Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém 16.03.2020 | kategorie: Aktuality

Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Nový zákon o odpadech se přesunul do poslanecké sněmovny, kde probíhají vážné diskuse a konají se pracovní semináře nad jeho zněním. Mezi zásadní parametry navrhovaného zákona, které dopadají zejména na obce a města patří třídící sleva a výše navrhovaného skládkovacího poplatku.

Na jednom semináři proběhla prezentace zástupců svozových firem a společností  (audio, PDF), které jsou z převážné části zřízené a vlastněné obcemi a jejichž úkolem je dlouhodobě zavádět a provozovat systémy nakládání s odpady v obcích (výstupy semináře zde). Tyto společnosti jsou sdružené ve Spolku veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Sdružení komunálních služeb (SKS), které zastupují na 150 společností napříč Českou republikou.


Výše poplatku

Uvedení odborníci, kteří mají s odpadovým hospodářstvím na obcích mnohaleté zkušenosti, na zákonu kritizují zejména návrh zbytečného a neúměrného zdražování nákladů pro obce v podobě navrhovaného navýšení skládkovacích poplatků, aniž by je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) odůvodnilo. MŽP navrhuje navýšení skládkovacích poplatků ze současných 500 Kč až na částku 1 850 Kč za tunu.

Celková cena za odstranění jedné tuny odpadů při ministerstvem navrhované výši poplatků, při započtení nákladů na provoz a údržbu skládky a rekultivační rezervy se však vyšplhá min. na částku 2 350 Kč za odstranění jedné tuny odpadu. Pro Vaši představu je dnes průměrná cena za odstranění jedné tuny směsných komunálních odpadů na skládce 1 000 Kč za tunu a cena za spálení jedné tuny ve spalovnách komunálních odpadů se pohybuje v rozmezí od 850 – 1 500 Kč za jednu tunu.


Tabulka č. 1 - Ministerstvem navrhovaná výše poplatku za uložení odpadů na skládku a dopočtení skutečné ceny za odstranění odpadů

 

Poplatkové období v roce

Poplatek v Kč/t

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Využitelný odpad (SKO)

800

900

1 000

1 250

1 500

1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

Náklady provozovatele

+rekultivační rezerva

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

CENA CELKEM

ZA 1 TUNU

1 300

1 400

1 500

1 750

2 000

2 100

2 200

2 300

2 350

2 350

 

Třídící sleva

Aby zákonem navrhovaný nárůst skládkovacích poplatků měl naději na prosazení u zákonodárců, byla stanovena tzv. „třídící sleva“, která je dle našeho názoru pouhou populistickou zástěrkou pro potřeby schválení zákona. Ministerstvem nastavená třídící sleva má být motivací pro obce a města, aby rozvíjely své systémy odděleného sběru skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V případě, že obce budou dobře třídit, nebudou zatíženy vysokými poplatky za uložení odpadů na skládky, ale navýšení se jich dotkne pouze minimálně. Obce, které tedy splní procenta uvedená v třídící slevě, nebudou platit poplatek za využitelný odpad (do kterého spadá směsný komunální odpad z popelnic a kontejnerů), ale zaplatí poplatek za zbytkový odpad, který je podstatně nižší.

To je sice hezká a smysluplná myšlenka. Avšak při důkladném posouzení a srovnání dat z obcí s realitou, jsou nastavená procenta u třídící slevy, kterých má obec dosahovat, tak vysoká, že na třídící slevu dosáhne pouze zlomek obcí, a to za neúměrně vysokých nákladů na provozovaný systém sběru.

 

Tabulka č. 2 - Ministerstvem navrhovaná výše poplatku za uložení odpadů na skládku u využitelného (směsného komunálního odpadu) a zbytkového odpadu

 

Poplatkové období v roce

Poplatek v Kč/t

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

VYUŽITELNÝ

odpad (SKO)

800

900

1 000

1 250

1 500

1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

ZBYTKOVÝ

odpad

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

 

Tabulka č. 3 - Ministerstvem navrhovaná konstrukce třídící slevy

 

TŘÍDÍCÍ SLEVA

papír + plasty + sklo + BRO + kovy

 rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

 podíl třídění v %

35

45

55

60

65

70

70

70

75

 

 

Jako velký nedostatek a zásadní problém navrhovaného zákona vidíme absenci prováděcích vyhlášek, které MŽP doposud nepředložilo. Vyhlášky mají mimo jiné řešit, co bude zařazováno mezi využitelný a zbytkový odpad a rovněž, co vše bude možné zahrnout pod třídící slevu. Budou moci obce do třídící slevy započíst papír ze školního sběru, papír a kovy odevzdané občany do výkupen, pokosenou trávu apod.? Všechny tyto otázky jsou opodstatněné a mají zásadní a přímý vliv na náklady obcí v budoucích letech. Bez těchto informací jsou poslanci a senátoři nuceni rozhodovat o zákonu, aniž by znali jeho přínosy a zejména dopady na všechny občany.

Systémy separovaného sběru odpadů jsou v České republice dlouhodobě zavedeny, někde fungují více než 20 let a neustále se rozvíjejí.

Řada obcí má nastaveny dostatečné intervaly svozu, ale nemá dostatek vhodného prostoru pro umístění dalších nádob na oddělený sběr papíru, plastů, skla a kovů.

Mnohé obce a města jsou již dnes na maximálním procentu třídění, kterého jsou schopny dosáhnout. Existují rovněž další systémy odděleného sběru např. pytlový sběr, svoz dům od domu apod., které mnohé obce využívají, ale celková čísla jsou velmi podobná jako u dobře a dlouhodobě zavedeného nádobového systému.


Ani nejlépe třídící obce na navrhovanou slevu v zákoně nedosáhnou

Dali jsme si tu práci a posbírali data z evidence odpadů obcí napříč republikou a dostali jsme se k reálným procentům třídění odpadů v jednotlivých obcích. Ukázalo se, že řada obcí je schopna při započtení všech vytříděných odpadů z veškerých sběrných míst, tj. nádob, pytlů, sběrných dvorů, výkupen apod., dosáhnout procenta třídění ve výši 30 - 44 %.

Nejlepších výsledků dosahují menší obce, kde je možné motivaci a kontrolu třídění zacílit na konkrétní občany a zároveň zapojit do svozů odpadů vlastní „obecní četu“. Naopak velká města se nad 40 % třídění dostanou stěží, většina z nich se pohybuje kolem 35 - 38 %. Je to dáno zástavbou bytových domů, kde nejsou schopni občany přímo motivovat k lepšímu třídění. Zkušenost z Moravskoslezského kraje ukazuje, že nejlépe třídící obec, která vyhrála soutěž o „keramickou popelnici“ za rok 2018, dosáhla v třídění hranice pouhých 45 % přesto, že má zaveden oddělený sběr všech možných komodit, včetně kovů a bioodpadů.


Tabulka č. 4 – Výpočet procenta třídění u měst a obcí v ČR (data z evidence za rok 2018)

MĚSTO x OBEC

KRAJ

POČET

PROCENTO

 

 

OBYVATEL

TŘÍDĚMÍ

xxx

Vysočina

19 810

21,35

xxx

Jihomoravský

380 681

25,00

xxx

Jihomoravský

917

26,62

xxx

Jihomoravský

4 542

27,59

xxx

Jihomoravský

3 548

30,03

xxx

Moravskoslezský

538

31,04

xxx

Moravskoslezský

290 000

34,00

xxx

Moravskoslezský

55 210

35,97

xxx

Moravskoslezský

1 070

36,11

xxx

Jihomoravský

3 914

37,52

xxx

Jihomoravský

6 357

38,52

xxx

Jihomoravský

11 295

38,95

xxx

Vysočina

603

39,00

xxx

Vysočina

50 845

40,00

xxx

Jihomoravský

5 928

41,05

xxx

Jihomoravský

11 116

41,39

xxx

Vysočina

920

43,00

xxx

Jihomoravský

2 065

44,06

xxx

Moravskoslezský

2 063

45,13

Názvy měst a obcí nejsou záměrně uvedeny, ale autor je má k dispozici.

Z uvedených údajů vyplývá, že procenta navrhovaná v zákoně u třídící slevy jsou nereálně nastavena a většina obcí na třídící slevu nedosáhne. Navíc si uvědomme, že referenční rok pro výpočet slevy bude rok předcházející. To jinými slovy znamená, že obce, které budou chtít slevu v roce 2021, musí z evidence odpadů za rok 2020 doložit procento třídění ve výši 45 %! V případě, že se mýlím, ať nám zástupci MŽP vysvětlí přesný způsob výpočtu a nejlépe, ať konečně dodělají a předloží prováděcí vyhlášky k zákonu.

Takto nastavená třídící sleva je pro obce jednoznačně demotivující. Představte si, že dosahujete v obci v současné době procenta třídění na úrovni 42 %. Vynaložíte tedy nemalé náklady a úsilí na to, aby jste zvedli procento třídění na 45 % a co se stane? Jeden rok budete moci uplatňovat slevu, ale za rok již budete muset třídit na 55 %! Položme si otázku: „Jsou toho obce schopny dosáhnout?“

Příklad: Velikost obce 2 000 obyvatel, produkce odpadů za rok 1 000 tun, z toho 500 tun směsných a objemných.


Tabulka č. 5 – Nárůst nákladů v obci při nesplnění procenta třídění na úrovni 55 % v roce 2021

 

poplatek v Kč / t

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

VYUŽITELNÝ ODPAD (SKO)

800

900

1 000

1 250

1 500

1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

ZBYTKOVÝ ODPAD

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

ROZDÍL využitelný x zbytkový

300

400

500

750

1 000

1 000

1 100

1 100

1 150

1 050

Množství směsných odpadů (tun za rok)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

NARŮST PLADEB ZA ODPADY Kč / rok

0

200 000

250 000

375 000

500 000

500 000

550 000

550 000

575 000

525 000

 

K čemu tedy je třídící sleva, na kterou obce nedosáhnou? Kdo má zájem na tom, aby obce platily za odpady vysoké částky bez ohledu na to, jak dobře třídí?

Složitá konstrukce třídící slevy a procenta nastavená nad možnosti třídění v obcích povede pouze k navýšení administrativní zátěže pro obce. Není tedy jednodušší nastavit výši poplatku postupně v jednotlivých letech na únosné částky a recyklační slevu zcela vypustit? Naše spolky dlouhodobě prosazují maximální výši skládkovacího poplatku na úrovni 1 100 Kč za 1 tunu. To znamená, že celková částka za odstranění jedné tuny by se pohybovala na hranici 1 600 Kč za jednu tunu (pozn. red.: To pro odklon odpadů ze skládek jednoznačně a s rezervou stačí. Proč mají obce platit více?).

 Tabulka č. 6 – Návrh odborných spolků SVPS a SKS na navýšení skládkovacích poplatků

 

Poplatkové období v roce

Poplatek v Kč/t

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

SMĚSNÝ ODPAD

600

700

800

900

1 000

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

 

Schází nám recyklační průmysl! S tím ale nové zákony vůbec nepomáhají a skládkovací poplatek na to nemá vliv

Navíc se v současné době potýkáme s obrovskou krizí na straně odbytu druhotných surovin, zejména papíru a plastů. Třídící linky jsou schopny předat po dotřídění k materiálové recyklaci pouhých 25 - 30 % plastů, zbytek končí v lepším případě ve spalovnách, nebo je z nich vyrobeno alternativní palivo pro cementárny. Podobná situace je u odbytu papíru, za který musí svozové firmy a úpravci při předání ke zpracování nyní navíc ještě zaplatit částku ve výši 800 – 1 500 Kč za tunu.

Je tedy zřejmé, že nám schází recyklační průmysl - zpracovatelské kapacity na plasty a papír, které by tyto suroviny recyklovaly. V návrhu zákona jsme podporu pro recyklaci hledali marně. Proto doporučujeme, aby se dotační politika ČR soustředila na podporu vzniku vlastních recyklačních kapacit.

Autor: Ing. Richard Blahut, místopředseda a vedoucí sekce odpadového hospodářství SVPS; Článek vyšel v redakcí upravené a zkrácené verzi také v časopisu Moderní obec

 

Související články

Sněmovna: Seminář RecHelp „Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ - výstupy

Jak poslanci komentovali návrh nové odpadové legislativy v prvním čtení? Kde jsou nejvážnější chyby a nedostatky?

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady

Možné optimální nastavení odpadového hospodářství v blízké budoucnosti

Odpadové zákony napodruhé prošly vládou, řada vážných problémů přetrvává

TV Týdeníku EURO: To podstatné k nové odpadové legislativě - komentář Petra Havelky z ČAOH

Podrobněji k nové odpadové legislativě s dotazy Hospodářských novin

ČT: Události komentáře k navrhované odpadové legislativě

ČT24 a Český rozhlas: První komentáře k nové odpadové legislativě

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

LRV opět projednala odpadové zákony, ty na vládu po mnoha problémech nakonec doputují

Seminář ve sněmovně potvrdil, že do balíku nové odpadové legislativy je nezbytné doplnit nástroje na podporu recyklace

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Firmy obcí a měst v SVPS a SKS: Navrhovaná třídící sleva a výše poplatku jsou pro obce vážný problém

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (50%)
 • Nevím (26%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis