Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Přehledná informace o aktuálně platné novele č. 184/2014Sb. zákona o odpadech 31.08.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH: Přehledná informace o aktuálně platné novele č. 184/2014Sb. zákona o odpadech

Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou se mění také předchozí novela, tedy zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Česká asociace odpadového hospodářství jako obvykle přináší stručný a přehledný výtah toho podstatného, co novela doplňuje a mění.

Stručně k obsahu:

1. Novela zákona o odpadech, která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Mezi hlavní změny patří:

 • Nová definice pojmu výrobce (§ 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce (§ 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" (§37q).
 • Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nové znění § 37i) - platnost dosavadních zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení zůstává podle přechodných ustanovení novely nedotčena, pouze s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení je dále podle přechodných ustanovení povinna doplnit všechny údaje, které jsou vyžadovány v návrhu na zápis podle nového znění § 37i odst. 3 nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely - osobu, která nesplní tuto povinnost MŽP ze Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.
 • § 37h odst. 3 - Povinnost výrobce (nebo právnické osoby zajišťující společné plnění) vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (podle přechodného ustanovení od 1. ledna 2015).
 • Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení (§ 37r)
 • Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" (§ 37s)
 • Nové znění přílohy č. 7 - "Skupiny elektrozařízení"
 • Nová příloha č. 14 - "Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu" - navýšení hodnot  

Účinnost: S výjimkou ustanovení čl. bodů 33  a 37 až 39 týkajících se Registru míst zpětného odběru, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.

 

2. Podstatná je rovněž novela zákona č. 169/2013 Sb., tedy novela již dřívější platné novely zákona o odpadech ("novela novely")

Po mnoha připomínkách odborné veřejnosti (např. zde) došlo k posunutí účinnosti těch bodů novely, které se vztahují k použití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  a k zásadním změnám v evidenci odpadů a především v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů, a to z 1. října 2014 až k datu 1. ledna 2016. Důvodem posunutí účinnosti má být technická náročnost provedení změn v praxi (elektronizace evidence). Pravděpodobné jsou také určité další nutné úpravy této části legislativy.

 

Členové České asociace odpadového hospodářství mají aktuální plné znění novelizovaného zákona s barevným vyznačením proběhlých změn k dispozici na intranetu ČAOH v sekci Platné přepisy OH v ČR. Intranet je členům ČAOH přístupný po zásadní login a hesla.

Zde je dispozici samotný změnový text novely ze Sbírky zákonů: sb0184-2014.pdf [ 631.51 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Přehledná informace o aktuálně platné novele č. 184/2014Sb. zákona o odpadech

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis