Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě 11.01.2021 | kategorie: Aktuality

Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě

Nová odpadová legislativa je účinná již od 1. ledna 2021. To s sebou nese širokou řadu odborných a právních dotazů, které jsou o to více zásadní, že zatím nejsou k dispozici potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy k nové odpadové legislativě a ty staré jsou zrušeny a neplatí. Jednotlivá profesní sdružení proto průběžně na MŽP zasílají své seznamy dotazů na to, jak řešit tu, či onu situaci a jak aplikovat to, či ono ustanovení zákona. Akuálně přínášíme odpovědi MŽP na dotazy Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS), jehož předsedou je bývalý ministr Petr Miller.

S ohledem na délku, níže v textu článku uvádíme pouze prvni čtyři z celkem 19 dotazů SVDS k nové odpadové legislativě. Kompletní znění odborných dotazů a k nim odpovědí MŽP je k dispozici pod tímto odkazem nebo na konci tohoto článku.

Odpovědi na předchozí odborné dotazy ČAOH a dalších profestních svazů jsme již zveřejnili a jsou k dispozici (zde a zde).

 

Dotazy k metodickému pokynu MŽP ze dne 23. 12. 2020 k aplikaci přechodných ustanovení nového zákona o odpadech a nového zákona o VUŽ po 1. 1. 2021


Dotaz číslo 1: K mnoha novým povinnostem neobsahuje NZoO přechodná ustanoví, avšak stanoví k nim správní tresty a staví tak nejen původce a provozovatele zařízení, ale i orgány státní správy, do role, kdy má být k 1.1.2021 splněna nebo povolena nějaká činnost, o které mnozí z nich ještě ani nevědí, a není jasné jak ji k 1.1.2021 splnit.  V těch případech, kdy NZoO odkazuje na prováděcí předpis, avšak tyto předpisy nejsou vydány, nelze využít ani avízovaná přechodná ustanovení zde stanovená, a tudíž některé povinnosti zákona platí ihned. To tedy znamená, že povinným osobám není dán dostatečný časový prostor mezi vyhlášením zákona a jeho účinností k seznámení se s novými povinnostmi a k jejich zavedení od 1.1.2021, ale přitom jim hrozí sankce. Jednoznačně se jedná o porušení Legislativních pravidel vlády.

Odpověď MŽP:

Nejedná se o dotaz, pouze o vyjádření názoru. Z textu zároveň není zřejmé, kterých konkrétních bodů metodického pokynu se vyjádření týká tak, aby bylo možné alespoň nějakým způsobem reagovat. 

 

Dotaz číslo 2: Vážný problémem pro praxi je také povinnost ČIŽP kontrolovat, jak jsou právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona. Z toho plyne, že metodické pokyny MŽP nejsou pro její kontrolní činnost závazné.

Odpověď MŽP: 

Metodické pokyny MŽP slouží k metodickému vedení povinných osob a s ohledem na judikaturu je možné je zároveň považovat za interní předpis, který je v rámci resortu Ministerstva životního prostředí pro Českou inspekci životního prostředí závazný. 

 

Dotaz číslo 3: K bodu 1.1. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. Jednoznačně se jedná o novou povinnost původců komunálních a stavebních odpadů mít k 1.1.2021 (většina původců) anebo později, pokud tento odpad k 1.1.2021 nevznikne, zajištěno písemnou smlouvou převzetí těchto odpadů oprávněnou osobou, a to před jejich vznikem. Nejsme si jisti jak si vyložit lhůtu stanovenou slovy „co nejdříve od účinnosti zákona“ pro uzavření písemné smlouvy pro převzetí komunálních odpadů v případě, že takovou smlouvu původce ještě podle starého zákona neuzavřel, když tuto povinnost zákon stanoví od účinnosti NZoO 1.1.2021 a zároveň to musí být před vznikem odpadu.

Odpověď MŽP:

V případě původců komunálního odpadu se nejedná o novou povinnost (srov. ustanovení § 66 odst. 1 písm. zákona č. 185/2001 Sb.). Dle ustáleného výkladu musel mít původce odpadu zajištěno předání odpadu konkrétní oprávněné osobě, a to na základě písemné smlouvy, případně mohl za stanovených podmínek uzavřít takovou smlouvu s obcí. Metodický pokyn žádným způsobem nerozvolňuje povinnost mít smlouvu uzavřenu před vznikem odpadu. 

 

Dotaz číslo 4: K bodu 1.2. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. NZoO nestanoví přechodné ustanovení pro splnění povinnosti původce dle § 15 předat údaj o osobě a o odpadu anebo předat základní popis odpadu vč. stanovení kritických ukazatelů. Ministerstvo sdělilo, že připravovaná vyhláška o podrobnostech stanoví roční přechodné období, tedy, že lze využívat i nadále původní průvodní doklady k odpadu. Zároveň však říká, že pro případ ukládání odpadu na skládku bude muset původce s účinností od 1.1.2021 oznámit kritický ukazatel výhřevnost odpadu, a že postačí odborný odhad, zda je nižší nebo vyšší, než 6,5 MJ/kg. Domníváme se, že je to chybně vyložené ustanovený zákona, neboť vyhláška nebude k 1.1.2021 vyhlášena ve Sbírce, a tudíž nebude existovat žádný (ani podzákonný) odklad pro tuto povinnost. Žádáme o jednoznačný postoj k plnění této povinnosti.

Odpověď MŽP:

Skutečně žádný odklad pro povinnost předávat informace o odpadu nebo základní popis odpadu v zákoně není,  protože tato povinnost existovala již podle dosavadní právní úpravy. Pokud budou po účinnosti nového zákona informace o odpadu nebo základní popis odpadu předávány v rozsahu dosavadních právních předpisů, jsou všechny požadavky nového zákona splněny. Metodický pokyn toto jednoznačně uvádí. Striktně vzato do účinnosti vyhlášky by nemusel být součástí základního popisu odpadu údaj o výhřevnosti. Prakticky si ale nelze představit, že by provozovatel skládky přijal odpad, u kterého není zřejmá výhřevnost, protože by nemohl vybrat poplatek ve správné výši, přičemž je za odvedení správné výše poplatku odpovědný. 

 

Další dotazy a odpovědi jsou v plném dokumentu v odkazu níže

 

Ke stažení

Odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě: odpovedi-oodp-mzp-dotazy-svds.pdf [ 187.27 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě

Další metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativěČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis