Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Připomínky k dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 28.07.2020 | kategorie: Aktuality

Připomínky k dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

V průběhu července probíhala veřejná konzultace k materiálu MŽP Státní politice životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050. Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto sdružení zastřešující největší kapacitu recyklačních technologií v České republice, zaslala k materiálu připomínky k nutné podpoře recyklace. Plný text zaslaných připomínek je k dispozici níže.

 

Text dopisu s připomínkami

 

Vážení,

v rámci vyhlášené veřejné konzultace se Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto profesní svaz sdružující společnosti s celkovým podílem cca 65 % trhu služeb nakládání s odpady v ČR, tímto vyjadřuje k textu aktuálního materiálu s názvem Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050. Naše připomínky se s ohledem na odborné zaměření naší asociace týkají zejména agendy odpadového/oběhového hospodářství.

S většinou textu v kapitolách týkajících se odpadového/oběhového hospodářství souhlasíme a podporujeme jej. Kde bychom však s jistotou vnímali vážnou potřebu doplnění textu, je oblast zcela nezbytné legislativní podpory recyklace, jakožto významné součásti evropské hierarchie nakládání s odpady, zejména recyklace komunálních odpadů, ke které byly novými směrnicemi stanoveny konkrétní závazné číselné cíle.

Připomínka č. 1: V textu tohoto strategického dokumentu, konkrétně do kapitoly 2.2 (případně do druhé části dokumentu), jednoznačně vytyčit potřebu splnění konkrétních číselných cílů dle nových platných směrnic, a to ke konkrétním rokům. Česká republika se zavázala ke splnění Evropskou unií definovaných cílů balíčku oběhového hospodářství. Svou důležitostí a rozsahem se jednoznačně jedná o cíle strategické. Největší výzvou je pak právě cíl recyklace, konkrétně recyklace komunálních odpadů, který EU stanovila na minimálně 65 % k roku 2035 (60 % k roku 2030). Vzhledem k tomu, že období, na které je zaměřen aktuální dokument Státní politiky ŽP, je právě obdobím, kdy Česká republika bude muset naplnit závazně stanovené cíle recyklace, je zřejmé, že by tento nelehký úkol měl být odpovídajícím způsobem v předmětném materiálu viditelně uveden.

Česká republika velmi pravděpodobně bude mít v tomto roce schválenou novou odpadovou legislativu. Ta obsahuje skutečně velké množství efektivních nástrojů na splnění jednoho z dalších důležitých evropských cílů, kterým je omezení skládkování. To je v pořádku. K němu byl ze strany EU stanoven rovněž konkrétní cíl, a to omezit skládkování komunálních odpadů k roku 2035 na max. 10 %. ČR není mezi zeměmi, které dostaly k tomuto cíli odklad až do roku 2040. Pro rozvoj oběhového hospodářství v ČR je to jistě dobře.

Problémem však je, že již při schvalování nové české odpadové legislativy se jasně ukázalo, že tato neobsahuje potřebné nástroje ke splnění závazných cílů recyklace, tedy k přesunu potřebného množství odpadů odkloněných ze skládek právě do recyklace. Ověřitelnou skutečností je fakt, že ani se znalostí nové odpadové legislativy se v podmínkách ČR pro další roky bohužel nepřipravují odpovídající kapacity ke splnění závazných cílů recyklace. Nová legislativa reálně motivuje investory spíše k investicím do velkých kapacit technologií umístěných níže v hierarchii. V debatách ve sněmovně proto bylo přislíbeno, že nástroje na nezbytnou podporu recyklace, které se nepodařilo/nepodaří dostat do nové odpadové legislativy, budou diskutovány a prosazovány v „dalších krocích“. S tím souvisí další navrhovaná připomínka.

Připomínka č. 2: Doplnit do dokumentu závazek státu k prosazení konkrétních nástrojů na podporu recyklace do legislativy. Dle našeho názoru je nepochybně aktuálně projednávaná Státní politika ŽP jedním z těchto „dalších kroků“, které mohou nezbytnému systémovému navýšení recyklace pomoci. Věříme, že se na MŽP nalezne ochota pro doplnění tohoto důležitého strategického dokumentu o výčet alespoň některých konkrétních nástrojů, které recyklaci skutečně efektivně podpoří a k jejichž legislativní podpoře by se stát podle našeho názoru měl v tomto strategickém dokumentu jasně přihlásit s uvedením časového rámce reálného legislativního prosazení konkrétního druhu nutné podpory.

V tomto směru chceme konstruktivně odkázat na již zpracovaný materiál s výčtem některých možných konkrétních nástrojů na podporu recyklace, které vznikly dlouhodobou diskuzí řady odborníků, včetně samotných recyklačních firem, a to v rámci odborné pracovní skupiny RecHelp. Ta doposud definovala konkrétně 11 možných nástrojů na podporu recyklace. Část z těchto nástrojů je doporučována rovněž z pozice EU a jejich orgánů (jako příklad lze uvést body č. 1, 3, 7, případně bod 11. Aktuálně bylo podobné opatření schváleno na evropském summitu, kdy se zástupci všech zemí dohodli na nutném zavedení daně na nerecyklované plasty, které má pomoci většímu uplatnění druhotných plastů a recyklace samotné.)

Stručný výčet navrhovaných nástrojů zde pro přehlednost uvádíme:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

Podrobnější informace k jednotlivým navrhovaným nástrojům obsahuje přiložený písemný materiál skupiny RecHelp.

Věříme, že naše připomínky budou moci být v textu dokumentu Státní politiky dostatečně zohledněny. Jednoznačně by to pomohlo dalším snahám o potřebné nastavení podpory recyklace v České republice, bez kterého se ve vztahu k nutnému splnění závazných cílů v žádném případě jako ČR neobejdeme.

Zároveň si tímto dovolujeme požádat o informaci o vypořádání našich připomínek.

 

Ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR 2030

dopis-na-mzp---statni-politika-zp---priloha.pdf [ 1.64 MB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Připomínky k dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (20%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis