Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května 23.04.2018 | kategorie: Aktuality

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

Po několika odkladech se má od května rozběhnout elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím ISPOP. Konkrétně přes samostatný modul ISPOPU nazvaný SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů) – www.sepno.cz. Smyslem elektronizace má být celkové zefektivnění ohlašování a snížení dosavadní administrativní zátěže, ale na druhé straně také posílení možností kontroly ze strany orgánů veřejné správy (např. i křížová kontrola ročního hlášení a SEPNA).

Zkušební provoz tohoto elektronického systému probíhal zhruba od února, ostrý provoz SEPNA  startuje přesně od 2. května 0.00 hodin. Na základě sdělení odboru odpadů MŽP nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a elektronický systém ani nebude takové dohlášení umožňovat.

Legislativně je SEPNO upraveno zejména v § 40 zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a rovněž ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.). Co se týče zde stanovených povinností, je podstatné, že přepravu nebezpečných odpadů je nezbytné elektronicky ohlásit skutečně před jejím zahájením. Odesílatel zásilky elektronicky ohlašuje v rozsahu ohlašovacího listu (tzv. OLNO). Tím dojde v elektronickém systému pro každou přepravu k vytvoření tzv. IČOL (identifikační číslo ohlašovacího listu). Pokud následně nebude přeprava zahájena v již ohlášeném termínu, lze samozřejmě ohlášenou přepravu v systému zrušit, a to do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení. Každou zásilku nebezpečného odpadu musí doprovázet vytištěný ohlašovací list v listinné podobě, aby bylo zřejmé, co se vlastně přepravuje, např. pro případ havárie či kontroly.

Zákon rozlišuje mezi odesílatelem zásilky a jejím příjemcem (provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a dále původce přepravující odpad mezi svými provozovnami). Povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů má primárně odesílatel, nicméně zákonodárce zohlednil běžnou praxi a zákon tak umožňuje, aby povinnost ohlásit a přiložit ohlašovací list k zásilce za odesílatele splnil příjemce (provozovatel zařízení). Systém ale nepožaduje a ani neumožňuje vystavení plné moci příjemci. Přestože to zákon nijak neřeší, bude pro účely případné kontroly patrně vhodné ošetřit přenesení povinnosti na příjemce smluvně a rovněž si průběžně sledovat, že povinnosti jsou opravdu plněny. Příjemce zásilky je pak povinen potvrdit v systému převzetí zásilky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí odpadu.  Pokud nastane situace, kdy do zařízení dorazí neohlášená zásilka nebezpečného odpadu, je zákonnou povinností příjemce zadat údaje o této neohlášené přepravě do systému (opět nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy).

Zákon výslovně stanoví výjimku, že v případě přepravy nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení, tedy nikoliv jednotliví původci.

Různé nesrovnalosti v údajích (např. skutečnou váhu přepravovaného odpadu) lze řešit opravou ve lhůtě 3 pracovních dnů od ukončení přepravy. Osobou, která jediná může tyto rozpory v systému opravit, je ohlašovatel. Je však třeba si uvědomit, že jakmile příjemce potvrdí v systému přijetí zásilky, není už možné opravy provádět. Proto je nezbytné před potvrzením přepravy zkontrolovat zadané údaje. Pokud bude přesto následně zjištěn nějaký nesoulad, např. s evidencí odpadů, je bohužel možné situaci řešit pouze tzv. stornem (s náhradou nebo bez náhrady OL). V případě storna však již hrozí sankční postih (více viz poslední odstavec tohoto článku).

Obecně platí, že se na ohlašovacím listu ohlašuje přeprava nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky. Nicméně vyhláška (§ 25) umožňuje v ohlašovacím listu zadat tzv. kyvadlovou přepravu. Jedná se o případ, kdy se přeprava uskuteční vícekrát v jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky.

Zákon řeší rovněž situaci, kdy dojde k přerušení provozu elektronického systému. V této situaci je samozřejmě možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden si ponechá a druhý přiloží k zásilce pro příjemce. Jakmile je provoz SEPNO obnoven je příjemce povinen opět do 3 pracovních dnů doplnit údaje do systému. Co se týče otázky běhu lhůt v případě nedostupnosti elektronického systému, MŽP zatím zaujímá takové stanovisko, že lhůty se budou prodlužovat pouze v případě, kdy k přerušení provozu dojde v poslední den konkrétní lhůty, a to prodloužením o 1 pracovní den.

SEPNO je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).  Metodická sdělení odboru odpadů MŽP, manuály a odpovědi na často kladené dotazy lze nalézt na internetových stránkách www.sepno.cz a www.mzp.cz. Dotazy bude možné uplatnit také přes EnviHELP (http://helpdesk.cenia.cz), registrovaný uživatel ISPOP má totiž stejné přihlašovací údaje i pro EnviHELP.

 

Některé vážné problémy bude třeba ještě řešit

Česká asociace odpadového hospodářství požádala MŽP již v listopadu 2017 o dořešení několika velmi důležitých bodů k možnému kvalitnímu spuštění SEPNO. MŽP spuštění systému následně odložilo a od listopadu 2017 se podařilo čtyři ze šesti problémových bodů vyřešit (body 2,4,5,6), což je pozitivní - plný výčet problémových bodů je k dispozici pod tímto odkazem. Text reakce MŽP se sdělením o posunu termínu spuštění SEPNO je zde.

Zásadním problémem, který bohužel v SEPNO stále přetrvává, je nemožnost ohlašování průběhu přepravy zákonem povoleným a dlouhodobě standardně zajišťovaným způsobem, tedy z mobilního zařízení na mobilní zařízení (bod č. 1 dopisu). Další věcí je doposud nesystémové řešení korekce údajů hmotnosti v SEPNO, při vážení na koncovém zařízení na certifikované váze, jejíž údaj je logicky rozhodující (bod č. 3 dopisu). Těmto dvěma podstatným věcem se budeme dále věnovat v následujících dnech.

 

Ke stažení

schéma ohlašovacího postupu v SEPNO dle MŽP - schema-sepno.pdf [ 486.63 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

ČAOH: Subdodávky odpadů a definice předání odpadů – právní posouzení

Spuštění SEPNO se odkládá na květen 2018

Doplňovat či nedoplňovat zpětně údaje do SEPNO za odbobí 2017?

Stanovisko MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od roku 2017

Jak ohlašovat přepravu NO v roce 2017? - Odpověď MŽP


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis