Polemika Odpadového fóra - Přispěje ISNO ke snížení, či ke zvýšení cen za nakládání s odpady?

V návaznosti na článek ČAOH, který vyšel v prosincovém Odpadovém fóru a který upozorňoval na spektrum rizik, která s sebou může nést zavedení nové strategie centralizovaného řízení toků odpadů známého pod zkratkou ISNO, níže uvádíme polemiku, která v této věci zazněla v lednovém čísle citovaného odborného časopisu.

 

Shora zmíněný prosincový článek, který si můžete přečíst pod tímto odkazem "Zamyšlení k ISNO ze strany ČAOH", ve svém závěru podal následující otázku k zamyšlení všem, kteří si na věc chtějí udělat názor. Otázka zněla: "Bude ISNO (pokud touto cestou půjdeme) svou určitou centralizací a dlouhodobostí z dlouhodobého hlediska znamenat posílení konkurence a snížení cen odpadového hospodářství pro občana nebo spíše opak? "

 

Níže jsou uvedeny jednotlivé názory účastníků této polemiky Odpadového fóra:

 

Dojde ke zvýšení celkové hladiny nákladů obcí a měst

Definici pojmu ISNO (integrovaný systém nakládání s odpady) česká legislativa odpadového hospodářství nezná. Tato zkratka se v poslední době objevuje v prezentacích představitelů Svazu měst a obcí ČR. Podrobněji byl význam zkratky ISNO vysvětlen také v časopise Odpady č. 07-08/2012, str. 17, 18. Pokud má být součástí takového projektu mimo jiné  vytvoření předpokladů pro konkurenceschopnost tradičních ZEVO (tj. spaloven s využitím energie s účinností dle zákona o odpadech) tím, že se zavedením nových poplatků zásadně zdraží skládkování komunálních odpadů a mají-li být zdroje komunálních odpadů pro ZEVO zajištěny sjednocením zdrojů od jednotlivých původců – obcí a měst prostřednictvím regionálních svazků obcí, pak dojde ke zvýšení celkové hladiny nákladů obcí a měst na odpadové hospodářství. Obce a města pravděpodobně přenesou své náklady do cen služeb pro svoje občany. Na růst nákladů celého odpadového hospodářství pak budou mít negativní vliv také zamýšlené systémové změny, jako je omezení konkurence, omezení samostatnosti obcí v rozhodování a dlouhodobá fixace na několik vybraných nejdražších možných technologií bez preference recyklace odpadů. Zmizí prostor pro uplatnění nových technologií.

To nepovažujeme za dobrou cestu i s ohledem na to, že ve vyspělých zemích EU je nadbytek volných kapacit ZEVO a je zřejmá neochota dále využívat tyto technologie. Míru zdražení nelze přesně určit, protože dosud nebyly zveřejněny výše zamýšlených nových poplatků.

Ing. František Šimánek Marius Pedersen, a. s. Frantisek.Simanek@mariuspedersen.cz

 

Je třeba sledovat skutečné využití odpadů

ISNO je trochu vykonstruovaný název – v Evropě (A, CH, D.) fungují účelové svazy či svazy měst pro nakládání s odpady a každé takové uskupení je vybaveno technologií podle potřeb dané oblasti. Nicméně otázka směřuje k ceně. Tedy: Nemyslím si, že ISNO samo o sobě by mělo přispět ke snížení nebo zvýšení cen za odpady. Klíčem je celkově hospodárné a účelné nakládání s odpady – ať s ISNO nebo bez ISNO. Neplýtvat zdroji, sledovat skutečné využití odpadů až po výrobu surovin a nejen je převážet z místa na místo a vyplňovat statistiky a bouchat se v prsa, jak jsme dobří v třídění odpadů. Z odpadů vyrábět energii a ne odpady zahrabávat do skládek. Občané by měli vědět, že již dnes „platí“ za odpady daleko více než obecně známých 500,- Kč za rok a že to není až tak málo za to, co skutečně užitečného se v konečném důsledku s jejich odpady děje. Nebylo by fér říkat, že ceny za odpady budou klesat, to asi ne. Na druhou stranu se peněz v odpadovém hospodářství „točí“ již dnes poměrně dost. Podle mého názoru není nutný dramatický růst cen za odpady, budeme-li peníze, vybrané na odpadové hospodářství, také do odpadového hospodářství plně vracet. Tzn., nebudeme-li je přesouvat jinam nebo je používat na neužitečné věci. Odpady jsou perspektivní hospodářský obor, jsou zdrojem surovin a energie, ale jejich potenciál v současnosti zdaleka nevyužíváme v náš prospěch. Před tím, než požádáme občany, aby platili víc za odpady, tedy než budeme navyšovat příjmovou stránku bilance v odpadovém hospodářství, měli bychom nejdříve upravit a zracionalizovat výdaje.

Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. STEO, EIC AG a EIC, spol. s r. o. hyzik@eiconsult.eu

 

Zlevnění nepřinese žádný systém sám o sobě

ISNO je tak trochu zaklínadlem, které ovšem nepochází z dílny envirokouzelníků ani euroekošamanů, ale plošně shrnuje dlouholeté praktické poznatky měst a obcí, producentů odpadů, provozovatelů zařízení a technologií k nakládání s odpady všeho druhu, ale také státní správy či legislativců. Zlevnění nepřinese žádný systém sám o sobě, to musí být předmětem činnosti těch, které „živí“ odpadářské aktivity. Jedině tyto subjekty dokáží dokonale nastavit parametry odpadářského byznysu směrem k prosperitě. Zákon je první (a nezbytný) krok! Ještě nás však čeká dlouhá cesta k doladění všech nuancí, aby jednotlivé obory (provozovatelé skládek, spaloven, třídíren, kompostáren, ale i elektrorecyklátoři a autovrakaři atd.) byly uspokojeny. Pak lze teprve nastavit „mezirezortní“ cash-flow a úsporná opatření.

Mgr. Tomáš Úlehla Poslanecká sněmovna PČR ulehlat@psp.cz

 

Volný trh a ekonomicky smysluplné technologie

S ohledem na skutečnost, že z podstaty systému ISNO, tak jak byl prezentován na mnoha konferencích, plyne, že jedním z cílů tohoto systému, je více centrálně řídit toky odpadů v jednotlivých regionech, případně v celé ČR. To logicky znamená s tím spojené omezení principů volného trhu.

Většina zahraničních teoretiků ekonomie odpadového hospodářství (např. Walls 2003, Wayne 1995, Dobberger 1995) přitom ve svých studiích sděluje, že nákladovost odpadového hospodářství je nejnižší právě v podmínkách volného trhu, kdy služby zajišťují soukromé společnosti na základě smluvního vztahu s původci odpadů (firmami, obcemi) vzniklého na základě zcela volné soutěže. Navíc, při soukromém zajištění služeb v podmínkách volného trhu byly studiemi vypočítány úspory cca 20 % oproti zajištění veřejnému. I obecné ekonomické teorie říkají, že vysokou efektivitu a nízké náklady lze zajistit nejlépe v nesvázaném konkurenčním prostředí. Zvažované centralizovanější řízení toků odpadů z velké míry zdůvodňované potřebou plnění evropských cílů pro nakládání s odpady, by tak mohlo být poměrně drahou cestou, kterou by museli zaplatit občané tohoto státu.

Definované cíle však lze plnit i levnějšími cestami, bez prvků centrálního řízení, a to právě s využitím volného trhu, a jeho výhod a s využitím širokého spektra technologií na zpracování odpadů, avšak takových, které jsou ekonomicky smysluplné. ČAOH v tomto směru rozhodně doporučuje další diskusi a uvážlivé strategické rozhodování.

Ing. Petr Havelka ČAOH havelka@caoh.cz

 

