Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“ 04.12.2017 | kategorie: Aktuality

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

Na konci listopadu 2017 se v Praze konal mimořádně zajímavý seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“, který usiloval o komplexní pohled na otázku třídících zařízení (MBÚ) a jejich budoucnost v ČR. Seminářem provázel uznávaný odborník a bývalý ředitel odboru odpadů MŽP pan Bohumil Beneš a také pořadatel semináře pan Pavel Novák, dlouholetý odborník v oblasti odpadového hospodářství.

Úvodem Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zhodnotil výhody mechanicko-biologické úpravy odpadů (třídící zařízení) v širším kontextu odpadového hospodářství ČR, a to v návaznosti na očekávané změny související s tzv. Oběhovým balíčkem EU. Jako podstatnou, pro plnění evropských cílů, označil další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů a principu třídění odpadů u původců odpadů. To však na splnění vysokých evropských recyklačních a separačních cílů stačit nebude. Proto je třeba do spektra technologií začlenit i třídící linky na zbývající směsný komunální odpad. Jak ostatně navrhují i materiály Evropské komise a podobně jako je tomu v ostatních státech EU. Ve své prezentaci se dále pozastavil nad aktuálními změnami v české odpadové legislativě, které dalšímu rozvoji třídících linek bohužel efektivně brání. Množství projektů třídících linek bylo v posledním roce zastaveno. Zejména se jedná o otázku nevhodně nastaveného parametru výhřevnosti v odpadové vyhlášce č. 294/2005 Sb. (více viz zde 1, 2, 3, 4). S aktuálně chybně nastaveným parametrem nesouhlasí rovněž např. Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS, cca 120 společností obcí a měst) stanovisko viz zde, sdružení CZ BIOM, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, či Hnutí DUHA (stanovisko viz zde). Petr Havelka na závěr shrnul potřebné kroky k dalšímu vhodnému vývoji odpadového hospodářství v ČR, nebytné ke splnění evropských cílů. Toto jsou základní body, které pro další diskuzi k vhodnému nastavení navrhuje ČAOH – více viz zde navrhy-reseni-caoh.pdf [ 443.3 kB, PDF ]. Celá prezentace je ke stažení zde caoh---odpady---trideni.pdf [ 1.17 MB, PDF ].

Ivo Kropáček (Hnutí DUHA) v úvodu své prezentace potvrdil komentovaný nevhodně nastavený parametr výhřevnosti ve vyhlášce MŽP a skutečnost, že chybné nastavení nyní limituje výstavbu dalších potřebných třídících linek v ČR. Dále představil studii Hnutí Duha „Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR“. Východiskem této studie je současná nízká míra recyklace v ČR, která neodpovídá vysokým cílům v připravovaném evropském „Oběhovém balíčku“. Výstavba nových zařízení např. pro energetické využití odpadů by se v ČR měla plánovat právě s ohledem na nezbytnost navýšení třídění a recyklace odpadů. V závěru studie Hnutí Duha uvádí, že ČR potřebuje vybudovat regionální linky MBÚ o celkové kapacitě 1 100 tisíc tun/rok.

Pavel Novák (Ing. Pavel Novák s.r.o.) doplnil předchozí prezentace o velmi zajímavou analýzu skladby a dalších vlastností směsného komunálního odpadu, ze které opět vyplynula nevhodnost nastavení parametru výhřevnosti v nyní platném znění příslušné vyhlášky MŽP.

Zástupce Ministerstva životního prostředí Vojtěch Pilnáček ve své prezentaci obhajoval nastavení parametru výhřevnosti v novelizované vyhlášce. Dále se vyjádřil k dlouho očekávané vyhlášce MŽP, která by upravila potřebná kritéria pro alternativní paliva z odpadů (jako je tomu např. v Rakousku, Německu či na Slovensku). Zástupcem MŽP bylo sděleno, že zatím nebyl návrh vyhlášky předložen do vnitřního připomínkového řízení. Předmětná vyhláška by měla vycházet z normy ČSN EN 15 359 a měla by stanovovat především limitní obsahy polutantů v sušině, minimální výhřevnost, seznam katalogových čísel odpadů, ze kterých bude TAP možné vyrábět, systém ověřování kvality atd. 

V rámci programu vystoupil rovněž Jaroslav Podlešák (Krajský úřad Karlovarského kraje) s legislativními úskalími při povolování konkrétního MBÚ a rovněž s aspekty povolovacího řízení konkrétního zařízení Sokolovské uhelné. Toto zařízení představil Zdeněk Bučko (Sokolská uhelná, právní nástupce, a.s.). Přítomné informoval o vybudování moderní zpracovatelské technologie na společné zplyňování uhlí a paliv vyrobených z odpadu, které by mohlo ročně zpracovat až 150 kt paliv vyrobených zpracováním tříděných komunálních odpadů. Tato technologie využívá chemické procesy, které primárně nejsou spalováním, a je významná právě s ohledem na snižování emisí škodlivin do ovzduší. Prezentace Tomáše Balocha (ZEVO Praha Malešice) se zabývala otázkou, zda jsou výměty z MBÚ vhodným palivem pro ZEVO v návaznosti na očekávaný vývoj výhřevnosti SKO. Otakar Rýdl prezentoval energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP) při spoluspalování a v monozdrojích a uvedl rovněž zahraniční zkušenosti z Polska, Rakouska či Finska. Požadavky na TAP ze směsného komunálního odpadu z pohledu cementáren a princip tvorby cen TAP prezentoval opět Pavel Novák.

Kapacita semináře byla zcela naplněna. Seminář byl velmi zajímavou a zatím bohužel spíše ojedinělou akcí, která shrnula aktuální témata související s problematikou potřebných zařízení na mechanicko–biologickou úpravu odpadů.  Klíčovým tématem byla zatím nedostatečná legislativní podpora rozvoje těchto zařízení v ČR, což je jistě pro české odpadové hospodářství škoda. Doufejme, že seminář a možné podobné budoucí akce přispějí k potřebným změnám odpadové legislativy. Takovým změnám, aby podobná zařízení mohla být v ČR opět plánována a provozována. Pozitivní pro původce odpadů je fakt, že tato zařízení nepotřebují násobné zdražení poplatků v zákoně o odpadech a mohou efektivně dopomoci významnému omezení skládkování odpadů. Což je důležitý aspekt, neboť evropský balíček oběhového hospodářství stanoví, že k roku 2030 mají členské státy skládkování omezit na 10 %.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis