Časopis Odpady: Proč má ČR dvoje čísla o odpadech?

Odpověď je jednoduchá, protože oficiální čísla ČSÚ vycházejí z metodiky EU/Eurostat a čísla MŽP z administrativního systému ohlašování do ISPOP/CENIA. Jak je to možné? Vždyť do obou systémů zasílají respondenti podobné údaje (někdy i zcela shodné údaje), které navíc vycházejí z jedné provozní evidence.

 

A tam je první potíž

Tuto odpadovou evidenci upravuje národní legislativa, která říká, co a jak mají respondenti evidovat. Evidence upravovaná vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. nebyla vytvořena v souladu s metodikou EU/Eurostat, ale primárně pro účely sledování odpadů lineárně (kdo komu jaký odpad předal). Nikdy nebyla tato evidence určena pro statistické účely, kde je pohled na odpady zcela jiný.

Statistika nesleduje cestu odpadu lineárně (tj. jak odpad prochází přes jednotlivé vykazující subjekty), ale sleduje ho pouze na začátku tj. dle místa vzniku (CZ-NACE) a na jeho konci (finální nakládání). Mezi bodem vzniku a finálním nakládáním statistika odpad nesleduje (tj. nezajímá se/nesleduje odpady předávané, někam odevzdávané, shromažďované nebo předupravované).

Proto struktura statistického výkazu je odlišná od struktury „hlášení MŽP“. Pro jiný pohled na odpady má statistika jinak definovány číselníky a pojmy. Už na základě tohoto rozdílného úhlu pohledu na odpady lze usuzovat, že rozsah respondentů bude zcela jiný v systému MŽP (více subjektů) a zcela jiný u ČSÚ (méně subjektů).

Další rozdíl je v tom, co má vlastně respondent ohlásit. V případě produkce musí pro statistiku respondent ohlásit vyprodukovaný odpad za celý podnik (IČO). Pro MŽP musí respondent ohlásit odpady, které vznikají v jednotlivých provozovnách daného IČO. To ovšem neznamená, že sečtením všech provozoven, dostaneme vzniklý odpad za podnik (IČO). Pokud podnik (IČO) je  sám schopen se vzniklým odpadem finálně naložit tj. recyklovat ho v místě, pak takto vzniklý odpad není pro statistiku vůbec odpadem (nebyl vlastně vůbec vyprodukován), což znamená, že se tento odpad nevykazuje do EU/Eurostat v položce „produkce“ a ani se nevykazuje v položce „nakládání“ (recyklace), protože byl recyklován uvnitř podniku (tzv. „vnitřní recyklace“).

Z výše uvedeného opět jasně vyplývá, že sečtená provozní evidence systému MŽP se nikdy nemůže rovnat statistickým údajům.

A aby to nebylo tak úplně jednoduché, je třeba si položit otázku: Je v obou systémech chápán pojem „vlastní vyprodukovaný odpad“ stejně? Odpověď zní: „nikoliv“. Pokud na odpady pohlížíme v lineárním úhlu (systém MŽP), je možno chápat vlastní vyprodukovaný odpad jako ten, který se nachází přímo ve vaší firmě a pokud odpad potřebujete někomu dalšímu předat, tak protože je zrovna nyní u Vás, tak ho firma vykáže jako svůj vlastní odpad. Statistika má však zcela odlišný pohled. Pod pojmem „vlastní vyprodukovaný odpad“ chápe pouze ten, který vznikl v dané firmě (v dané CZ-NACE poprvé) a podle ní se už nikdy tento odpad (i když se předá někomu dalšímu) nestane znovu vyprodukovaným odpadem u jiného respondenta (u jiné firmy). Výjimku tvoří za určitých okolností pouze sekundární odpady vznikající ve firmách, jejichž hlavní činností je zpracování odpadu.

A nyní to nejdůležitější. I přes všechny tyto rozdílnosti by ČR neměla žádný problém s odpadovými daty, kdyby nedošlo k narušení kompetencí ČSÚ. Odpadová evidence vedená lineárním způsobem, je prostřednictvím národní odpadové legislativy ohlašována do ISPOP a agentura CENIA ji sčítá. MŽP vydává výsledky z těchto administrativních dat neoprávněně za oficiální statistiku odpadů a dvoje čísla jsou na světě. Bohužel i respondenti, kteří vyplňují statistický výkaz pro ČSÚ, mohou a pochopitelně i jsou, ovlivněni národní evidencí. Pouze kontrolní činností a vysvětlováním jiné metodiky ze strany odborníků na statistiku se daří nejzávažnější nesprávnosti ve vykazování pro ČSÚ narovnávat.

 

Co nyní s tím?

Vykazující jednotky se oprávněně bouří, že musí vyplňovat údaje o odpadech do dvou systémů, odpadová odborná veřejnost je rozpolcená, neví, kterým datům má věřit. Evropská komise hrozí pozastavením financí do ČR, protože Plány odpadového hospodářství MŽP jsou postaveny na administrativních datech z ISPOP/CENIA a tudíž neodpovídají údajům v databázi Eurostatu (ČSÚ).

Jednoduché řešení, aby MŽP používalo pro strategické dokumenty pouze oficiální údaje od ČSÚ, se nesetkává ve společnosti s pochopením. Vždyť administrativní sběr dat prostřednictvím systému ISPOP/CENIA živí řadu soukromých firem od softwarových společností počínaje, přes potřebné školicí, poradenské a konzultační firmy konče.

 

Vládní dohoda k řešení dvojích dat

Vzhledem k tomu, že hrozí pozastavení peněz z EU, řeší se problém dvojích dat na nejvyšší úrovni tj. až ve vládě. Nakonec byla dohodnuta v roce 2016 cesta, která spočívá v tom, že bude proveden audit administrativního systému sběru dat, způsob ohlašování do ISPOP se opraví, narovnají se klasifikace a pojmy tak, aby tento systém odpovídal úhlu pohledu na odpady dle metodiky EU/Eurostat. Pokud se to podaří, mohl by ČSÚ z těchto dat plnit své evropské reportingové povinnosti, respondent bude vyplňovat odpady pouze jednou a pokud CENIA/MŽP nebude prosazovat pouze svá vlastní čísla o odpadech, bude mít ČR jednu sadu odpadových dat pro všechny národní i nadnárodní uživatele a to z ČSÚ.

Proto vznikla v roce 2016 smlouva, která vyjadřuje vůli obou institucí (ČSÚ, MŽP) tuto situaci řešit, známá pod pojmem Ujednání o vykazování produkce komunálního odpadu, kterou podepsal pan ministr Brabec, poradce premiéra pan Špidla a předsedkyně ČSÚ paní Ritchelová.

 

A jaká je současnost?

Audit systému ISPOP/CENIA nebyl dodnes od roku 2016 uzavřen. Nová odpadová legislativa z dílny MŽP není sladěna s potřebami ČSÚ a jeho reportů. Administrativní systém sběru dat do ISPOP se nezměnil. Způsob klasifikování odpadů a používané pojmy nejsou v souladu s metodikou EU/Eurostat. Do vlády se nadále předávají strategické dokumenty obsahující pouze výstupy ze sytému ISPOP, místo oficiálních dat ČSÚ. Administrativní data ISPOP se prostřednictvím agentury CENIA nalévají do ČSÚ, který v současnosti marně hledá způsob, jak z těchto dat postavit nezávislé oficiální výsledky.

Ale je to vůbec možné? Sestavit nezávislé a objektivní výsledky podle evropské metodiky na základě nesprávně evidovaných vstupních dat? Myslím, že člověk nemusí být přímo expertem na oblast odpadů, aby přinejmenším zapochyboval.

Oba systémy sběru dat o odpadech (MŽP a ČSÚ) sledují odpady z jiného úhlu pohledu a z věcného hlediska je možné ponechat oba systémy. Systém MŽP byl vytvořen pro zcela jiný účel, než pro statistickou sumarizaci dat. Pokud má statistika odpadů nadále zůstat objektivní a nezávislá, nelze data z tohoto systému používat, neboť by se tím dostala do područí lineárně sledovaných odpadů, které ve své podstatě vedou k zavádějícím výsledkům.

 

Ing. Jiří Hrbek, emeritní ředitel statistiky zemědělství a životního prostředí ČSÚ

Článek z časopisu Odpady, č.09/2020

 

Ke stažení:

Ujednání o vykazování produkce komunálního odpadu: vladni-ujednani-ohledne-dvojich-dat-oh 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s převzetím článku v zářijovém čísle časopisu Odpady

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:


HN: Česko zavalené odpadem? Podle ministerstva ho produkujeme o třetinu více než Slováci, čísla statistiků ale mluví úplně jinak

HN: Beneš - Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU

 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..