Srovnejme si ISNO s IDS

Osobně se domnívám, že polemika kolem Integrovaných Systémů Nakládání s Odpady je poněkud zmatená. Doporučuji důrazně od sebe oddělovat obecný a teoreticky chápaný integrovaný systém nakládání s odpady a konkrétní lokální způsob nakládání s odpady, který v daném území optimálním způsobem integruje (sčítá) vybrané subjekty v odpadovém hospodářství. Pro lepší vysvětlení vezmu dobře zaběhaný pojem v oblasti dopravy. Obecně platí teorie „integrovaného dopravního systému“, který v optimální míře propojuje jednotlivé dopravní systémy, které jsou provozovány různými právními subjekty, mají odlišné principy, ale spojuje je jediné, doprava osob v daném území. Na rozdíl od tohoto teoretického pojetí integrovaného sytému existují konkrétní, v praxi provozované, „Integrované opravní systémy“, například IDS Hlavního města Prahy. Tento konkrétní systém vzniknul na základě dohody těch subjektů, které v něm vidí svůj konsensuální prospěch daný zvýšením celkové efektivity  a spokojenosti cestujících. Z praxe ale víme, že například pražské taxislužby nejsou součástí integrovaného dopravního systému, protože pro taxislužby by integrace nepřinesla logicky žádnou výhodu, stejně tak pro dopravované osoby. Obdobou je rychlíková železniční či autobusová doprava, která není do systému IDS zapojena. Obdobně to musí být s odpady v daném území, ISNO je teoreticky pojatý systém, který efektivně propojuje dílčí subjekty odpadového hospodářství. Na rozdíl od tohoto teoretického systému, je žádoucí, aby na vymezeném území vznikl konkrétní integrovaný systém, který propojuje konkrétní subjekty odpadového hospodářství a území, které je pro vznik takového systému vhodné. Cílem správně pojatého lokálního integrovaného systému nakládání s odpady musí být posílení úlohy měst a obcí, kteří zde vystupují jako zákazník a posílení prvků konkurence mezi poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství. Ve své podstatě musí dojít ke zvýšení ekonomické i environmentální efektivity odpadového hospodářství v daném území. Pokud tomu tak nebude, je systém špatný a musí se revitalizovat.

Ing. Pavel Bartoš Hospodářská komora České republiky bartos1@fite.cz

 

S ISNO vznikne živná půda pro korupci

Domnívám se, že z dlouhodobého hlediska k žádné úspoře nedojde, a to z několika důvodů. Obecně platí, že náhrada konkurenčního prostředí systémem monopolním, založeným na přerozdělování poplatků a dotačních titulů, nikdy nevedla ke zdravému ekonomickému prostředí. Jistota toku tun a finančních prostředků rozhodně nebude motivujícím faktorem k hledání racionálních a efektivnějších řešení. Navíc nepovažuji za moudré kopírovat systém fungování odpadového hospodářství z jiných zemí, protože nezahrnuje specifika místního trhu. Očekávaný dopad na občany a původce odpadů z řad živnostníků bude dle mého názoru velmi citelný. V první fázi se projeví zvýšenými poplatky na skládkách, v další fázi budou do ISNO prostřednictvím nové legislativy nedobrovolně vtaženi i živnostníci a další podnikatelské subjekty. Vznikne živná půda pro korupci a různé zájmové skupiny, které dělají vše pro posílení svého monopolního postavení a zamezení otevřenosti trhu.

Ke společnému cíli, kterým je modernizace odpadového hospodářství a snížení negativních dopadů na životní prostředí, přitom vedou i jiné cesty, a to zejména jasné nastavení podmínek, stabilní prostředí a trestání těch, kteří nedodržují pravidla.

Ing. Miroslav Jetel A.S.A., spol. s r. o. tm@asa-cz.cz

 

ISNO = přenesení ekonomické odpovědnosti na občany a obce

Zavedení ISNO zcela jistě přispěje ke zvýšení cen, neboť se údajně jedná o zavedení úplně nového systému nakládání s odpady, tzn., že někdo (v tomto případě kraj, tedy občané) bude muset investovat do pořízení nové techniky, vybudování nových zařízení (např. spaloven), vyškolení odborníků pro oblast nakládání s odpady atd. Aby tento nový systém mohl být zaveden, musí být nejprve nějakým způsobem zrušen ten dodnes dobře fungující starý, což s sebou přinese také značné finanční náklady. V principu tento nový systém nepočítá s jinými finančními zdroji než s finančními prostředky od občanů. V současné době leží ekonomická odpovědnost na odpadářských firmách, zavedením ISNO dojde k přenesení ekonomické odpovědnosti na občany a obce. A v neposlední řadě, tím, že kraj bude celý tento systém řídit, zcela zmizí konkurenční prostředí, což ve svém konečném důsledku také zcela jistě povede ke zvýšení cen za nakládání s odpady.

Mgr. Jana Vondráková AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. jana.vondrakova@avecz.cz

 

Poznámka redakce OF: Oslovených bylo samozřejmě více. Do Polemiky se nezapojila například autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. nebo SMO ČR, který však přislíbil na dané téma v brzké době samostatný článek.


Zdroj: Odpadové fórum; pro účely webu upravil Ing. Petr Havelka ředitel ČAOH

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..