Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012 06.12.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informace o odsouhlasených statistických výstupech z oblasti životního prostředí za rok 2012.

 

Odborná i laická veřejnost má nově k dispozici Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012. Tento komplexní dokument byl vládou projednán a schválen, načež byla zpráva dána na vědomí oběma komorám Parlamentu České republiky.

Zpráva každoročně hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat platných a dostupných v daném roce. Data jsou získávána z monitorovacích systémů resortních i mimoresortních organizací, z Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zpracovatelem je Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která se ve zprávě věnuje hlavním tématům životního prostředí ČR, tj. ovzduší, klimatu, vodnímu hospodářství, jakosti vod, půdě a krajině, lesům, ale i odpadovým a materiálovým tokům, dopravě, průmyslu, energetice či financování. Metodika hodnocení je založená na indikátorech používaných v EU tak, aby byla v souladu s postupným procesem slaďování reportingu na národní a evropské úrovni.

Podle této zprávy MŽP se stav životního prostředí v České republice zlepšuje. V oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě (mezi roky 2003 až 2012) klesla celková produkce odpadů o 16,8 %. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o 2,1 %. Dochází také k postupnému poklesu produkce odpadů kategorie ostatní (v letech 2009 - 2012 meziroční pokles o 0,3–4,0 %) a produkce nebezpečných odpadů. Produkce nebezpečných odpadů zaznamenala meziroční pokles dokonce o více než 11 % a v dlouhodobějším měřítku (tj. mezi lety 2003 a 2012) se snížila o 7,8 %.

Taktéž celková produkce komunálních odpadů se snížila oproti roku 2011 o 3,7 %. Produkce směsných komunálních odpadů meziročně poklesla o 2,2 % a jeho podíl na celkové produkci komunálních odpadů je 56,5 %. Od roku 2009 tak dochází k trvalému poklesu produkce směsného komunálního odpadu, a to i v přepočtu na obyvatele. V roce 2012 činila tato hodnota 493,7 kg (za rok pokles o cca 20 kg/ob.).

K pozitivnímu vývoji došlo také z pohledu struktury nakládání s komunálními odpady. Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálními odpady patří i nadále, podobně jako v EU, odstraňování skládkováním. Nicméně od roku 2008 dochází v ČR k setrvalému citelnému poklesu podílu skládkovaného odpadu. Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním klesl v roce 2012 o 1,7 % v porovnání s rokem 2011 na hodnotu 53,7 % (v r. 2003 63,3,%). Za posledních pět let se skládkováním odstranilo o více než milion tun méně z celkové produkce odpadů. Materiálově bylo využito ve sledovaném období 30,3 % komunálních odpadů a 11,8 % komunálních odpadů bylo energeticky využito.

České odpadové hospodářství patří v mezinárodním srovnání celkové produkce odpadů přepočtené na obyvatele na pátou nejlepší pozici s hodnotou 1,9 t.obyv./rok v roce 2010. V ČR je dosahováno taktéž jedné z nejnižších produkcí komunálních odpadů v rámci EU27. To je velmi důležitá zpráva, neboť předcházení vzniku odpadů je jednou z hlavních priorit evropské odpadové hierarchie.

Co se týče množství obalů vzniklých v roce 2012, bylo v ČR vyprodukováno více než 962 tis. t odpadů z obalů. Z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2012 recyklací přes odpadové firmy využito 69,9 % a energeticky 3,7 %.

„Ministerstvo zveřejnilo pozitivní čísla vývoje odpadového hospodářství České republiky, které dokládají, že široké spektrum různých forem zpracování odpadů se postupně přirozeně rozvíjí a že trend snižování množství skládkovaných odpadů je možné každoročně pozorovat i bez navrhovaného zdražování poplatků v zákoně o odpadech.“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Drtivá většina sledovaných a vyhodnocovaných parametrů pokračovala i v roce 2012 v dlouhodobě pozitivně nastavených trendech, jak ukazují i níže uvedené grafy. Znamená to, že základní nastavení českého odpadového hospodářství v podmínkách volného trhu je kvalitní a vede k plnění stanovených evropských cílů. Samozřejmě stále je nutné pracovat na postupném zvyšování procenta materiálového využívání odpadů, jedné z hlavních priorit Evropské unie.

 

Grafy a tybulka ze zprávy jsou umístěny pod článkem.

Tisková zpráva o vysledcích odpadového hospodářství za předchozí odbobí je umístěna zde - Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU

Zpráva je k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.mzp.cz, www.cenia.cz.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím informací Cenia

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis