Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech 11.02.2014 | kategorie: Odborné články

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Vzhledem k opakujícímu se zájmu novinářů a odborné veřejnosti o oblast změn odpadové legislativy spojené s kolektivními systémy, zveřejňuje nyní Česká asociace odpadového hospodářství své připomínky k aktuální narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech.

Vypořádání připomínek

Vypořádání připomínek bohužel zatím nebylo ČAOH, jakožto připomínkovému místu, které své připomínky uplatnilo ve stanoveném termínu, ze strany MŽP zasláno. Věříme, že vypořádání připomínek bude dostatečné a odpovídající závažnosti situace a zcela zásadním otázkám, které je nutné v této části zákona o odpadech řešit.

Skutečně problémový stav dokládá v médiích opakovaně prezentované vážné znepokojení antimonopolního úřadu nad stávající legislativou a (ne)tržním prostředím v oblasti kolektivního sběru (např. elektro). Více viz zde. Samotné stanovisko ÚOHS je k dispozici zde.

Kontroverzní pracovní skupiny jen pro vybrané

Situaci v žádném případě nepomohlo ani nevyvážené složení pracovních skupin MŽP svolaných bývalým vedením ministerstva v listopadu minulého roku. Tyto skupiny údajně měly řešit zásadní otázky legislativy odpadového hospodářství. Jak mnohokrát proběhlo médii, k účasti nebyli od začátku přizvání velmi důležití partneři pro takovouto diskuzi, jako např. obce, kraje, asociace odpadových firem, či zástupci nevládních organizací. Složení stávajících skupin se jeví jako účelové a svým způsobem tak dopředu diskredituje i možné výstupy. Pro příklad uveďme "pracovní skupinu k problematice elektro a zpětných odběrů", kde naprostou většinu mají zástupci kolektivních systémů. Dle některých informací z již proběhlých skupin si své zájmy ve vztahu k nynějšímu dominantnímu až monopolnímu postavení v sektoru tvrdě hájí, což je údajně patrné i z písemných výstupů z jednání. Naopak zájmy občanů (kteří de-facto systém platí), či recyklačních firem, tedy zpracovatelů, jsou ve skupině potlačeny nebo nejsou zastoupeny vůbec. U ostatních skupin je to podobné. Je tedy otázkou, zda se při tomto prapodivném přístupu může podařit objektivní legislativní problémy vyřešit.

Situace potřebuje odborný a konstruktivní přístup

Množství subjektů postižených aktuálním problémovým nastavením legislativy ZOV se tak s nadějí upíná na možné kroky nového ministra životního prostředí, neboť stávající stav je již skutečně jen obtížně obhajitelný.

Zde jsou k dospizici připomínky České asociace odpadového hospodářství k legislativě zpětných odběrů elektro, resp. k aktuální elektronovele zákona o odpadech. ČAOH se ve svém názoru shoduje se závěry stanoviska antimonopolního úřadu, i stále většího počtu odborníků, kteří toto téma živě diskutují.

Vlastní připomínky ČAOH

K návrhu obecně – zásadní připomínka:

Návrh novely neobsahuje žádná omezení týkající se provozovatelů kolektivních systémů, která by zabraňovala kolektivním systémům v zasahování do navazujících trhů (svoz a zpracování odpadů). Z důvodové zprávy vyplývá, že za rok 2010 až 2012 podali pouze 3 samostatně plnící výrobci návrh na zápis do Seznamu, přičemž za stejné období podalo v případě plnění prostřednictvím kolektivního systému návrh na zápis do Seznamu celkem 907 subjektů – výrobci jsou tedy nyní platnou legislativou silně směrováni do kolektivních systémů. Přičemž provozovatelé kolektivních systémů mají více méně monopolní postavení a pomocí ze zákona shromážděných finančních prostředků získávají výhody v hospodářské soutěži (viz stanovisko ÚOHS ze dne 14.8.2013) oproti standardním podnikatelským subjektům v této oblasti. V praxi kolektivní systémy pronikají i do navazujících trhů, např. sběru a zpracování elektoodpadů.

Omezení sběru jen na sběrná místa KS:

Dle návrhu mohou sběrná místa zřizovat jen výrobci, tedy reálně pouze kolektivní systémy. Tato skutečnost je dle našeho názoru v rozporu se Směrnicí WEEE. Ta umožňuje zřizovat sběrná místa všem zájemcům, kteří splní definované legislativní podmínky k provádění sběru. Mimo jiné upozorňujeme na to, že na sběrných místech zřízených kolektivními systémy může probíhat i sběr dalších odpadů (např. kovový šrot, papír, textil), čímž opět dochází k zásahu do hospodářské soutěže a deformaci trhu s druhotnými surovinami. Neboť naopak dosavadní provozovatelé sběrných míst, v případě, že nejsou zároveň smluvním místem KS ke sběru elektrozařízení, reálně nebudou moci přijímat tuto komoditu a dále s ní nakládat (předat ke zpracování – recyklaci).

Zpracování elektrozařízení – zásadní připomínka:

Co se týče oblasti zpracování, provozovatelé kolektivních systémů již dokonce vlastní svá zpracovatelská zařízení nebo podporují jen vybrané zpracovatele. Výsledkem je opět diskriminace nezávislých zpracovatelských zařízení a přímé ohrožení hospodářské soutěže. Vedlejším efektem tohoto ovládání navazujících trhů kolektivními systémy může být i stagnace rozvoje recyklačních technologií.

Požadujeme tedy, aby do návrhu novely byla zapracována omezení činnosti kolektivních systémů (analogicky k zákonu o obalech, kde autorizovaná obalová společnost nesmí vykonávat jiné činnosti než zákonem o obalech vymezené) a zachován přístup na trh i dalším subjektům podnikajícím v této oblasti.

V případě, že by byl návrh novely schválen v nyní předkládaném znění, hrozí reálně postupné vyřazení ostatních podnikatelských subjektů nakládajících s druhotnými surovinami z trhu více méně monopolními kolektivními systémy a následně i diktování cenových podmínek z jejich strany. Dle sdělení nezávislých zpracovatelů elektrozařízení již tato situace nastala a dále se zhoršuje, což je dle našeho názoru alarmující.

Kolektivní systém je subjekt, který byl zřízen za účelem systémového financování plnění zákonných cílů povinných osob. Taková byla role KS od prvního ukotvení v zákoně. V ČR je (byl) rozvinutý trh zpracovatelů elektrozařízení. Tito do svých technologií investovali nemalé částky a mají mít možnost standardně soutěžit o zakázky na zpracování elekroodpadu. Pokud by do standardního tržního prostředí chtěl vstupovat KS se svou specifickou zásadní konkurenční výhodou (např. příjmy poplatků ze zákona), je zřejmé, že tržní prostředí to silně naruší a vede to k monopolizaci sektoru, což je nepřípustné. Navíc KS má být ze zákona neziskový, proto je velmi diskutabilní jeho možné působení v sektoru podnikání (zpracování elektro) za účelem zisku. Je zcela nepodstatné, zda by to činil přímo KS nebo jeho dceřiná společnost, či jiná jím zřízená či zprostředkovaně ovládaná firma. Výsledek bude vždy stejný.

Potřeba zavedení efektivní kontroly státu nad ze zákona vybíranými finančními prostředky – zásadní připomínka:

ČAOH se plně ztotožňuje se závěry stanoviska ÚOHS ze dne 14.8.2013 ve věci potřeby stanovení efektivní kontroly státu nad ze zákona vybíranými finančními prostředky, které jsou dlouhodobě spravovány kolektivními systémy. Vnímáme jako zcela nezbytné, aby nová právní úprava konečně jasně definovala kontrolu finančních toků spravovaných kolektivními systémy a jejich transparentnost, včetně toho, na co mohou být zákonem vybírané poplatky využívány.

Zjednodušený odpadový režim – zásadní připomínka:

Jakožto asociace jsme s podivem zjistili, že oproti původnímu záměru předložená novela neobsahuje zavedení alespoň zjednodušeného odpadového režimu pro nakládání s použitým elektrozařízením. Přitom velká část států v EU z důvodu efektivní kontroly a větších možností ochrany životního prostředí jednoznačně trvá na odpadovém režimu pro nakládání s použitým elektrozařízením. Jednou ze zásadních výhod odpadového režimu je i povinnost vedení stanovené evidence sebraného elektrozařízení a s tím spojená možnost efektivní kontroly materiálových, ale v neposlední řadě i finančních toků. Dle našich informací i MŽP počítalo se zavedením této objektivně vhodné cesty a souvisejících povinností. V předložené novele však bohužel nejsou tyto povinnosti obsaženy. ČAOH navrhuje jejich doplnění.

K § 37n odst. 2 zákona o odpadech:

Upozorňujeme, že pojištění, které je jako alternativa k vázanému bankovnímu účtu požadováno jako finanční záruka po výrobcích plnících povinnosti individuálně a solidárně, nelze na území ČR v praxi v žádné pojišťovně dle našich informací uzavřít. Jde tedy o znevýhodňování individuálního způsobu plnění povinností výrobců, kteří jsou de facto systémem nastaveným nyní platnou legislativou nuceni plnit kolektivně.

K bodu 20 návrhu:

V § 37k nově navrhovaný odstavec 4 ukládá povinnost zajistit bezplatné odevzdávání použitých elektrozařízení z domácností. Domníváme se, že se jedná o rozpor s výše uvedenou směrnicí, neboť v článku 5 odst. 2 je uvedeno „přinejmenším bezplatně“. Návrh novely tedy opomíjí zcela reálnou možnost, že by použitá elektrozařízení byla vykupována, přičemž je zřejmé, že odpadní elektrozařízení v současné době představují lukrativní předmět obchodování.  

Znovupoužití elektrozařízení

Dále upozorňujeme na skutečnost, že návrh novely v otázce „opětovného použití elektrozařízení“ opět řeší tuto oblast prakticky jen prostřednictvím kolektivních systémů. I toto je dle našeho názoru v rozporu s principy volného tržního prostředí a narušuje to hospodářskou soutěž.

Závěr

ČAOH nyní očekává standardní vypořádání připomínek ze strany MŽP. Asociace je samozřejmě připravena k otevřené odborné diskuzi nad shora uvedenými body.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis