závazným vyhláškám obcí snažících se o zákaz výkupu kovů od fyzických osob Ministerstvo vnitra (popřípadě Ústavní soud) postaví. V každém případě však platí, že občané mohou zcela stejným způsobem jako doposud odevzdávat své odpady do oprávněných zařízení dle svého svobodného uvážení a získávat za ně odpovídající hodnotu. A to jak v obcích bez nové vyhlášky, tak v obcích s touto novou vyhláškou.


Zefektivněme dozor a nepostihujme plošně všechny

Závěrem je třeba upozornit, že Ministerstvo životního prostředí připravilo a do vnějšího připomínkového řízení poslalo novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, jejímž cílem je zavést povinnost bezhotovostní platby při výkupu vybraných odpadů od fyzických osob. Tento návrh změny legislativy lze považovat za racionální, na rozdíl od nedávno sněmovnou široce odmítnutého návrhu úplného zákazu výkupu všech odpadů od fyzických osob, se kterým přišel Svaz měst a obcí. Jak k tomu při projednávání sdělil ministr Brabec, takové omezení svých občanů není platné v žádném státě EU. „Ministerstvem navrhované zavedení povinnosti bezhotovostních plateb týkající se sběru a výkupu kovových odpadů, může objektivně přispět k vyšší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti práva. Je zřejmé, že prakticky žádné opatření nemůže vést k úplnému potlačení krádeží kovů. Tato trestná činnost je primárně spojena se sociálními aspekty a odpadové právo jistě nevyřeší vhodnější sociální nastavení tak, aby k těmto jevům nedocházelo. Nově zaváděná kontrola přes finanční toky je však jistě rozumnějším návrhem než trestání všech občanů bez rozdílů tím, že by neměli právo na získání hodnoty svého majetku.“ dodává Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)[1] http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-problematice-regulace-odkladani-kovu-obecne-zavaznou-vyhlaskou-obce.aspx

[2] https://www.mesto-bohumin.cz/data/ozv/ozv_2014-03.pdf

[3] http://public.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/www/zobrazit_dokument.htw/EDE05612014.PDF?cislo=38158

[4] Ust. § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

[5] Ust. § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

Související články:

Noční jednání Sněmovny - zákaz výkupu odpadů odmítnut, další kontroverzní změny zákona o odpadech těsnou většinou prošly

ČAOH: Úprava vyhlášky MŽP týkající se sběren odpadů

ČAOH - odpovědi na otázky tisku k novele odpadového zákona ke sběrnám

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - Obecní vyhlášky nemohou zavázat občany k předání odpadů zdarma do obecních sběren

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis