Pro města a obce - rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou – Královehradecký kraj

Časopis Pro města a obce nově přináší ve svých vydáních v roce 2023 pravidelný komentář k vývoji odpadového hospodářství v jednotlivých krajích v České republice. O odborné komentáře v tomto směru byl redakcí požádan ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Jako druhý byl hodnocen Královehradecký kraj.

Pokud bychom se podívali na vývoj ohledně komunálních odpadů v Královehradeckém kraji, data Ministerstva životního prostředí k tomuto říkají, že tento kraj je na tom z hlediska plnění priorit odpadové hierarchie v mezikrajském srovnání nejlépe, neboť z dlouhodobého pohledu vykazuje nejmenší nárůst produkce komunálních odpadů ze všech krajů. Hlavní prioritou platné odpadové hierarchie je právě snižování produkce odpadů.

Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele se v tomto kraji od roku 2009 dle výpočtu MŽP zvýšila jen o 18,4 % na 519,5 kg.obyv.-1 v roce 2021. Uvedený mírný nárůst produkce lze přičíst především zvýšení produkce, resp. vykazování, biologicky rozložitelného odpadu, a to v důsledku zavedení jeho separace.

O aktivních obcích a o kvalitní intenzifikaci systémů separace v tomto kraji svědčí snížení celkové produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009–2021. Ta se i přes proběhlé navýšení hospodářského výkonu a spotřeby za uvedených více než 12 let snížila o 6,8 % na hodnotu 260,3 kg.obyv.-1. Podíl produkce směsného komunálního odpadu na celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období poklesl z 63,6 % na 50,1 %. To potvrzuje nárůst podílu tříděné frakce komunálních odpadů. I tento kraj však má v tomto směru ještě velký potenciál ke zlepšení. Podle cílů oběhového hospodářství EU by měla být produkce směsných komunálních odpadů (SKO) do roku 2030 snížena o 50 %. V případě Královehradeckého kraje je tedy cílem snížení hranice produkovaného SKO na hodnotu kolem 135 kg.obyv.-1.

Analýzou dat z řady obcí a měst v tomto regionu nicméně vidíme velmi pozitivní trend cca od roku 2017, právě v navyšování podílu vytříděných složek komunálních odpadů, které končí v barevných sběrných nádobách a kontejnerech. Nejinak je tomu v krajském městě Hradci Králové, které jako jedno z prvních velkých měst v České republice aktivně zavedlo door-to-door systém a nabídlo sběrné nádoby občanům až do jejich rodinných domů. Tento systém se zde velice osvědčil a výkon třídění některých složek odpadů vzrostl i o desítky procent. Zkušenosti jsou přenášeny na stále větší počet obcí v celém kraji.

Královéhradecký kraj klade velký důraz na zvýšení úrovně environmentálního vědomí všech obyvatel kraje. Již několik let je realizován projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. V rámci tohoto programu se mohou obyvatelé a obce zapojovat do mnoha zajímavých akcí podporující odpadové hospodářství v kraji, a to ve spolupráci s místními svozovými firmami. Díky tomuto programu si obce mohou také rozšířit sítě sběrných nádob na separované komodity a rozšířit sběrné dvory.

Z hlediska využití dotačních prostředků se v tomto kraji obce aktivně zapojily např. do pořízení kompostérů pro občany s cílem snížení produkce bioodpadů, dále se velké množství žádostí týkalo rozšíření počtu sběrných nádob na tříděné složky komunálních odpadů – rozvoj door-to-door systémů, podpořeny byly také projekty na technologickou úpravu a třídění odpadů, včetně nakládání s kaly z ČOV.

Podobně jako jinde v republice, i zde je nedostatek koncovek na materiálové využití odpadů. Každá nová technologie je pro vítána a zpravidla je i podporována z OPŽP. Co se týká energetického využití odpadů, dlouhodobě se daří nerecyklovatelné odpady z tohoto kraje využívat v podobě homogenizovaných paliv z odpadů (TAP) odpovídajících přísným evropským ISO normám v prakticky bezodpadové technologii v rámci výroby cementu v cementárně Prachovice. Zde tyto odpady již řadu let úspěšně nahrazují fosilní paliva, čímž šetří naše životní prostředí.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství pro časopis Pro města a obce, březen 2023

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..