Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod 08.08.2019 | kategorie: Aktuality

Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod legislativně upravuje novelizovaný zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a prováděcí vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (č. 437/2016 Sb.). Zvláště prováděcí vyhláška z roku 2016 přinesla významné zpřísnění podmínek pro použití čistírenských kalů na půdě, které bude mít zásadní dopad na možnosti jejich využití v zemědělství, a tedy i dopad na provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV).


Zákonné povinnosti

Na půdu lze podle zákona o odpadech (§ 32, 33) používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Upraveným kalem se přitom rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou. Cílem legislativních změn bylo odstranit riziko, že budou na zemědělskou půdu aplikovány neupravené kaly či kaly nevhodného složení.

A jak je to tedy s povinnostmi při používání kalů na půdě? Provozovatel ČOV může provádět úpravu kalů sám, jinak je povinen předat kaly pouze provozovateli zařízení na úpravu kalů. Provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů je povinen stanovit tzv. program použití kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených zákonem a vyhláškou. Upravené kaly lze následně předat pouze osobě uvedené v programu použití kalů (zemědělci). Pokud např. zrovna není vhodná doba na aplikaci kalů na půdu (např. zmrzlá půda), je možné předat kaly také provozovateli zařízení ke sběru a skladování kalů, který má souhlas podle § 14 odst. 1 zákona. Provozovatel zařízení ke sběru a skladování kalů je pak povinen předat upravené kaly zemědělci uvedenému v programu použití kalů.

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě z roku 2016 zpřísnila požadavky pro použití kalů z ČOV v zemědělství a pro řadu subjektů tak znemožnila přímé využití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Došlo ke zpřísnění mikrobiologických kritérií a stanovení povinnosti ověření účinnosti hygienizace kalů (§ 10 vyhlášky). Přitom právě povinnost ověření účinnosti technologie úpravy kalů může představovat poměrně velké finanční náklady z důvodu modernizace stávajících hygienizačních zařízení či výstavby nových zařízení na ČOV. Problémem pro provozované ČOV je, že i při projití kalu procesem anaerobní stabilizace nejsou splněny požadavky vyhlášky a nebude možné ani splnit požadavky pro ověření účinnosti hygienizace vzhledem k tomu, že stávající kalová hospodářství neodpovídají novým legislativním požadavkům. Pro obce a města jako provozovatele to představuje problém, který je často obtížně řešitelný, protože je třeba najít technické a ekonomicky přijatelné řešení pro nakládání s kaly.

Podle přechodného ustanovení vyhlášky mají provozovatelé stávajících ČOV a zařízení na úpravu povinnost provést ověření účinnosti technologie úpravy kalů do 31. prosince 2019. Zpřísnění mikrobiologických kritérií bude na základě přechodného ustanovení vyhlášky rovněž účinné od 1. ledna 2020. Od tohoto data bude možné ukládat na zemědělské půdě pouze kal kategorie I (tabulka č. 1 přílohy č. 4 vyhlášky).  

 

Jak na zpřísněné požadavky použití kalů na půdu

Je otázkou, jak lze technologicky vyhovět zpřísněným legislativním požadavkům. Nabízí se hygienizace kalů vápněním, která nepředstavuje vysoké náklady, ale produkuje značné emise amoniaku. Vzniklý kal navíc není z pohledu pH a dostupnosti organických složek na některé půdy vhodný.

V tuto chvíli odborníky[1] preferovaná technologie úpravy je sušení kalu (např. pásové nízkoteplotní sušárny, solární sušárny). Tento proces zredukuje množství kalu, zajistí hygienizaci a vzhledem k tomu, že ve vzniklých granulích je minimální obsah vody, zabrání i druhotnému mikrobiologickému růstu. Výsledný produkt sušení lze energeticky či materiálově využít (stavebnictví, výroba energie, zemědělství). Jako příklad z praxe je možné zmínit např. novou technologii úpravy kalů na ČOV Karlovy Vary[2].


Další možnosti zpracování kalů

A jaké jsou jiné možnosti zpracování kalů kromě jejich použití na zemědělskou půdu? V úvahu přichází termické zpracování (např. předsušeného granulátu, pyrolýza). Kal z čistíren může brzy představovat zajímavý surovinový zdroj, a to zejména pro obsah fosforu, který je EU považován za kritickou surovinu (Critical Raw Material). Termické zpracování otevírá cestu k produkci bezpečných komponentů pro hnojení půd, využití popele k produkci hnojiva různými technologiemi. Tzv. biochar může být složkou při výrobě chemických hnojiv nebo může být aplikován přímo. Fosfor z kalů lze získávat rovněž formou přímé separace z kalové vody. Např. v Německu je již povinnost získávat z kalů fosfor stanovena (pro ČOV větší než 50 000 ekvivalentních obyvatel). Tyto výsledné produkty z kalů získají patrně postupně na významu i za přispění EU, a to ve smyslu naplnění koncepce oběhového hospodářství. EU totiž v rámci přípravy návrhu nařízení o hnojivých výrobcích s označením CE[3] řeší tato nová bezpečná hnojiva (biochar, struvit) a také zákaz využití čistírenských kalů pro produkci kompostu s označením CE (z důvodu přítomnosti mikropolutantů).  

Co se týče kompostování kalů, je třeba zmínit, že i vyhláška k zákonu o hnojivech (č. 474/2000 Sb., po novelizaci z roku 2017) zpřísňuje mikrobiologická kritéria. Vznikají tedy pochybnosti, zda budou kompostárny za těchto podmínek kaly přijímat.


A jsme připraveni?

Odpadová legislativa tedy přináší nové velmi přísné požadavky na upravení kalů z čistíren odpadních vod, které mají být použity na zemědělskou půdu. Řada provozovaných ČOV a stávající zařízení na úpravu kalů však podle informací Svazu měst a obcí ČR, Sdružení vodovodů a kanalizací (SOVAK) nebo České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na tyto změny není zatím připravena. Čas je ale pouze do 1. ledna 2020. Tento termín na přizpůsobení kalového hospodářství novým legislativním požadavkům, např. novými technologiemi, se za současné situace jeví jako nereálný.  V poslední měsících proto proběhla řada jednání s cílem vyřešení aktuálního problematického stavu. Jednání probíhala i na půdě půdě Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, na kterém se sešli zástupci příslušných ministerstev, Svazu města a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), Agrární komory, ČAOH a dalších odborných asociací a zástupců firem. S ohledem na nereálnost termínu bylo na jednání většinou zúčastněných navrhováno posunutí účinnosti příslušné části předmětné odpadové vyhlášky MŽP.

Ministerstvo životní prostředí, které má příslušnou vyhlášku v gesci, připustilo možnost posunutí termínu s tím, že je třeba rovněž provést analýzu stávající situace, technologické připravenosti a vhodného nastavení v podmínkách ČR. Aktuálně půjde návrh novelizované vyhlášky s posunutím termínu účinnosti do připomínkového řízení.[1] https://www.sovak.cz/cs/clanek/sovak-cr-k-nakladani-s-cistirenskymi-kaly

https://www.sovak.cz/cs/clanek/zaujalo-nas-sedimenty-kaly-v-odpadovem-foru

[2]https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/vodarny-a-kanalizace-karlovy-vary-zkousi-novou-technologii.A160905_2270962_vary-zpravy_ba

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0157&from=EN

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci

ČAOH - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

ČAOH - Připomínky k návrhu vyhlášky MŽP o použití kalů na zemědělské půdě

Kaly z ČOV jsou vhodným zdrojem fosforu pro půdu

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis