Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - přehledná informace, co přináší aktuální novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. 21.06.2013 | kategorie: Odborné články

ČAOH - přehledná informace, co přináší aktuální novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.

Aktuální ekoauditová novela zákona o odpadech, kterou nedávno podepsal prezident, právě vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 169/2013 Sb. Česká asociace odpadového hospodářství připravila stručný přehledný výtah nejdůležitějších změn, které s sebou tato novela přináší. Úplné znění zákona, s vyznačením konkrétních změn, bude členům ČAOH k dispozici na intranetu ČAOH (na neveřejné části webu).

 

Novela byla předložena především v reakci na usnesení vlády, které se týkalo eliminace nadbytečných požadavků environmentální legislativy. Některé body novely vyplývají rovněž z nutnosti reagovat na změny evropských právních předpisů nebo ze snahy odstranit problémy s aplikací zákona o odpadech v praxi.

Mezi hlavní změny patří:

 • Úpravy §2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu).
 • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
 • V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
 • Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
 • Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
 • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
 • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP). Připomínky ČAOH k této legislativní změně jsou uvedeny zde – Připomínky ČAOH.
 • Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.
 • Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
 • Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.


Změny v evidenci:

 • vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě,
 • nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1,
 • ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi),
 • provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 zasílají údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení,
 • provozovatelé skládek jsou povinni zasílat nejen údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, ale rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu,
 • pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem.


Přílohy:

 • ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek)
 • v příloze č. 9 – zohledňuje se změna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.


Účinnost:

Navrhovaná účinnost  - dnem 1. října 2013 s výjimkou

 • čl. I bodu 47 – použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků -  účinnost dnem 1. ledna 2015
 • čl. I bodu 57 –  nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik - dnem 1. ledna 2014
 • čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 – využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence  -  dnem 1. října 2014.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Autor shora uvedeného výtahu z aktuální novely je ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - přehledná informace, co přináší aktuální novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis