Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Změny v působnosti zákona o odpadech po „infringementové“ novele 16.12.2015 | kategorie: Aktuality

ČAOH: Změny v působnosti zákona o odpadech po „infringementové“ novele

Česká asociace odpadového hospodářství připomíná některé důležité změny v působnosti zákona o odpadech, které přinesla poslední novela zákona o odpadech s číslem 223/2015 Sb., a to s účinností od 1. října 2015. Působnost zákona o odpadech, tedy na co se tento zákon vztahuje nebo nevztahuje, je upravena v § 2.


Odpadní vody

První změnou je nová formulace v ust. § 2 písm. a) týkající se vyloučení odpadních vod z působnosti zákona o odpadech. Po novele se zákon o odpadech nevztahuje na odpadní vody v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích).  Tedy jednoduše řečeno, pokud je nějaká situace vztahující se k odpadním vodám upravena např. ve vodním zákoně, zákon o odpadech se nepoužije. Pokud by však bylo s odpadními vodami nakládáno v konkrétním případě jinak, než řeší vodní zákon, např. nějakým specifickým nezákonným způsobem, pak by připadal v úvahu postup podle zákona o odpadech. Takto to alespoň vysvětluje MŽP v rámci odborných seminářů. Je třeba zdůraznit, že vodní zákon upravuje odpadní vody v ustanovení § 38, a to například včetně akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách (žumpa). Obecné stanovisko k této části novely a souvisejícím otázkám zatím MŽP nevydalo. Pokud by výklad nového ustanovení byl písemný a veřejný, bylo by to pro subjekty působící v této oblasti jistě přínosné. Pozitivní je, že ministerstvem původně navrhované znění bylo po odborných diskuzích nakonec upraveno a škála poměrně zbytečných komplikací a rizik pro dosavadní standardní nakládání s odpadními vodami se tak snížila (více zde).  


Vyřazené výbušniny

Dále bylo novelizováno znění výjimky z působnosti v § 2 pod písmenem f). Původní znění „odpady plastických trhavin, výbušnin a munice“ bylo novelou změněno na „vyřazené výbušniny a vyřazené střelivo“. Mělo by se však jednat pouze o terminologickou změnu, která bude lépe odpovídat zvláštním právním předpisům.  Dodejme, že vyřazené výbušniny a střelivo upravuje zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále zákon o zbraních.


Sedimenty

K podstatné změně v působnosti došlo v oblasti vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Před novelou se zákon o odpadech nevztahoval na nakládání s těmito sedimenty používanými na zemědělském půdním fondu podle zvláštního zákona a dále se nevztahoval na nakládání se sedimenty, které vyhovovaly limitům znečištění stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech (pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu). Výše uvedené výjimky z působnosti pro sedimenty však byly novelou zrušeny, včetně přílohy č. 9 a zákon o odpadech se tak na ně nově vztahuje. Po novele je tedy nakládání se sedimenty vytěženými z koryt vodních toků a nádrží (pokud jsou odpadem) upraveno v novém § 37t zákona o odpadech, a to takto:

 • Využívat tyto sedimenty na zemědělském půdním fondu v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech je možné pouze za splnění požadavků zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o hnojivech). V tomto případě se nevede evidence podle § 39 odst. 1 a nepodává se hlášení podle § 39 odst. 2 a 3 zákona o odpadech, ale vede se evidence podle zvláštních právních předpisů.
 • Využívat tyto sedimenty na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech je možné za splnění podmínek stanovených vyhláškou pro využívání odpadů na povrchu terénu. Příslušnou změnu vyhlášky č. 294/2005 Sb. Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje a nevyšla tedy zatím ve Sbírce zákonů.
 • Využívat tyto sedimenty jako stavební materiál v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech je možné za splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy (stavební zákon, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky).

V této souvislosti je třeba uvést, že v zákoně o odpadech v ust. § 2 písm. g) i po novele nadále zůstává výjimka z působnosti u „sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů“. Na tyto sedimenty se tedy zákon o odpadech stále nevztahuje.


Odpady drahých kovů

Poslední změnou je, že novela zrušila vyloučení z působnosti zákona o odpadech pro odpady drahých kovů (původně písm. b) § 2 zákona). K této problematice Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo na svých internetových stránkách vyjádření (text viz níže), ve kterém se věnuje otázce, jak postupovat při posuzování, zda konkrétní forma drahého kovu je či není odpadem.

 

Stanovisko MŽP ke stažení

Stanovisko MŽP k drahým kovům - oodp-vyjadreni-mzp-drahe-kovy-novela-223-2015-20151005.pdf [ 32.43 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Změny v působnosti zákona o odpadech po „infringementové“ novele

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis