ČAOH informuje - Metodický pokyn MŽP ke spoluspalování odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že aktuálně vyšel ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (srpen 2013, č. 8/2013) Metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece.

 

Předmětem tohoto metodického pokynu je aplikace bodu 2.2. části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb., která stanovuje specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad nebo paliva z odpadu (odpovídající ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva) společně s palivem, a to jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece. Účelem metodického pokynu je tedy upřesnit způsob stanovení specifických emisních limitů v případě tzv. spoluspalování odpadu nebo paliv z odpadů (tuhá alternativní paliva „TAP“), a to jednotným postupem jak pro odpad, tak i pro alternativní paliva TAP.

Tento metodický pokyn je určen krajským úřadům, České inspekci životního prostředí a autorizovaným osobám a jako doporučení také provozovatelům stacionárních zdrojů. Stanovené hodnoty emisních limitů jsou obsahem povolení provozu podle § 11 zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.). 

Metodický pokyn stanoví způsob výpočtu emisních limitů pro jiné stacionární zdroje než spalovny odpadů a cementářské rotační pece podle vzorce (směšovací rovnice) a především podrobný postup tohoto výpočtu. Dosud totiž nebylo z vyhlášky č. 415/2012 Sb. jasné, jaké hodnoty mají být do příslušného vzorce v příloze 4 dosazeny a v praxi tak vznikala řada pochybností. Metodický pokyn uvádí, že emisní limity pro spalovací stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad pro dané znečišťující látky jsou stanoveny jako denní průměry, a tedy i další hodnoty dosazované do vzorce (směšovací rovnice) jsou vztaženy k denním průměrům.

V závěrečných poznámkách k tomuto pokynu je zdůrazněno, že by měla být uložena pouze jedna sada emisních limitů stanovených na základě vlastností odpadu s nejnižší výhřevností.

V příloze k metodickému pokynu je doplněn praktický příklad stanovení emisních limitů, a to na případu spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 150 MW spalujícím práškové hnědé uhlí a tuhou směs odpadů o minimální výhřevnosti 17,5 MJkg-1, a to v množství nahrazujícím 8 % tepelného příkonu spalovacího stacionárního zdroje.

Závěrem lze shrnout, že tento metodický pokyn považujeme za velmi prospěšný z důvodu sjednocení postupu příslušných rozhodovacích orgánů podle zákona o ochraně ovzduší, co se týče oblasti specifických emisních limitů pro spoluspalování odpadu a paliv z odpadů (TAP), neboť určuje jednotný způsob výpočtu specifických emisních limitů a upřesňuje postup tohoto výpočtu. Rovněž považujeme za velmi důležité, že Ministerstvo životního prostředí tímto metodickým pokynem jasně deklaruje, že lze spoluspalovat TAP (odpovídající ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva) i mimo cementářské pece, a to za stejně stanovených podmínek jako v případě odpadu.

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě podporuje i tuto cestu energetického využití odpadů. Vydaný metodický pokyn tak jednoznačně vítáme, protože přispívá k dalšímu rozvoji tohoto způsobu energetického využití odpadů a paliv z odpadů. Podrobnější informace k této oblasti jsou shrnuty v článku „ČAOH – energetické využití odpadů, není pouze jedna cesta“.

Samotný Metodický pokyn MŽP je k dispozici zde: 2013-vestnik-8---mp-spoluspalovani.pdf [ 2.21 MB ]


Související odkazy:

Mapa stávajících zařízení na energetické využití odpadů v ČR - mapa-zarizeni-na-energ.-vyuz-odpad..jpg


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..