Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH – přehledné shrnutí legislativních změn pro obce 06.01.2015 | kategorie: Odborné články

ČAOH – přehledné shrnutí legislativních změn pro obce

Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která do oblasti odpadové legislativy přinesla několik podstatných změn, přičemž některé z těchto změn výrazně zasáhnou do obcemi vytvářených systémů nakládání s komunálním odpadem.

 

Změna povinností pro obce

Konkrétně byl nově zformulován § 17 zákona o odpadech, ze kterého po této novele vyplývají následující povinnosti obce, jakožto původce odpadu:

 • Na obec se vztahují povinnosti původců odpadů podle § 16 zákona o odpadech, pokud není zákonem o odpadech stanoveno jinak.
 • Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jejím území (co se týče stavebních odpadů produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami, obec může touto obecně závaznou vyhláškou rovněž stanovit systém nakládání s těmito odpady).
 • Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.
 • Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně

             

              nebezpečných odpadů,

              papíru,

              plastů,

              skla,

              kovů a

              biologicky rozložitelných odpadů.

 

Nová vyhláška MŽP k třídění odpadů

Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování výše vyjmenovaných složek komunálních odpadů stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., která rovněž vstoupila v účinnost k 1. lednu 2015 (viz níže ke stažení).

Ministerstvo životního prostředí v ust. § 1 této vyhlášky stanoví, že oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu může obec provádět prostřednictvím:

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Co se týče biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO), tak vyhláška MŽP obsahuje určité zmírnění zákonem stanovené povinnosti, když v ust. § 2 uvádí, že oddělené soustřeďování této složky komunálního odpadu je obec povinna zajistit minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“. (Povinnost je přitom splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu).

Důležité rovněž je, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO je podle vyhlášky MŽP splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce (§ 2 odst. 6).

Odpověď na častý dotaz - Bude uznán systém třídění BRKO přes zavedený systém domácího kompostování v obci, na který jsme získali dotaci? Dle rozhodnutí MŽP není u BRKO cesta přes systém domácího kompostování uznatelná a je třeba volit některý ze shora uvedených způsobů.


Papír, plasty, sklo a kovy

Pro tyto složky komunálního je obec povinna podle ust. § 3 vyhlášky MŽP zajistit místa pro oddělené soustřeďování celoročně. Přičemž vyhláška umožňuje soustřeďovat některé z těchto odpadů společně, ovšem za podmínky, že nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů.  

 

Nebezpečné komunální odpady

Co se týče nebezpečných odpadů, obsahuje vyhláška MŽP oproti zákonu o odpadech opět určité zmírnění, když v souladu s dosavadní praxí zachovává pro obce možnost splnění povinnosti tím, že obec určí místa k soustřeďování těchto odpadů „ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně“.

 

Ke stažení - vzor obecní vyhlášky

Čtenáře webu ČAOH také upozorňujeme na ministerstvem zpracovaný vzor obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem, který reaguje na výše uvedené legislativní změny

vzor obecně závazné vyhlášky: vzor-obecne-zavazne-vyhlasky.pdf [ 126.39 kB ]

vyhláška č. 321/2014 Sb.: 321-2014.pdf [ 76.78 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH – přehledné shrnutí legislativních změn pro obce

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis