Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Změny v zadávání veřejných zakázek 17.10.2016 | kategorie: Aktuality

Změny v zadávání veřejných zakázek

Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Jeho cílem by mělo být zefektivnění a zjednodušení zadávacích řízení a snížení administrativní zátěže. Otázkou však je, zda přijatý zákon snahou o snížení administrativy nezpůsobí spíše rozvolnění již fungujících pravidel a nebude znamenat libovůli na straně zadavatelů.

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ,  zákon č. 134/2016 Sb.) se snaží o zjednodušení přístupu pro menší účastníky, například preferuje dělení veřejných zakázek na části tak, aby se plnění veřejných zakázek mohly účastnit i menší společnosti (například by mělo přednostně dojít k rozdělení svozu odpadu na větším území na části v rámci jedné zakázky). Stále však nesmí dojít k takovému dělení zakázky, aby se její hodnota snížila pod zákonný limit.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel si může v některých ohledech zvolit, zda pro zjednodušené podlimitní řízení použije pravidla aplikovaná povinně pro klasické typy řízení. Zadavatel je oprávněn použít pravidla pro nadlimitní režim, ale učinit tak nemusí – to se týká jak kvalifikace, tak hodnocení, posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny apod. Dodavatelé budou muset velmi pozorně studovat zadávací podmínky, neboť ty se mohou od ZZVZ významně odchylovat. Otázkou je, zda takto zvolená cesta místo ke zjednodušení nepovede spíše k problémům a dohadům mezi zadavateli a účastníky, co konkrétně bylo zadávacími podmínkami požadováno, a tedy ve finále k prodloužení řízení.

Horní limit pro použití zjednodušeného podlimitního řízení se u stavebních zakázek posunul na 50 mil. Kč bez DPH, u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávané veřejným zadavatelem zůstal zachován přibližně ve stávajících hodnotách a bude určován nařízením vlády. U veřejných zakázek zadávaných v tomto řízení nebude zadavatel povinen odeslat výzvu pěti dodavatelům, postačí pouze uveřejnění na profilu. Dojde tak ke snížení informovanosti dodavatelů (a tedy i ke snížení transparentnosti) u většího objemu zakázek, než tomu bylo doposud, kdy se většinou jen veřejné zakázky malého rozsahu např. na svoz odpadů v menších obcích, zadávaly prostřednictvím elektronických aukcí, a zakázky podlimitní se zahajovaly odesláním výzev k podání nabídky.

 

Prokazování kvalifikace

Došlo také k formálnímu rozdělení na způsobilost (dříve základní a profesní kvalifikace) a kvalifikaci (technická a nově i ekonomická kvalifikace). Po delší době se do zadávání veřejných zakázek vrací požadavky na ekonomickou kvalifikaci, která se prokazuje výší obratu dodavatele. Výslovně bude možné požadovat tzv. oborový obrat, tedy například v oblasti svozu odpadu, odstraňování odpadů, apod. Horní hranice, kterou je možné požadovat, činí maximálně dvakrát předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Zákon zavádí institut obnovení způsobilosti (tzv. self cleaningu), kdy je účastníkovi zadávacího řízení, který z nějakého důvodu ke dni prokazování kvalifikace nesplňuje veškeré požadavky na základní způsobilost, umožněno doložit, že přijal nápravná opatření, která způsobilost fakticky obnovují (např. doplatil nedoplatek na daních). Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření považuje za dostatečná s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti, účastníka případně nevyloučí nebo předchozí vyloučení zruší.

Zákon rovněž umožňuje posuzování kvalifikace pouze u dodavatele s nejvýhodnější nabídkou či dodavatelů umístěných na několika předních místech, zadavatelům se tedy zjednoduší administrativní zátěž při posuzování kvalifikace.

 

Vyloučení z účasti v zadávacím řízení

Dosud jsme byli zvyklí na to, že zadavatel měl povinnost vyloučit účastníka v případě, kdy nesplnil zákonné požadavky či požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, či jiné požadavky. Nově však zadavatel není povinen takového účastníka zadávacího řízení vyloučit, zákon dává zadavateli pouze oprávnění vyloučit, je tedy na zadavateli, jak se rozhodne. Týká se to jak neprokázání kvalifikace, tak i jiných porušení zákona či požadavků zadavatele, například není třeba vylučovat, pokud účastník nabídne neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Byť tak dochází k rozvolnění formalismu v případech, kdy by se jednalo o čistě administrativní pochybení dodavatele, může rovněž jít o nástroj korupce.

ZZVZ zavádí nové možnosti vyloučení, které dosavadní zákon neznal. Tak například technická kvalifikace může být považována za neprokázanou, pokud má účastník protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění (může se jednat např. o konkurenta zadavatele). Zadavatel rovněž může vyloučit účastníka, se kterým jsou špatné zkušenosti z minulosti. Musí se jednat o kvalifikované pochybení v posledních 3 letech při plnění smluvního vztahu s veřejným zadavatelem, které vedlo ke vzniku škody, předčasnému ukončení smlouvy nebo jiným srovnatelným sankcím. Zadavatel může rovněž vyloučit účastníka, který nemá zaknihované akcie, což pro akciové společnosti často znamená absolvovat finančně i časově náročný proces zaknihování.

Zadavatel je oprávněn ověřovat údaje uvedené v nabídce, nově je tedy zadavateli výslovně umožněno vycházet i z jiných informací, než pouze z podané nabídky. Pokud nejsou údaje pravdivé, může dodavatele vyloučit, po uzavření smlouvy pak má možnost smlouvu vypovědět, či odstoupit.

 

Novinky v posuzování a hodnocení nabídek

ZZVZ výslovně vyžaduje hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek, ale bude i nadále možné ve většině případů hodnotit jen nabídkovou cenu. Kromě ceny ZZVZ výslovně uvádí jako možná hodnotící kritéria i poměr kvality plnění a nákladů životního cyklu, ale i další environmentální, sociální, inovační a estetická hlediska. Jedná se však o demonstrativní výčet a zadavatel může zvolit i jiná kritéria hodnocení.

Zadavatel si rovněž může vyhradit, že se cenová nabídka bude hodnotit samostatně po vyhodnocení kritérií kvality.  Za tímto účelem bude v rámci nabídky uzavřena v samostatné obálce, která se otevře až po vyhodnocení kritérií kvality. Snahou zákonodárce bylo zajistit, aby se skutečně hodnotila kvalita bez ovlivnění hodnotitelů výší ceny.

V rámci posuzování nabídek může zadavatel stejně jako doposud požadovat doklady k jejich objasnění, a to dokonce i opakovaně.  Za objasnění se považuje i např. oprava položkového rozpočtu, pokud nemá vliv na celkovou cenu nebo na jiné kritérium hodnocení. Otázkou je, nakolik tato skutečnost povede k manipulacím s již podanými nabídkami, neboť na základě této formulace je účastník ve své podstatě oprávněn změnit strukturu své cenové nabídky například na základě nových informací získaných po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Transparentnost při uzavírání smluv

ZZVZ zavádí novinky týkající se uzavírání a plnění smluv. U společné účasti více uchazečů může zadavatel požadovat informaci o konkrétním rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky. Zadavatel je povinen od vybraného dodavatele požadovat doložení dokladů o majetkové struktuře dodavatele až na úroveň skutečných majitelů. Smlouvy na plnění veřejné zakázky bude povinnost uveřejnit, ale postačí uveřejnění pouze v registru smluv, naopak uveřejnění na profilu zadavatele nenahradí uveřejnění v registru smluv.

 

Vícepráce a méněpráce

Vícepráce se za splnění stanovených podmínek nově nebudou považovat za změnu smlouvy, a tedy nebude třeba provádět nové zadávací řízení. Limit je nově nastaven na 30% původní hodnoty smluvního závazku daného dodavatele po odečtení méněprací. Odečtení méněprací nebylo doposud možné, což působilo nemalé problémy.

 

In-house výjimky

Nově ZZVZ pro tzv. in-house výjimku používá termín vertikální a horizontální spolupráce a došlo také ke zmírnění podmínek pro použití této výjimky. Zakázka může být zadána napřímo určitému dodavateli, pokud jsou současně splněny následující podmínky: (i) veřejný zadavatel sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, (ii) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel (zadavatelé) a (iii) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem (zadavateli) nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel (zadavatelé) rovněž ovládá jako své vnitřní organizační jednotky. Došlo tak ke snížení procenta činnosti, která musí být vykonávána pro zadavatele, zdánlivě se sice jedná o zanedbatelnou část obratu, ale u velkých městských společností se může jednat o významnou část lokálního trhu (viz například situace týkající se svozu odpadů v Praze a okolí, v okolí Sušice apod.). ZZVZ výslovně vylučuje přímou účast soukromé osoby, ale nepřímá účast připuštěna je. Tato výjimka funguje i opačně (tedy pokud ovládaná osoba zadává veřejnému zadavateli), stejný režim se aplikuje i při zadávání mezi „sestrami“ – tedy pokud ovládaná osoba uzavírá smlouvu s osobou ovládanou stejným veřejným zadavatelem (zadavateli). Nově tedy bude zjednodušeno zakládání a zejména fungování městských odpadových společností, ke kterému v posledních měsících dochází stále častěji. Lze očekávat, že tyto společnosti významně zasáhnou do trhu s odpady, přičemž budou mít výhodu v zajištění odbytu služeb ze strany veřejného zadavatele.

 

Námitky a přezkumné řízení

Ke změnám dochází i u námitkového řízení a u výkonu dohledu nad dodržováním ZZVZ. Nově bude možné námitky proti zadávacím podmínkám podat jen do lhůty pro podání nabídek – nebudou tedy možné spekulace, ke kterým dosud občas docházelo, kdy se uchazeči až po otevírání obálek podle umístění svých nabídek rozhodli, zda námitky podají.

Zřejmě v reakci na automatizované podněty některých občanských sdružení, které v poslední době zahltily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), byl zaveden nevratný poplatek 10 tis. Kč za podání podnětu k zahájení řízení u ÚOHS. Tento poplatek nebude vracen ani v případě, když se ukáže, že je podnět oprávněný. Bez zaplacení poplatku se ÚOHS nebude podnětem vůbec zabývat.

ZZVZ jednoznačně konstatuje, že dohled se vztahuje na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, zakázky malého rozsahu jsou tedy z přezkumu vyloučeny.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s převzetím článku autorů JUDr. Kristýny Oberfalcerové, Mgr. Michaly Souhradové, Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s. r. o. (vyšlo také v časopisu Odpady)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Změny v zadávání veřejných zakázek

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis