ČAOH: Subdodávky odpadů a definice předání odpadů – právní posouzení

V návaznosti na článek společnosti Inisoft z října 2017 k problematice zapisování do evidencí odpadů v případech zajišťování svozu odpadů formou tzv. subdodávek, byla provedena další analýza souvisejících argumentů a právních stanovisek. Cílem bylo uklidnění stavu věcí a potřeba navrácení elementární právní jistoty při aplikaci práva v této oblasti.


Aktuální nejasnosti trápí řadu subjektů

Jak praxe posledních měsíců ukázala, tato problematika je důležitá pro řadu firem, a to jak samotných původců odpadů, tak i firem svozových. Česká asociace odpadového hospodářství přijala v návaznosti na zmíněný článek (viz zde) řadu žádostí a dotazů původců odpadů a firem ze sektoru odpadového hospodářství. Žádostí o sdělení možných postupů, jak v podobných případech správně plnit povinnosti. Žádosti byly zároveň podtrženy praktickou potřebou pokračování fungujícího systému subdodávek svozu odpadů.

 

Citace z původního článku

Původní článek společnosti Inisoft začínal takto - "Přinášíme Vám aktuální názor Ministerstva životního prostředí (MŽP) a České inspekce životního prostředí (ČIŽP), který se týká předávání odpadů, což má přímý vliv na průběžnou evidenci odpadů...Tento názor vychází z rozhodnutí MŽP při odvolacím řízení, ve kterém se oprávněná osoba snažila zvrátit rozhodnutí ČIŽP ve smyslu fyzického předávání odpadů. Celý problém spočívá v tom, zda "Smluvní subjekt" (oprávněná osoba), který si uzavře smlouvu např. s původcem o tom, že od něj bude přebírat odpady do svého vlastnictví, může převzetí tohoto odpadu realizovat pomocí subdodavatele, tj. zda může do svého vlastnictví převzít odpad bez toho, aby jej fyzicky převzal


Řešení

Klíčové pro správnou orientaci v problému je samozřejmě platné znění zákona a platná definice předávání odpadů. Bylo zadáno zpracování právních rozborů. Vypracovaná právní stanoviska byla poměrně nekonfliktní a jednoznačná. Sdělila, že dosavadní postupy firem při zajišťování subdodávek svozu odpadů a s tím souvisejícího vedení evidence odpadů, byly v pořádku. Tedy, že předávání odpadů je možné i na základě subdodavatelské smlouvy, tedy nikoli jen při fyzickém převzetí, jak bylo citováno ve shora uvedeném článku, s odkazem na rozhodnutí MŽP.


Zkoumána byla i argumentace pravomocných rozhodnutí MŽP

Důležitý byl i pohled a výklad státní správy. Určité informace byly sděleny již citovaným článkem. Ty však vyvolaly spíše větší obavy a nejasnosti. Navíc zde nebylo uvedeno číslo tehdy citovaného „přelomového rozhodnutí“, které mělo nově zásadně změnit a zkomplikovat dosavadní praxi, která bez větších obtíží funguje již cca 17 let. Změna takto podstatné a v praxi standardní činnosti výkladem, bez proběhlé změny zákona, se jevila přinejmenším jako velmi podivná.

ČAOH v návaznosti na to požádala Českou inspekci životního prostředí o poskytnutí pravomocných rozhodnutí souvisejících s touto problematikou. ČIŽP žádosti ČAOH vyhověla a v souladu s informačními zákony poskytla příslušná pravomocná rozhodnutí. Bylo zjištěno, že různá rozhodnutí MŽP a ČIŽP nejsou výkladově v této části jednotná. ČAOH a oslovené právní kanceláře následně zpracovaly tato rozhodnutí. Posudky se ve svých závěrech shodovaly.  


Jak to tedy vlastně je?

Závěr právních posouzení lze stručně uvést citací části konkrétního pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které zrušilo rozhodnutí ČIŽP (číslo rozhodnutí viz níže uvedené stanovisko ČAOH). Právní posudky se s tímto pravomocným rozhodnutím MŽP ztotožňují. Rozhodnutí je jak po věcné stránce, tak z pohledu právního logické a dobře pochopitelné. Je založeno na výkladu základních pojmů. Snad tedy přispěje k uklidnění možná aktuálně mírně rozbouřených vod na poli možností/ nemožností dalšího zajišťování svozu cestou subdodávek odpadů.


Subdodávky jsou možné i nadále – převzetí odpadů nemusí být dle zákona jen fyzické převzetí

Citace podstatné výkladové části odůvodnění pravomocného rozhodnutí MŽP zní: „převzetí odpadu není ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech nakládání s odpadem, tudíž je možné převzít odpad a tím převzít na sebe i právní odpovědnost za tento odpad, aniž by přebírající jakkoliv s tímto odpadem fyzicky nakládal.“

Tato jednoznačná a stručná odpověď na předmětnou otázku je klíčovým prvkem k zajištění právní jistoty při subdodávkách odpadů. V návaznosti na to lze řešit i otázku zapisování do evidence.


Doplňující doporučení právníků pro případné kontroly a správnou aplikaci práva, nebo-li co dělat při případné kontrole?

Právní kanceláře zároveň doporučují při případných kontrolách, kde by kontrolní orgán zastával i přes znalost výše uvedeného výkladu svého nadřízeného orgánu (tedy MŽP), navíc z pravomocného rozhodnutí, jiný právní výklad, následující postup.

Kontrolovaná osoba, pro účely případného budoucího řešení případu v rámci správního řízení (či soudního sporu), může požadovat napsání citace shora uvedeného výkladu MŽP k problematice převzetí odpadů do závěru protokolu z konkrétní kontroly. K této citaci v protokolu by mělo být dále jasně uvedeno, že se jedná o citaci z veřejného pravomocného rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Obecný právní postulát využitelný v podobných případech praví – „in dubio pro reo“, tedy jsou-li v posuzované věci pochybnosti, pak by věc měla být vyhodnocena ve prospěch účastníka řízení (tedy kontrolovaného).


Závěrem

Jak je patrné z přiloženého právního posouzení (viz zde), samo MŽP mělo v předmětné věci různé právní názory. Pro povinné osoby je však aktuálně, s ohledem na zásadu legitimního očekávání, podstatný shora uvedený výklad MŽP.

Věc by podle našeho názoru měla být nyní ponechána v ustálené praxi respektující citovaný výklad. V případě, že ji chce MŽP do budoucna řešit odlišně, bylo by vhodné tuto agendu objektivně vydiskutovat v rámci prací na přípravě nového zákona o odpadech. Ten zřejmě bude MŽP zpracovávat v návaznosti na blížící se schválení nových evropských odpadových směrnic z balíčku k oběhovému hospodářství. Mimo jiné v této věci bude muset brát v potaz i institut obchodníka obsažený ve směrnici.

 

Ke stažení

Právní rozbor k problematice přechodu vlastnictví odpadu ve vztahu k subdodávkám odpadů a evidenci - caoh---pravni-rozbor-k-veci-prevzeti-odpadu---subdodavky-evidence.pdf [ 659.34 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Inisoft: Předání odpadů a tzv. SUBDODÁVKY

Rozhodnutí MŽP: Předání odpadů a tzv. SUBDODÁVKY

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..