Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH podporuje vermikompostování pomocí kalifornských žížal 06.05.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH podporuje vermikompostování pomocí kalifornských žížal

Členské společnosti České asociace odpadového hospodářství vykonávají celou škálu činností při nakládání s odpady. Zabývají se materiálovým využitím odpadů, přípravou odpadů na energetické využití odpadů, samotným energetickým využitím, svozem odpadů či skládkováním.

 

Do zajímavého lokálního projektu se loňského roku pustila členská společnost RUMPOLD UHB s.r.o. Farma Králov Uherský Brod se rozhodla v rámci svého provozu uplatnit jednu z nejpokročilejších metod využívání biologicky rozložitelných odpadů - vermikompostování. Vermikompostování se úspěšně rozběhlo také v obcí Bělotín, reportáž České televize k této realizaci je ke shlédnutí zde.

 

Vermikompostování vede k efektivnímu materiálovému využití odpadů

Vermikompostování, jakožto jeden ze způsobů kompostování, využívá intenzivní činnosti kalifornských žížal a pomocí jejich enzymů v trávicím traktu přeměňuje biologický odpad na vermikompost. Tato moderní metoda patří díky své technické jednoduchosti k nízkonákladovým systémům a racionálním způsobům zpracování odpadů. Navíc je označována jako „ecologic friendly“.

Nejčastěji využívanou variantou vermikompostování je v jednorázové založení hromad na vhodně zajištěných plochách, kde jsou žížaly tzv. „přikrmovány“. Tato technologie byla použita také ve společnosti RUMPOLD UHB s.r.o. Základem je předem stanovit množství biologického odpadu, jež se bude zpracovávat, a následně se založí chov ve vertikálním směru z 3 vrstev (biologické odpady s vlhkostí 55% - 70% a teplotou do 35°C, pak násada kalifornských žížal o výšce 5 – 10 cm a nakonec opět biologické odpady). Přikrmování pak probíhá postupným vrstvením zpracovávané suroviny na povrch hromady (1x 14 - 21dní 20 - 30cm odpadu), kam se žížaly za potravou budou stěhovat.

Jak bylo nastíněno, nejdůležitější je zajištění vhodných optimálních podmínek pro hlavní součást vermikompostování – pro žížaly. Vyžaduje se dodržování několika jednoduchých zásad: dostatečná vlhkost prostředí (55% - 80%), vhodné teplotní podmínky vč. teploty zpracovávaných surovin (< 35°C), míra provzdušnění a zejména vhodné krmivo/zpracovávané suroviny. Povětrnostní podmínky nemají na probíhající proces oproti klasickému kompostování velký vliv. Odpady je tak možné zpracovávat i během zimního období, kdy vermikompostovací proces je pouze zpomalen. Dokonce obtížný biologicky rozložitelný odpad (čistírenské kaly, digestát z bioplynových stanic) lze při dodržení správné technologie vermikompostování účinně zpracovávat. Z původního objemu biologického odpadu následně vznikne 5 – 6x menší objem – kvalitního vermikompostu.

 

Vermikompost je vysoce kvalitní hnojivo

Produkovaný vermikompost je považován za vysoce kvalitní hnojivo, převyšující v mnoha parametrech běžně používaná hnojiva. Snadno se vstřebává do půdy (lze aplikovat jak na povrch - travnaté plochy, tak zapravovat hloubkově - blíže kořenovému systému), má vysoké pH a retenční schopnost. Díky obsaženým trávicím enzymům kalifornských žížal neobsahuje žádné patogeny a nezapáchá. Obsahuje vysoce kvalitní humus, růstové hormony, enzymy a látky, které jsou schopné chránit rostliny před škůdci a chorobami a umožňují lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdách. Je vhodný pro obnovu vyčerpaných, či kyselých půd a při jeho aplikaci není potřeba dodávat půdě další běžná hnojiva. Jedinou nevýhodou je, že k jeho získání je potřeba v průměru 3,3x delší doba setrvání zpracovávaného materiálu v procesu, nežli u klasického kompostování s pomocí překopávače. Na druhou stranu, čím je vermikompost jemnější (tj. obsahuje více žížalích výměšků), tím je kvalitnější.

 

Odborná příručka k vermikompostování

Vermikompostování nabízí mnoho variant, jak biologicky rozložitelný odpad zpracovávat. Informace o možných způsobech včetně podrobného popisu jsou přehledně shrnuty v Certifikované metodice vermikompostování, která vznikla ve spolupráci České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Příručku připravili přední odborníci v této oblasti -  Ing. Aleš Hanč, Ph.D. a  Ing. Petr Plíva, CSc., se kterými ČAOH udržuje odbornou spolupráci. Tuto kvalitní odbornou publikaci je možné zdarma stáhnout na stránkách ČAOH (odkaz viz níže).

 

Existuje několik možností vermikompostování

Kromě nejrozšířenější technologie – pásová hromada na volné ploše, kterou je možné využívat jak v zemědělství, tak i v komunální sféře, je populární vermikompostování kuchyňských zbytků přímo v domácnostech za použití malých domácích vermikompostérů různých typů a konstrukce (obr. č. 1). Boxové vermikompostování a další složitější technologické systémy (např. vermireaktory s kontinuálním procesem, apod.) mají stále více příznivců. Probíhají totiž v zařízeních, která zpracovávají bioodpady v uzavřeném prostředí na minimální ploše a s minimálním vlivem povětrnostních podmínek s možností efektivněji řídit a automatizovat celý provoz, což vede k výraznému urychlení průběhu procesu.

Obecně je pro tuto technologii stěžejní, že se jedná o proces převzatý z přírody, v jeho průběhu se do zpracovávaného materiálu nepřidávají žádné chemické látky a je tedy vhodné i pro ekologické zemědělce. Pokud jsou vermikompostováním zpracovávána statková hnojiva, je výsledný produkt možné zařadit dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. mezi typová organická hnojiva, čímž odpadá složitější schvalovací proces, nutný pro netypová hnojiva. Možností využití vermikompostu je mnoho. Lze jej použit jako adsorbent k imobilizaci těžkých kovů v půdě nebo v jiných materiálech, k odstranění kovových iontů z odpadních vod nebo jako náplň do filtrů k filtraci vzduchu – např. možno použít i na bioplynových stanicích (Mikeš, 2008). Vermikompostování lze využit i za účelem rozkladu organických polutantů (Contreras-Ramos et al., 2008). A dokonce se ověřuje použití vermifiltrace k odstranění znečištění při produkci kejdy (Hanč A., Plíva P. (2013).

 

Několik slov od předního dodavatele této technologie v ČR

(Ing. Petr Filip, Jakub Filip)

Ing. Petr Filip říká: „Jsme rodinná firma a zabýváme se 8 let technologií zpracování biologických odpadů pomocí kalifornských žížal. Kalifornské žížaly jsou speciálně vyšlechtěné za účelem likvidace biologických odpadů, i přes svoji velikost (5 až 8 cm) zpracovávají odpad rychleji než volně žijící žížaly. Zpracování probíhá u zákazníků, které naučíme vést chov kalifornských žížal za účelem likvidace odpadů.  Investice do násady kalifornských žížal je jednorázová, každého zákazníka naučíme přenést žížaly do dalších vermikompostovacích cyklů.“  

Okruh zákazníků je od zahrádkářů přes zemědělce až po velké kompostárny (kompostárna ve Strážnici,  RUMPOLD UHB s.r.o. Farma Králov Uherský Brod). Mezi nejčastější zástupce zemědělců patří vinaři, kteří využívají technologii vermikompostování k likvidaci výlisků z hroznů (Vinselekt Michlovský).  Pomocí kalifornských žížal lze vermikompostovat i těžko kompostovatelné odpady. Vermikompostování se stalo velice efektivní metodou zpracování biologických odpadů. „Každý chov kalifornských žížal je specifický, proto pomáháme našim zákazníkům s návrhem založení a celkovým průběhem chovu. Naše metodická pomoc trvá 1 až 2 roky,“ doplňuje Ing. Filip. Více najdete na internetových stránkách: www.vermikompostovani.cz

 

ČAOH prosazuje třídění a materiálové využití odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství má jako jednu ze svých priorit postupné prosazení smysluplných a nákladově racionálních technologií na zpracování a využití odpadů. Výhodou vermikompostování je mimo jiné i to, že je možno jej realizovat v menším lokálním měřítku a odpadají tak náklady na přepravu biologicky rozložitelných odpadů. Asociace činí konkrétní kroky na podporu navýšení procenta materiálového využití odpadů a tato technologie tomu jednoznačně přispívá. V tomto směru je vhodné zmínit také to, že ČAOH dlouhodobě podporuje zavedení systému třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích a jejich následné směřování do zařízení na materiálové využití. Těmito opatřeními se bez potřeby zvýšení nákladů pro původce odpadů může podařit rozumným způsobem realizovat již probíhající postupný odklon biologicky rozložitelných odpadů od skládkování a splnit tak cíl EU definovaný pro rok 2020. Tedy snížení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky na míru 35 % oproti roku 1995.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Certifikovaná metodika vermikompostování je ke stažení zde

Reportáž v České televizi k realizovanému projektu vermikompostování zde

 

Citace a zdroje informací:

ČAOH

RUMPOLD UHB s.r.o.

Hanč A., Plíva P. (2013): Vermikompostování bioodpadů, Certifikovaná metodika. VÚZT Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2422-0.

Mikeš J. (2008): Biofiltrace jako prostředek eliminace zápachu při anaerobní digesci. Odpadové fórum, 12: 19-20.

Contreras-Ramos S.M., Alvarez-Bernal D., Dendooven L. (2008): Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from soil amended with biosolid or vermicompost in the presence of earthworms (Eisenia fetida). Soil Biol. Biochem. 40: 1954–1959.

 

Krmivo (seznam biologicky rozložitelných odpadů):

Vhodné: 

hnůj

sláma

siláž

seno

výlisky z hroznů (matoliny)

výlisky z ovoce (jablka, hrušky, broskve, meruňky, maliny, ostružiny, višně a třešně)

odpady po zpracování zeleniny

zkažené ovoce

tráva, listí, seno, vojtěška, štěpka

pivovarské mláto

pivovarské kvasinky

řepné řízky

obilné plevy

ovocné zbytky z palíren (výpalky)

drcený pivovarský slad

drcené krmné směsi pro hospodářská zvířata

odpady z výroby cukrovinek

odpady z pekáren,

odpady z mlýnů

odpady po lisování olejnin

digestát (odpad z bioplynových stanic)

kaly z čistíren odpadních vod (max. 75% - vztaženo na 100% zakládky)

průmyslové tuky

 

Veškeré uvedené druhy krmiv pro kalifornské žížaly se dají vzájemně kombinovat.

 

Nevhodné: 

čerstvý hnůj - alespoň 2 týdny vyvětrat a propláchnout vodou, čpavek a močovina se odplaví.

čerstvá tráva - nutné nechat cca 2 týdny „vyhřát“

hlína - kalifornské žížaly nesnášejí hlínu, poškozuje jejich trávicí ústrojí; nepřidávat do chovu!

 

Před založením chovu je potřeba mít připravenou podkladní vrstvu krmiva, dostatečně vlhkou a vychladlou, a zásobu krmiva.

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH podporuje vermikompostování pomocí kalifornských žížal

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis