ČAOH se zúčastnila odpadářského kongresu v Luhačovicích

Ve dnech 10.- 12.9.2013 se uskutečnil 21. ročník mezinárodního kongresu Odpady-Luhačovice 2013.

Zde je stručné shrnutí toho, co bylo na kongresu k vidění:

 

V první den kongresu přednesli své prezentace zástupci MŽP. Svůj příspěvek prezentoval ředitel odboru odpadů pan Ing. Bc. J. Maršák, Ph.D. a pan JUDr. L. Dvořák, Ph.D., ředitel odboru legislativního. V prezentacích věnovaných aktuální legislativě v oblasti ŽP ve vztahu k odpadům a plánovaným aktivitám MŽP v oblasti odpadového hospodářství mimo jiné zazněly informace o nových či novelizovaných zněních prováděcích předpisů a zákonů týkajících se odpadového hospodářství, ale také informace o posílení závaznosti BAT v povolovacích procesech, o změnách zákona o ochraně ovzduší apod. MŽP se věnovalo také problematice zpětného odběru elektrozařízení a novému Plánu odpadového hospodářství ČR. V prezentaci MŽP mimo jiné zaznělo, že se počítá s omezením skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od roku 2025.

Mezi řečníky byli i zástupci MPO a MMR paní Ing. P. Kulhánková a pan RNDr. A. Kopecký, kteří sdělili mimo jiné informace o současných a připravovaných operačních programech. Prezentace Svazu průmyslu druhotných surovin v zastoupení pana Ing. P. Šulce informovala o vnímání současné situace na trhu druhotných surovin z pozice členů tohoto svazu. Blok přednášek prvního dne ukončila prezentace na téma recyklace solárních panelů od pana Ing. J. Palaščáka ze společnosti PV Recovery.

Následná odpolední panelová diskuze prvního dne se vedla v duchu předchozích přednášek. Na konkrétní dotaz vztahující se k původnímu textu návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR prezentovanému ze strany MŽP na podzim 2012, ke kterému se následně sešla široká řada připomínek, ředitel odboru odpadů potvrdil, že MŽP bude respektovat závěr z jednání ministrem jmenované odborné pracovní skupiny k budoucímu směřování České republiky v odpadovém hospodářství, že integrované systémy nakládání s odpady (ISNO) nebudou legislativě zakotveny. Jak MŽP sdělilo, odkazy na tuto strategii by měly být po již provedené odborné diskuzi z textu návrhu POH ČR vypuštěny. Jeden z dalších dotazů se týkal situace na Slovensku ohledně kontroverzního návrhu na omezení sběren kovového odpadu a výkupu kovů od fyzických osob. Bylo sděleno, že návrh na tuto legislativní změnu nebyl dosud prosazen, neboť je vůči němu na Slovensku poměrně silná nevole v odborných kruzích. Ve vztahu k podobným snahám i v ČR bylo panelisty opakovaně sděleno, že tyto návrhy, včetně toho posledního poslankyně Řápkové, nemalým způsobem narážejí na základní ústavní práva a legislativní pořádek a že se proto jeví z právního hlediska jako značně problematické. Dále k problematice nelegální činnosti spojené se sběrnami a výkupnami kovových odpadů bylo upozorněno na potřebu rozlišovat zařízení provozovaná na základě souhlasu příslušného krajského úřadu a zařízení nelegální/nepovolená. Navíc bylo zdůrazněno, aby byly lépe využívány veškeré dosavadní kompetence a nástroje kontrolních orgánů spolu s navýšením ukládaných sankcí za porušení právních předpisů, než navrhovaná citelná legislativní omezení celé části sektoru.

Druhý den kongresu patřil zejména přednášejícím z Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě, která zde prezentovala aktuální vědeckovýzkumné činnosti v oblasti životního prostředí. Mezi vystupujícími byli pan Prof. Ing. k. Obroučka, CSc., Doc. Ing. J. Vlček, Ph.D., Dr. Ing. S. Bartusek, Prof. Ing. L. Obalová, Ph.D. či Prof. Ing. V. Lapčík, CSc. Na závěr přednesl pan Ing. J. Váňa, CSc. problematiku nakládání s povodňovými odpady.

Panelová diskuze druhého dne přednášek proběhla na téma „Možnosti třídění bioodpadů ve městech a obcích“ a na téma „Materiálové a energetické využití odpadů“. Byly uvedeny některé konkrétní příklady pozitivního rozvoje třídění bioodpadů v obcích a městech a toho, že cesta třídění této komodity je ekonomicky smysluplná. V rámci širší diskuze k energetickému využívání odpadů byly sděleny argumenty jak pro podporu technologie spaloven komunálních odpadů, tak pro alternativní cestu - energetické využívání paliv z odpadů jejich spoluspalováním v k tomu určených energetických zdrojích. V diskuzi bylo potvrzeno, že v praxi je již nyní zcela aplikovatelná varianta spoluspalování paliv z odpadů (TAP). Pro podporu této levnější cesty zazněla v rámci diskuze široká řada argumentů, včetně konkrétních již realizovaných příkladů. Sám ředitel kongresu a výstavy Odpady – Luhačovice pan Ing. J. Gabryš uvedl konkrétní příklad ze Zlínského regionu, kde se na základě vzájemné spolupráce odpadářské a energetické firmy daří energeticky formou spoluspalování využívat nemalou část výstupu z procesu úpravy odpadů, a to při ekonomické výhodnosti pro obě strany a za stávajících akceptovatelných nákladů za služby odpadového hospodářství (náklady občanů, obcí a firem). Pro podporu této cesty zvýšení energetického využití odpadů se zde opakovaně se sérií argumentů vyjádřil i Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..