Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

OBCE A JEJICH EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ODPADECH 09.07.2018 | kategorie: Aktuality

OBCE A JEJICH EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ODPADECH

Ministerstvo životního prostředí vydalo v půlce června metodický návod, jehož cílem má být sjednocení plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí podle zákona o odpadech . V rámci České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) jsme připravili stručný výtah nejdůležitějších informací, aby se obce mohly v této agendě co nejlépe orientovat.

Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a dále např. ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.) nebo ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají především povinnost zajistit pro občany místa k odkládání odpadů a formou obecně závazné vyhlášky stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech). Obec je rovněž považována zákonem o odpadech za původce odpadů, tedy má např. povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů a dále i evidenční a ohlašovací povinnosti.

 

Metodický návod ministerstva se věnuje problematice:

 • Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). 

Odbor odpadů zmiňuje zařazení tříděných složek z odděleného sběru (např. papír, sklo) do podskupiny 20 01, samostatně sbíraného obalového odpadu do podskupiny 15 01, směsi zbytkového komunálního odpadu pod katalogové číslo 20 03 01 a stavebních odpadů do skupiny 17 Katalogu odpadů.

 • Evidence a roční hlášení

Obec má povinnost vést průběžnou evidenci, při periodickém svozu komunálního odpadu vede obec průběžnou evidenci v měsíčních intervalech. Metodický návod se věnuje podrobněji problematice IČP (identifikační číslo provozovny), které používá obec k identifikaci v rámci evidence. S tím, že ve většině případů si obec zvolí tzv. interní číslo provozovny, které se vytváří podle dřívějšího sdělení odboru odpadů[2].

V rámci ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílají obce také údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady (List č. 5 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Údaje se týkají počtu původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému, zda je v obci nastaven systém nakládání se stavebními odpady, zda je zaveden sběr textilu od občanů a zda je platba od občanů nastavena podle množství produkovaných komunálních odpadů či nikoliv.

 • Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je upraveno v § 40 zákona o odpadech, v současné době je již v provozu elektronické ohlašování tzv. SEPNO. Metodický návod v této souvislosti zmiňuje, že pokud nebezpečný odpad v obci sbírá mobilní zařízení ke sběru odpadů, je odesílatelem provozovatel tohoto mobilního zařízení. Provozovatel mobilního zařízení uvede jedno místo nakládky s IČP vztaženým k adrese sídla obce (IČZÚJ sídla obce).

 • Školy – „školní sběr“

V této souvislosti metodický návod doporučuje, aby škola (samostatný subjekt s IČO) odpad evidovala ve své vlastní odpadové evidenci, tedy jako původce odpadu. Ovšem obec také může podle metodického návodu zahrnout školu do obecního systému nakládání s komunálními odpady a zřídit ve škole místo pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Potom je obec původcem tohoto odpadu a vede odpad ve své evidenci. Ministerstvo v této souvislosti předpokládá, že tato varianta nebude využívána, protože omezuje školu v prodeji odpadu (školního sběru) a vyžaduje smluvní vztah mezi obcí a školou.

 • Zařízení ke sběru odpadů  - „sběrny“

Metodický návod rozlišuje mezi dvěma variantami. První běžnější je varianta, kdy sběrna odpadů, která je zařízení ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech, není zahrnuta do obecního systému. Tato sběrna přebírá odpad od občanů (v evidenci kód BN30) a obec není původcem tohoto odpadu.

A dále druhou variantu, kdy obec zahrne soukromou sběrnu do obecního systému a zřídí zde místo pro oddělené soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Pak sběrna přebírá odpad od obce (v evidenci kód B00) a informuje obec o množství přebraných odpadů. Obec je původcem tohoto odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (kód A00). Tato varianta je v praxi obcemi využívána např. v případě povinného třídění kovů.

 • Sběrné dvory

Metodický návod zmiňuje sběrný dvůr jako shromažďovací místo, které nemusí mít souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a obec ho zřídila v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Za této situace je obec původcem odpadu a vede ho ve své evidenci (kód A00).

 

Ke stažení

 
metodický návod MŽP k evidenci a ohlašování odpadů v obcích: oodp-navod-pro-obce-final-12062018.pdf [ 248.78 kB, PDF ]
 
 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím metodického materiálu MŽP


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

ČAOH: Subdodávky odpadů a definice předání odpadů – právní posouzení

Spuštění SEPNO se odkládá na květen 2018

Doplňovat či nedoplňovat zpětně údaje do SEPNO za odbobí 2017?

Stanovisko MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od roku 2017

Jak ohlašovat přepravu NO v roce 2017? - Odpověď MŽP

Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?

ČAOH: Povinnosti sběren odpadů a atomový zákon

Sdělení MŽP k ohlašování odpadů v roce 2017 a IČP

Právní poradna ČAOH: Jak ohlašovat odpady u mobilních zařízení?

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

 

 


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   OBCE A JEJICH EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ODPADECH

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis