Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Uvažujete o výstavbě nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů? 14.08.2017 | kategorie: Aktuality

Uvažujete o výstavbě nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů?

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zavedl v § 149 pojem „závazné stanovisko“ (ZS). Jedná se o úkon, který činí správní orgán (dotčené orgány státní správy = DOSS) na základě podané žádosti. DOSS vydávají ZS na základě zvláštních právních předpisů (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, zákon o ochraně ZPF, zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči). Nejedná se o samostatné rozhodnutí, nýbrž o podklad pro navazující řízení vedené na stavebním úřadu.

Obsah ZS je závazný pro výrokovou část příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zavedl institut „Koordinované závazné stanovisko“ (KZS), které zjednodušuje žadateli (stavebníkovi) administrativní úkony v řízeních vedených podle stavebního zákona.  V praxi to znamená, že žadatel nepodává jednotlivé žádosti k různým DOSS (oddělení životního prostředí, silniční a dopravní úřad, vodoprávní úřad apod.), ale pouze jednu žádost o KZS na příslušný úřad (městský úřad, magistrát, krajský úřad). Žadatel tak obdrží jeden dokument, kde budou stanoviska vydaná jedním DOSS na základě více zvláštních zákonů.

Součástí žádosti o koordinované stanovisko musí být dokumentace, která je požadována stavebním úřadem pro příslušná řízení. DOSS vydá na základě žádosti stanovisko z hlediska všech dotčených veřejných zájmů. Žádost se podává na městský úřad/magistrát/krajský úřad, kde je k příjmu a k vyřízení žádostí o KZS vždy pověřen určitý útvar/odbor/oddělení, tzv. „koordinátor KZS“. Tento koordinátor zajistí, aby všechny veřejné zájmy, byť by nebylo na ně v žádosti upozorněno, byly zohledněny, a jednotlivá stanoviska k jednotlivým zájmům byla v souladu a vzájemně si neodporovala.

Připravovanou projektovou dokumentaci určenou pro územní řízení, by měl projektant konzultovat s DOSS za účelem zapracování specifických podmínek a zajištění snadného průběhu celého řízení.  Pro tyto potřeby lze požádat příslušný úřad o předběžné vyjádření k záměru umístění stavby XY.

Dle stavebního zákona poskytuje krajský úřad, úřad územního plánování a stavební úřad předběžné informace územně plánovací informace o:

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití,

 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí,

 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí.

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem a konkrétní údaje o svém záměru – účel, technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

 

Zdroj: web ČAOH s využitím článku autorky Ing. Jitky Lochovské, INISOFT s.r.o.

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Uvažujete o výstavbě nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis