ČAOH: Povinnosti sběren odpadů a atomový zákon

Novela atomového zákona přinesla novou povinnost sběrnám odpadů a podobným typům zařízení, ověřovat případné odpady s radioaktivitou. Sběrny odpadů a další povinné osoby proto musí uvažovat nad tím, jak se s touto novou povinností vypořádat.

 

Základní otázkou je, zda musí mít každé zařízení povinně příslušný detektor. Vzhledem k tomu, že se dotazy tohoto typu již delší dobu ze strany odpadových firem opakovaly, požádala Česká asociace odpadového hospodářství o stanovisko příslušný úřad, který tuto problematiku kontroluje, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Čtenářům webu ČAOH nyní přinášíme jak samotný dotaz, tak racionální a věcnou odpověď Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 

Dotaz ČAOH k atomovému zákonu a povinnostem sběren odpadů


„Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí o stanovisko k novému zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který v ustanovení § 91 obsahuje povinnosti provozovatele zařízení určeného ke shromažďování a zpracování kovového šrotu. A to mj. povinnost přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje (radionuklidového zdroje) a povinnosti týkající se pracovníka, který může být vystaven ionizujícímu záření.

V této souvislosti žádáme o objasnění vztahu ustanovení § 91 atomového zákona k zařízením určeným k nakládání s odpady, které mají souhlas (rozhodnutí) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 14 - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů).

Konkrétně, na která zařízení určená k nakládání s odpady se má výše uvedená povinnost vztahovat a v jaké míře? Použitá terminologie v atomovém zákoně neodpovídá pojmům používaným v zákoně o odpadech. Není tedy jasné, zda se povinnost podle § 91 má týkat rovněž všech zařízení ke sběru a výkupu odpadů, sběrných dvorů obcí (takovýchto zařízení jsou v tisíce) nebo až zařízení k využívání kovových odpadů (zařízení ke zpracování, hutí).  

Jaká konkrétní opatření by měla zařízení přijmout, aby byla v dostatečné míře ve vztahu k případné kontrole splněna povinnost přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje? Lze toto mít zajištěno např. smluvním vztahem s externím subjektem, který by v případě rizikové situace na vyžádání zajistil měření? Zodpovězení výše uvedených dotazů by nám, jakožto České asociaci odpadového hospodářství, pomohlo v rámci naší osvětové činnosti lépe odborně pomoci s vhodným naplněním této povinnosti u subjektů v odpadovém hospodářství. V tomto směru bychom rovněž přivítali informaci, zda váš úřad neuvažuje o přípravě nějakého metodického doporučení k předmětné věci.“

 

Odpověď Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


„Vážený pane Havelko,

na základě Vaší žádosti o objasnění povinností souvisejících s ustanovením §91 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, Vám sdělujeme, že: vzhledem k návaznosti na evropskou direktivu, konkrétně Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, zejména čl. 92 až 95. není zcela možné implementovat pojmy a kategorizace z jiných právních předpisů.

Tento přístup je odůvodněn rovněž účelem právní úpravy, kterým je ochrana před ionizujícím zářením v případech, kdy se zdroj záření vyskytuje v neobvyklé situaci a kdy jsou mu vystaveny fyzické osoby, které nemají dostatečnou znalost příslušných ochranných opatření.

V návaznosti na Váš dotaz souhlasím s tím, že povinných osob bude poměrně velké množství. Tato skupina osob bude vymezena tím, že jimi provozovaná zařízení jsou stacionární povahy a v rámci své činnosti komerčně nakládají se směsným kovovým odpadem. Ovšem vzhledem k pravděpodobnosti takových událostí a jejich potencionální nebezpečnosti, v souvislosti s ochranou zdraví osob a životního prostředí, je přístup v přijatých opatřeních diferenciovaný a konkrétní pracoviště by mělo zvolit takové prostředky, které budou pro jeho provoz optimální.

Pro zjednodušení lze říct, že pracoviště s nejmenším objemem přijímaného materiálu mohou zvolit jako postačující opatření pouze vizuální kontroly, tedy za předpokladu, že tak lze učinit vzhledem k formě materiálu a způsobu přepravy. Při takto nastaveném způsobu kontroly je však nezbytné vybavit pracovníka, který bude za tuto kontrolu zodpovědný dostatečnými znalostmi a materiály pro možnost správného rozhodování. Za základní materiál v této souvislosti považuji doporučení SÚJB, které je v současnosti ještě ve staré verzi přístupné na internetových stránkách Úřadu a které bude nahrazeno novou přepracovanou verzí. Při vizuálně vzniklém podezření je následně nutné mít možnost potvrdit vše i na základě měření a zde navazuji na Váš předpoklad, ano tuto kontrolu je možné zajistit i externím způsobem. Tento postup by však měl být řádně zdokumentován a popsán v rámci provozních pokynů pracoviště.

Pracoviště, u kterých vizuální způsob detekce není proveditelný (nákladní vozy, vlaky atd.) a externí působ dozimetrické kontroly je např. z důvodu velkého obratu materiálu neefektivní, je jediným možným způsobem zajištění vlastního detekčního systému a to jak pomocí ručního měřidla případně průjezdovou bránou. Při zajištění této techniky se celý proces značně zpřesní, zjednoduší a to přinese kromě daleko vyššího stupně radiační ochrany i snížení nákladů např. za zadržení vozidla nebo vrácení vagonu z hutí při nedostatečné kontrole. Kromě toho „velká“ zařízení jsou již ve většině případů některou z uvedených technologií vybavena.

Na závěr bych chtěl jasně shrnout dopovědi na Vaše dotazy:

- povinované subjekty jsou stacionární zařízení zabývající se výkupem a shromažďováním směsného kovového materiálu (šrotu)

- přijatá opatření jsou volena na základě odstupňovaného přístupu, podle charakteru provozu se může jednat o vizuální kontrolu, kontrolu pomocí ručního měřidla, případně detekční brány.

- externí dozimetrická kontrola je možná v případech „malých“ provozoven, kde by zavedení vlastní kontroly nebylo efektivní, pro tento případ musejí být postupy při vzniku podezření na záchyt radioaktivního materiálu zpracovány zvlášť precizně a prakticky

- Úřad v rámci zmiňované problematiky připravuje, kromě jiného, novou verzi stávajícího doporučení a praktický a přehledný návod v podobě posteru. Kromě toho je v rámci jednotlivých regionů možné dohodnout konkrétní konzultace, případně školení.

Záměrně jsem výše vynechal zmínku o zařízeních určených k tavbě. U těchto subjektů a to především nejedná-li se o jedno druhové zpravování materiálu, je radiační kontrola ve většině případů již zajištěna a to většinou vlastními prostředky, anebo požadavkem deklarace radiační čistoty dodávaného materiálu. Kromě toho je těmto zařízením věnována zvláštní pozornost ve zmiňovaném doporučení. Doufám, že se mi podařilo dostatečně zodpovědět Vaše dotazy a pokud přetrvají nějaké nejasnosti, neváhejte se na mě obrátit.“

 

Ke stažení:

Plné znění dotazu ČAOH k atomovému zákonu: dotaz-Caoh---sujb-web.pdf [ 568.49 kB ]

Plné znění odpovědi SUJB k dotazu ČAOH: odpoved-sujb-Caoh-havelka.pdf [ 404.36 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..