Senát projednal návrh nové evropské odpadové směrnice a cílů týkajících se oběhového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o senátním projednání návrhu nové evropské odpadové směrnice a strategického materiálu EU k oběhovému hospodářství. Senát tento bod projednával na své 25. schůzi dne 1.10.2014 a přijal k němu níže uvedené doporučení. Mimo jiné Senát ve shodě s vládou nesouhlasí s nastavením navrhovaných evropských cílů.

Senát PČR

I.
1. podporuje v obecné rovině úsilí Komise v zavádění oběhového hospodářství, které zvýší míru recyklace odpadu, sníží množství skládkovaného odpadu, přispěje k většímu využívání druhotných surovin z odpadu a k vyšší surovinové nezávislosti a tím i bezpečnosti EU;


2. dospěl však k závěru, že návrh směrnice je, pokud jde o vymezení závazných cílů, v rozporu se zásadou subsidiarity ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, neboť Komise nedoložila, že navrhované závazné cíle jsou reálně dosažitelné za přiměřených nákladů pro členské státy a obce, a neprokázala tak skutečnou přidanou hodnotu zvoleného způsobu jednání na úrovni EU;


3. přijímá podle čl. 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvám k návrhu směrnice odůvodněné stanovisko o jeho rozporu se zásadou subsidiarity, a to z důvodů uvedených v bodech II.1 až II.4 tohoto stanoviska;


II.
1. nesouhlasí, ve shodě s vládou, s nastavením navrhovaných cílů pro snižování míry skládkování a objemu odpadu a zvyšování míry jeho recyklace obsažených ve sdělení Komise, neboť na základě dokumentů Komise nepovažuje za doložené, že navrhovaných cílů lze v daném časovém rámci reálně dosáhnout a že tudíž bude dosaženo i přínosů tvrzených Komisí, zejména ve srovnání s ekonomickou zátěží, která by byla s naplňováním cílů spojena;

2. konstatuje, že navrhované změny se dotýkají působnosti obcí a mohou zasahovat do jejich dlouhodobých investic, jakož i do fungování systému tříděného sběru odpadů;

3. proto zastává názor, že před stanovením jakýchkoliv závazných cílů by měla být provedena analýza dopadů na jednotlivé členské státy reflektující jejich specifické hospodářské struktury, jakož i podrobná analýza plnění či příčin neplnění stávajících cílů a teprve na základě pečlivého vyhodnocení těchto analýz by měly být nastaveny konkrétní realistické cíle;

4. obává se, že prováděním směrnice v navrhované podobě by nadměrně narostla administrativní i ekonomická zátěž pro členské státy, obce i podnikatelské subjekty;

5. souhlasí s jednotlivými výhradami vlády k návrhu směrnice;

6. doufá, že by zavedení oběhového hospodářství mohlo přispět k eliminaci ilegálních skládek odpadu, se kterými má svoji neblahou zkušenost i Česká republika a jejichž likvidace a náprava ekologických škod vyžaduje značné finanční náklady;

7. připomíná své usnesení č 432 z 19. března 2014 k návrhu směrnice k omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, ve kterém vyjádřil názor, že hlavní možností řešení problematiky plastového odpadu je jednak předcházení vzniku tohoto odpadu a jednak apelování na výrobce, aby jejich produkty vykazovaly co největší míru recyklovatelnosti; dále považoval za vhodné zvážit energetické využití tohoto odpadu v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady;

8. v souvislosti s tím podotýká, že objem odpadů závisí také na množství vyrobeného zboží a ovlivňuje ho i posun výroby od zboží dlouhodobé životnosti ke zboží krátkodobé životnosti, který není vždy vyvolán technologickým vývojem, nýbrž často jen snahou maximalizovat zisk na úkor spotřebitele nebo rychle se měnícími legislativními a technickými požadavky na výrobky; v některých případech navíc hmotnost a objem obalu výrazně přesahuje hmotnost a objem samotného výrobku, aniž by to vyžadovala povaha výrobku nebo způsob jeho prodeje;

III.
1. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji projednávání;

2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto odůvodněné stanovisko postoupil předsedům Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, dle informací Senátu Parlamentu ČR

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..