Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů 26.09.2019 | kategorie: Aktuality

Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Dne 19.9.2019 projednala Legislativní rada vlády všechny čtyři aktuální návrhy z balíku nové odpadové legislativy, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Konkrétně jde o nový zákon o odpadech, nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon, kterým se mění dotčená související legislativa navázaná na výše uvedené nové zákony.


K návrhům zákonů trvají desítky zásadních rozporů

V meziresortním připomínkovém řízení se k těmto zákonům sešlo více než 3000 připomínek, jen ze strany povinných připomínkových míst. Ještě v tuto chvíli k předlohám trvají desítky zásadních rozporů s širokou řadou připomínkových míst.

Jednání Legislativní rady vlády k odpadovým zákonům probíhalo dne 19. září celý den. Projednávaná materie byla široká, protože nová odpadová legislativa je o poznání obsáhlejší, než ta stávající.  Je však otázka, zda je to potřebné, či zda je to dobře. Neboť ne vždy je to, čeho je více, také lepší…

Legislativní rada vlády (LRV) je odborný orgán složený z uznávaných kapacit svého oboru. Je to orgán, který standardně hodnotí připravovanou národní legislativu a jehož názor je respektovanou nedílnou součástí standardního legislativního procesu. Profesoři, doktoři a docenti zde hodnotí právní způsobilost předkládaných norem, jejich použitelnost, či legislativní čistotu. Neméně podstatnou k hodnocení je také otázka hodnocení dopadů navrhované legislativy. To má na starosti samostatná odborná komise Legislativní rady vlády, tzv. komise RIA.

Zákony byly na odborném plénu projednány v pořadí – nejprve zákon o obalech, následoval zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a na konec v podvečer se dostal na jednání také změnový zákon.


Je zřejmé, že řadu věcí je nutné přepracovat

V rámci projednávání bylo již u zákona o obalech zřejmé, že v předlohách je obsažena široká řada nedořešených věcí a vážných právních problémů. V tomto byly všechny čtyři zákony hodnoceny veskrze podobně. Široká paleta právních problémů byla identifikována také v zákoně o odpadech a v zákoně o výrobcích s ukončenou životností. Členové LRV se v průběhu jednání opakovaně shodli na tom, že řešení si vyžádá sérii dalších odborných jednání a bude vyžadovat dostatečný čas na to, aby se podstatné problematické části zákona přepracovaly tak, aby mohly být znovu předloženy do pléna LRV k jejich potřebnému projednání.

Z celého jednání LRV je zřejmé, že klíčových problematických bodů jsou v návrzích zákonů dokonce desítky. Situace je tedy vážná. Již nyní je jasné, že věc není možné vyřešit nějakou rychlou úpravou, ale bude nezbytné tyto části zákonů otevřeně diskutovat s cílem nalezení funkčního a právně obhajitelného řešení.


Hodnocení dopadů má dle LRV rovněž vážné nedostatky

Samostatnou kapitolou byla otázka hodnocení dopadů navrhovaných nových zákonů. Komise LRV RIA v této věci vypracovala k jednotlivým předlohám obsáhlá stanoviska. Ve stanoviscích je uvedena opět řada chybějících podstatných bodů dopadové analýzy, bez kterých prakticky není možné návrhy zákonů propustit dále. Odpadové zákony dopadají na všech 10 milionů obyvatel České republiky. Ekonomické dopady navrhovaných opatření na obce a města, tedy na občany, ale i na podnikatelský sektor, jsou vskutku nemalé, a proto je třeba zajistit odpovídající analýzu. Bohužel velmi podstatnou a opakovaně podtrhovanou věcí ze stanoviska komise RIA byl fakt, že ministerstvo ve své analýze zcela nedostatečně vyhodnotilo samotnou potřebu tolika navrhovaných změn. Není vůbec zřejmé, zda řada navrhovaných nových povinností je vůbec třeba.


Proč MŽP navrhuje tolik povinností nad rámec požadavků EU?

V předlohách se vyskytuje řada povinností nad rámec požadavků Evropské unie, přitom není vysvětleno, proč by tyto nové povinnosti měly být nasměrovány proti povinným osobám v České republice. To je zásadní otázka, která byla vznesena i v přípomínkovém řízení (viz zde). Tento problematický fenomén některých českých úředníků je nazýván Gold-plating (jedná se o stav, kdy úředníci zavádějí nové zákazy a omezení občanů a firem a vydávají je za nařízení EU, tyto zákazy přitom často nahrávají výhody vybraným úzkým částem byznysu).

Na jednání pléna LRV ve vztahu k hodnocení dopadů opakovaně zaznělo, že zcela nezbytné doplnění dopadové analýzy si vyžádá větší časový rámec. Bez potřebného času není možné dostatečně objektivně posoudit potřebnost tolika navrhovaných změn a nových povinností a s tím související zdražení, které tyto nové povinnosti nad rámec požadavků EU zákony z dílny MŽP vyvolají.

Zatím není jasné, kdy se nové odpadové zákony dostanou znovu na jednání Legislativní rady vlády. MŽP vytváří tlak, aby to bylo co nejdříve. Z proběhlé diskuze pléna LRV je však zřejmé, že MŽP bude muset původní předlohy nemalým způsobem přepracovat. Takový počet problémových bodů, který byl ze strany LRV nalezen v aktuálním balíku nových odpadových zákonů se skutečně nevidí často.


Ministryně by měla být zárukou, že LRV nebude obejita a problémy se důsledně dořeší

Ministryně spravedlnosti Benešová, která je zároveň předsedkyní Legislativní rady vlády, v této souvislosti obdržela několik dopisů. Oborové a zaměstnavatelské svazy a odborníci z oblasti recyklace a nakládání s odpady, paní ministryni oslovily, vědomi si množství problémových bodů, a žádaly o podrobné projednání celé materie nových odpadových zákonů na plénu LRV. Žádaly o to, aby na základě případných „politických tlaků“ nebylo projednávání nové odpadové legislativy takzvaně „urychleno na příkaz někoho“ jen proto, aby byl odškrtnut úkol, ale obsah by zůstal chybný.

V písemné odpovědi na dopisy paní ministryně jednoznačně slíbila, že toto v žádném případě nenastane. Že všechny zákony z balíku nové odpadové legislativy budou velmi podrobně projednány jak jednotlivými komisemi LRV, tak plénem LRV. Dále uvedla, že bude brán zřetel i na širokou řadu problémů, které identifikovala LRV u odpadové legislativy při projednávání před třemi lety. Tehdy z důvodu nedostatečné kvality musely být návrhy po třetím neúspěšném projednání na plénu LRV, kdy MŽP dostatečně nereagovalo na připomínky LRV, nakonec dokonce staženy z projednávání. Cílem celého procesu by podle vstřícné a věcné odpovědi paní ministryně mělo být zajištění nezbytné legislativní kvality pro další bezproblémové začlenění zákonů do právního řádu České republiky. Po prvním jednání pléna LRV a po identifikaci desítek problémových částí je zřejmé, že objektivní potřeba přepracování většího počtu částí předkládaných odpadových zákonů je nezbytná, stejně jako nutnost dostatečného času pro tyto potřebné kvalitativní úpravy.

ČR potřebuje novou moderní odpadovou legislativu co nejdříve, ale než tuto její verzi, u které je s ohledem na množství nejasností a chyb zřejmé už nyní, že by fungování sektoru spíše ochromila, je nutné vyčkat na její nezbytné přepracování dle pokynů a doporučení právních odborníků.

Klíčové je, aby LRV měla dostatečný prostor na to, aby na dalším jednání pléna LRV mohly být jednotlivé zákony diskutovány ve smyslu identifikovaných chyb a jejich potřebné nápravy. Tak, aby bylo zajištěno, že zjištěné chyby budou funkčně opraveny. Další objektivní potřebou je komisí stanovené širší dopracování dopadové analýzy a její doplnění o analýzu nezbytnosti jednotlivých navrhovaných opatření.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Jaký je váš názor na novou odpadovou legislativu?

Druhý díl seriálu - Jak splnit evropské recyklační cíle

Seriál - Jak splnit evropské recyklační cíle: část 1

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme – surovinám dáváme nový život

Zbyněk Kozel: Čeká nás deset let výrazného zdražování odpadů

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Na pravou míru: Reakce signatářů otevřeného dopisu na výroky ředitele odborů odpadů MŽP ve veřejnoprávních médiích

Jedenáct potřebných nástrojů na podporu recyklace

Záznam z tiskové konference 19 svazů, asociací, firem a sdružení obcí a měst k nové odpadové legislativě

Nový zákon - Odpovědi ČAOH na dotazy týdeníku Ekonom

Proč se v ČR nestaví třídící linky - firmy a ekologové žádají MŽP o opravu chybného nastavení vyhlášky

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Hospodářstké noviny: Ministr Brabec chce čtyřnásobně zdražit poplatek za uložení odpadu na skládku. Podle kritiků tak nahrává ČEZ nebo EPH, které plánují stavět spalovny

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Město straší zdražení odpadu, nárůst může být až čtyřnásobný

Česká televize: Poplatek za ukládání odpadu na skládkách

TV Prima - zdražovací novela má vyvotřit prostor investorům, dopady na obce však neřeší

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Obce se bojí zvýšení poplatku za skládkování, zatížil by rodiny

iDNES: Jak může stát podpořit recyklaci? Firmy navrhly odpadové desatero

ČT: MŽP chce 4 nové spalovny v ČR

ČT: Češi zbytečně zaplatí za spalovny vysoké poplatky. EU spalovny nepodporuje

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Legislativní rada vlády projednala návrhy nových odpadových zákonů z MŽP – identifikována byla široká řada vážných problémů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis