Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení 04.12.2013 | kategorie: Odborné články

Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci o další novele zákona o odpadech. Tentokrát se jedná o novelu řešící povinnosti spojené s komoditou elektrozařízení a elektroodpadu.

Oproti původnímu záměru, kdy se navrhovalo k přijetí více dosti potřebných změn stávající legislativy z oblasti elektro, ministerstvo nakonec pojalo tuto novelu jako pouhou transpozici nových povinností vycházejících z evropské směrnice o elektro s číslem 2012/19/EU.

Česká asociace odpadového hospodářství níže uvádí stručný přehledný výčet základních bodů aktuálně předložené novely:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů „ELEKTRONOVELA“ – vnitřní připomínkové řízení

Důvod změny: Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Hlavní navrhované změny:

1. Upravená působnost (§ 37f) + změna přílohy č. 7 zákona (skupiny elektrozařízení do 14. srpna 2018 / skupiny elektrozařízení od 15. srpna 2018).

2. Vymezení institutu zplnomocněného zástupce - nové definiční vymezení povinných osob (výrobců) + doposud neregulovaný okruh zahraničních „internetových prodejců“ + související institut zplnomocněného zástupce (§ 37g).

3. Zjednodušení administrativní podoby Seznamu výrobců elektrozařízení - především dálkový přístup v rámci procesu registrace apod.

4. Registr míst zpětného odběru (§ 37s) - komplexní přehled o všech sběrných místech v České republice (daném regionu) pro spotřebitele (konečného uživatele) + transparentní systém, který umožňuje státu efektivně vyhodnotit stav sběrné sítě 

5. Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení (§ 37r).

6. Uvádění viditelného příspěvku na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem - členské státy mohou podle směrnice požadovat, aby výrobci informovali kupující při prodeji nových výrobků o nákladech na sběr, zpracování a k životnímu prostředí šetrné odstraňování (tzv. recyklační příspěvek či poplatek).

7. Nová příloha č. 14 zákona - Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu.

Oproti původnímu návrhu je tato nová verze silně pozměněná. Podstatným a diskutabilním prvkem této změny je vypuštění definice zpětně odebraného elektrozařízení jako odpadu + původně navrhovaného zavedení tzv. zjednodušeného odpadového režimu při nakládání s vybraným elektrozařízením. Je třeba zdůraznit, že většina států v EU nakládá s upotřebeným elektrozařízením v režimu odpadů, resp. v tzv.  zjednodušeném odpadovém režimu. Pro nakládání s komoditou tak platí zvýšené požadavky na ochranu ŽP a zdraví osob. Podstatná v tomto směru je i efektivní možnost kontroly materiálového toku elektrozařízení, a to přes křížově kontrolovatelnou odpadovou evidenci. Toto však bohužel opět novela neobsahuje, ikdyž v původním návrhu tyto body byly.

Dále novela nově vymezuje některé základní pojmy: 

místem zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností

místem odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad.

Navrhovaná účinnost novely: Dnem vyhlášení (s výjimkou čl. I bodů 12 až 15 a bodů 37 a 40 až 42, které mají nabýt účinnosti dnem 1. června 2015).

Text navrhované novely je zde:navrh-elektro.doc [ 173 kB ]

Odůvodnění navrhované novely je zde:duvodova-zprava-elektro.doc [ 347.5 kB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis