Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Senát projednal návrh nové evropské odpadové směrnice a cílů týkajících se oběhového hospodářství 01.10.2014 | kategorie: Aktuality

Senát projednal návrh nové evropské odpadové směrnice a cílů týkajících se oběhového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o senátním projednání návrhu nové evropské odpadové směrnice a strategického materiálu EU k oběhovému hospodářství. Senát tento bod projednával na své 25. schůzi dne 1.10.2014 a přijal k němu níže uvedené doporučení. Mimo jiné Senát ve shodě s vládou nesouhlasí s nastavením navrhovaných evropských cílů.

Senát PČR

I.
1. podporuje v obecné rovině úsilí Komise v zavádění oběhového hospodářství, které zvýší míru recyklace odpadu, sníží množství skládkovaného odpadu, přispěje k většímu využívání druhotných surovin z odpadu a k vyšší surovinové nezávislosti a tím i bezpečnosti EU;


2. dospěl však k závěru, že návrh směrnice je, pokud jde o vymezení závazných cílů, v rozporu se zásadou subsidiarity ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, neboť Komise nedoložila, že navrhované závazné cíle jsou reálně dosažitelné za přiměřených nákladů pro členské státy a obce, a neprokázala tak skutečnou přidanou hodnotu zvoleného způsobu jednání na úrovni EU;


3. přijímá podle čl. 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvám k návrhu směrnice odůvodněné stanovisko o jeho rozporu se zásadou subsidiarity, a to z důvodů uvedených v bodech II.1 až II.4 tohoto stanoviska;


II.
1. nesouhlasí, ve shodě s vládou, s nastavením navrhovaných cílů pro snižování míry skládkování a objemu odpadu a zvyšování míry jeho recyklace obsažených ve sdělení Komise, neboť na základě dokumentů Komise nepovažuje za doložené, že navrhovaných cílů lze v daném časovém rámci reálně dosáhnout a že tudíž bude dosaženo i přínosů tvrzených Komisí, zejména ve srovnání s ekonomickou zátěží, která by byla s naplňováním cílů spojena;

2. konstatuje, že navrhované změny se dotýkají působnosti obcí a mohou zasahovat do jejich dlouhodobých investic, jakož i do fungování systému tříděného sběru odpadů;

3. proto zastává názor, že před stanovením jakýchkoliv závazných cílů by měla být provedena analýza dopadů na jednotlivé členské státy reflektující jejich specifické hospodářské struktury, jakož i podrobná analýza plnění či příčin neplnění stávajících cílů a teprve na základě pečlivého vyhodnocení těchto analýz by měly být nastaveny konkrétní realistické cíle;

4. obává se, že prováděním směrnice v navrhované podobě by nadměrně narostla administrativní i ekonomická zátěž pro členské státy, obce i podnikatelské subjekty;

5. souhlasí s jednotlivými výhradami vlády k návrhu směrnice;

6. doufá, že by zavedení oběhového hospodářství mohlo přispět k eliminaci ilegálních skládek odpadu, se kterými má svoji neblahou zkušenost i Česká republika a jejichž likvidace a náprava ekologických škod vyžaduje značné finanční náklady;

7. připomíná své usnesení č 432 z 19. března 2014 k návrhu směrnice k omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, ve kterém vyjádřil názor, že hlavní možností řešení problematiky plastového odpadu je jednak předcházení vzniku tohoto odpadu a jednak apelování na výrobce, aby jejich produkty vykazovaly co největší míru recyklovatelnosti; dále považoval za vhodné zvážit energetické využití tohoto odpadu v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady;

8. v souvislosti s tím podotýká, že objem odpadů závisí také na množství vyrobeného zboží a ovlivňuje ho i posun výroby od zboží dlouhodobé životnosti ke zboží krátkodobé životnosti, který není vždy vyvolán technologickým vývojem, nýbrž často jen snahou maximalizovat zisk na úkor spotřebitele nebo rychle se měnícími legislativními a technickými požadavky na výrobky; v některých případech navíc hmotnost a objem obalu výrazně přesahuje hmotnost a objem samotného výrobku, aniž by to vyžadovala povaha výrobku nebo způsob jeho prodeje;

III.
1. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji projednávání;

2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto odůvodněné stanovisko postoupil předsedům Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, dle informací Senátu Parlamentu ČR

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Senát projednal návrh nové evropské odpadové směrnice a cílů týkajících se oběhového hospodářství

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis