Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst 20.05.2019 | kategorie: Aktuality

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na začátku května (10.5.2019) skončil termín pro zaslání připomínek k nové odpadové legislativě, jejíž návrh připravilo Ministerstvo životního prostředí. K nové legislativě, která by měla udávat základní rámec povinností všem dotčeným subjektům na období dalších minimálně 15 let, se mohla vyjadřovat jak povinná připomínková místa (ministerstva, kraje, svazy obcí, zaměstnavatelské svazy, odbory, apod.), tak odborné svazy, asociace, svazky obcí, obce, ale i jednotlivé firmy, stejně jako třeba nevládní organizace.

Připomínky povinných připomínkových míst se shromažďují na veřejném portálu Úřadu vlády ČR, v tzv. Eklepu. Připomínky ostatních připomínkových míst (např. oborových svazů, ekologických organizací, či jednotlivých obcí), se shromažďují u gestora dané legislativy, tedy v tomto případě na Ministerstvu životního prostředí.


Dle databáze Úřadu vlády ČR se k návrhům nové odpadové legislativy jen ze strany povinných připomínkových míst sešlo cca 3000 připomínek. Drtivá většina z těchto připomínek je označena jako zásadní.

 

Ve stanoviscích řady povinných připomínkových míst se opakuje kritika neúměrné komplikovanosti a násobného rozsahu navrhovaných předloh oproti stávajícímu stavu, jejich nesrozumitelnost a obtížná aplikovatelnost v praxi. Dále je velmi často předkladateli vytýkán extrémní počet odkazů na prováděcí předpisy, které však v rámci meziresortního připomínkového řízení zcela absentovaly a připomínková místa tak de-facto neznají navrhované řešení a faktickou podobu budoucích povinností, které mají uživatelé těchto zákonů dodržovat.

Významný počet zásadních připomínek vznesl např. Svaz průmyslu a dopravy ČR (více viz zde), Hospodářská komora ČR nebo Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Za mnohé hovoří např. citace části textu Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Žádáme proto, aby následující průběh meziresortního připomínkového řízení byl dostatečným časem pro diskusi. Je třeba, aby vypořádání a související jednání probíhala systematicky, bez časového tlaku a s prostorem pro vysvětlení a kvalitní finalizaci úprav. Bohužel MŽP dostatečně nevyužilo čas na přípravu odpadových zákonů, což nyní bude komplikovat proces „doladění“ verzí pro předložení do dalšího legislativního procesu. Navržená odpadová legislativa je pro jeho uživatele poměrně nepřehledná, je zbytečně obsáhlejší a nepoměrně komplikovanější než současná úprava. Společným jmenovatelem a závažným problémem nové odpadové legislativy je naprostá absence prováděcích předpisů a vyhlášek. Paragrafové znění obsahuje velké množství odkazů na prováděcí právní předpisy, které upřesní zákonné požadavky. Přílohou materiálu však není žádné znění vyhlášky, ani jejich teze. Přitom znalost podrobných podmínek aplikace zákonného ustanovení je v mnoha případech stěžejní pro plnění stanovených cílů a zákonných povinností. Bez těchto prováděcích předpisů není možné zodpovědně posoudit možné celkové (regulatorní a finanční) dopady návrhu jakéhokoli zákona. Dalším problémem je zvýšená regulatorní a administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní finanční a ostatní dopady.“

Další významný podnikatelský svaz, Unie zaměstnavatelských svazů ČR pak, podobně jako řada jiných připomínkových míst, kritizuje tzv. gold-plating (více zde). Gold-platingem jsou dle řady definic různé zákazy a byrokratická omezování občanů a firem, které nevycházejí ze směrnic EU, ale jsou za ně vydávána. Většinou je to snaha národních politiků, či úředníků, „svézt s evropskou legislativou“ i nepopulární kroky, a pak to tzv. „svalit“ na Evropskou unii. Nicméně v mnoha případech jde o lobbying byznysových zájmových skupin, které se snaží prosadit do Českých zákonů různá ustanovení, která mají podpořit jejich byznysové aktivity. Bohužel často takovým způsobem, že miliardové zisky příslušných zájmových skupin zaplatí občané nebo firmy. 

Zde k dané věci krátká citace z textu připomínek Unie zaměstnavatelských svazů ČR, „Požadujeme, aby národní předpisy nebyly s účelovým odkazem na legislativu EU zaplevelovány přísnějšími povinnostmi, než vyžadují směrnice EU. Navrhovaná odpadová legislativa je gold-platingem jednoznačně silně postižena a je nutné toto napravit. Základním znakem prosazovatelů gold-platingu, je vždy to, že obhajují přísnější nastavení u toho, či onoho znění. A to obvykle se známým, jakoby obecně prospěšným, avšak účelovým stanoviskem, že zrovna tato věc je výjimkou, protože je „pozitivním gold-platingem“. Tu proto, že to přinese pracovní místa, nebo proto, že to je dle jejich názoru vhodné z hlediska ŽP nebo z hlediska jiných obecně potřebných statků, apod. Vždy je však základním motivem obhájců gold-platingu vidina vlastního prospěchu (většinou ekonomického) z navrhovaného přísnějšího nastavení, než jaké bylo definováno vyváženou debatou na úrovni demokratických institucí EU. V agendě odpadového hospodářství je třeba uvést, že EU, jakožto environmentálně nejambiciosnější společenstvo států na světě, stanovila balíčkem oběhového hospodářství velmi ambiciosní cíle, které byly vyjednány velmi širokou shodou jak na úrovni EP, EK i dalších fází schvalovacího procesu. Tyto cíle podporujeme. V rámci navrhované národní odpadové legislativy požadujeme její harmonizaci s novými evropskými odpadovými směrnicemi a vypuštění těch částí zákona a těch povinnosti, které jsou nad rámec nově přijatých evropských směrnic.“


Co v balíku navrhované legislativy naopak chybí skutečně velkému počtu připomínkových míst, jsou nástroje na podporu skutečné finální recyklace

 

Například Hospodářská komora ČR k této věci uvádí: „Nový zákon o odpadech, ani související navrhovaná legislativa, včetně změnového zákona, neobsahují žádné doprovodné nástroje pro podporu skutečné recyklace. Evropský balíček oběhového hospodářství přitom doporučuje podporu např. formou daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů. Norma tak bohužel nemotivuje k navýšení kapacity recyklace v ČR a k následnému využití odpadů, jako druhotné suroviny. V rámci balíku nové odpadové legislativy by měly být doplněny do souvisejících dotčených zákonů (např. změnového zákona) konkrétní nástroje podpory recyklace.“

 

Kdo uplatnil jaké připomínky k jednotlivým návrhům zákonů z dílny MŽP?

 

Připomínky povinných připomínkových míst k návrhu zákona o odpadech

Připomínky povinných připomínkových míst k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Připomínky povinných připomínkových míst k návrhu novely zákona o obalech

Připomínky povinných připomínkových míst k návrhu změnového zákona

Připomínky tzv. nepovinných připomínkových míst, zaslané na Ministerstvo životního prostředí, zatím bohužel nejsou k dispozici. Těch se předpokládají řádově další stovky.

 

Také tyto odborné připomínky se samozřejmě pokusíme získat a pro informaci zveřejnit i je. Neboť právě připomínky zástupců samotného odpadového sektoru, svozových a recyklačních firem, jak privátních, tak vlastněných obcemi a městy, jsou často klíčové a velmi cenné. A to vzhledem k jejich praktickému provázání s fungováním v reálném světě. Právě odborné firmy budou ve finále svou činností naplňovat nemalý díl stanovených cílů a povinností. Dle určitých příslibů MŽP by se mohly i tyto připomínky opět začít zapracovávat do návrhů zákonů tak, jak tomu standardně bývalo do roku 2014. Jednoznačně by to pomohlo lepší aplikovatelnosti zákona do praxe a předejití řadě dalších souvisejících problémů, které postihují stávající navrhované znění nových zákonů.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis