Ekoaudit - výčet opatření schválených Vládou ČR

ČAOH informuje o Vládou schválených návrzích na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Níže v jednotlivých tabulkách jsou přehledně uvedena navrhovaná opatření, včetně stručného odůvodnění a závěru, který obsahuje předpokládáný postup při řešení konkrétního opatření.

 

Podnět č. 1

Právní předpis

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Popis oblasti

Zrušit § 3, odst. 1, písm. c) zákona a tím zrušit i přílohu č. 2 v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění NV č. 450/2011 Sb.

Návrh opatření

Zrušit zcela povinnost sledovat a ohlašovat přenosy látek v odpadech mimo provozovnu ve smyslu nařízení (ES) č. 166/2006.

Závěr:

Vyhodnotit ohlašování přenosů látek v odpadech do IRZ za roky 2011, 2012 a 2013 a na základě vyhodnocení zahájit v roce 2014 další diskusi k seznamu ohlašovaných látek v odpadech, aniž bude předjímáno, zda dojde k dalšímu snižování počtu sledovaných látek či nikoliv.

 

Podnět č. 2

Právní předpis

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

 

Popis oblasti

§ 12

Využití odpadu z obalů

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu, byly využity v rozsahu stanoveném v příloze č. 3tohoto zákona.

Návrh opatření

Rozšířit možnosti přenášení povinností stanovených v § 12 na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují a to nejen za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu.

Závěr

Připomínka bude vyřešena metodicky ve spolupráci s MPO, případně novelizací zákona.

 

Podnět č. 3

Právní předpis

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Popis oblasti

 

§ 13

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v § 10 a 12 b) přenesením těchto na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví.

Z ustanovení § 13 písm. b) vyplývá, že tyto povinnosti nelze převést na jiného konečného uživatele, což v praxi znamená, že plnění § 12 pro uvádějícího na trh je velmi obtížně dokladovatelné.

Povinnosti dle §10 a §12 lze převést na jinou osobu s převedením vlastnického práva k obalu pouze za účelem jeho dalšího uvádění do oběhu, tj. pouze na osobu, která je distributorem obalů.

Návrh opatření

Upravit ustanovení § 13 tak, aby se umožnilo převedení na jiného konečného uživatele.

Povolit rozšíření možnosti přenesení povinností dle §10 a §12 i na jinou osobu společně s převedením vlastnického práva k obalu nejen na distributora. Alespoň v případě průmyslových obalů, kdy konečný uživatel coby podnikající osoba vede odpadové hospodářství a plní povinnosti dle zákona o odpadech.

Závěr

Připomínka bude vyřešena metodicky ve spolupráci s MPO, případně novelizací zákona.

 

Podnět č. 4

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

§4 odst. 1 zákona

Pojem "obchodník s odpady" převzatý ze směrnice 98/2008 o odpadech.

V ČR je možné předávat odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady. Není jasné, jakou funkci tedy tento pojem v legislativě zastává.

Návrh opatření

Vyjasnit v legislativě funkci obchodníka s odpady.

Závěr

Navrhuje se setkání s odborníky na směrnici o službách z MPO, MPO prošetří z legislativy okolních států důvody a okolnosti zavedení tohoto institutu v zahraničí.

 

Podnět č. 5

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

§ 39

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

V současné době se povinnost zpracovat roční hlášení vztahuje na původce, kteří překročí hmotnostní limit odpadů.

Návrh opatření

Projednat, zda v případě řetězců, kde významnou část tvoří malé prodejní formáty (tzv. expresy), nevztáhnout tento limit na provozovnu jako takovou.

Závěr

V rámci novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady bude zpřesněno znění § 22 odst. 3, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Výsledky jednání s ČSÚ budou zohledněny do budoucí úpravy evidence a je možnost zvýšení těchto limitů.

 

Podnět č. 6

Právní předpis

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

V odpadové legislativě chybí jednoznačná definice "odpadního oleje" a popis způsobu nakládání s použitými oleji, se kterými se doposud nakládá v režimu použitých výrobků.

Návrh opatření

 

Příprava nové samostatné vyhlášky upravující systém nakládání s použitými oleji, a to buď v režimu odpadů (preferovaná varianta) nebo v režimu zpětně odebraného výrobku.

Závěr

V rámci nové legislativy budou odpadní oleje v klasickém režimu, případné změny budou promítnuty do nového zákona o odpadech.  

 

Podnět č. 7

Právní předpis

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Popis oblasti

 

Příloha 2 (Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů)

Základní popis odpadu je vytvářen pro všechny druhy odpadu ukládaných do koncových zařízení (skládka). Povinnost není v zákoně o odpadech jasně popsána.

Příklad - jaký je účel dokumentu, který tvoří popis odpadu pro odpad O 150101 - Papír a lepenka?

Postup ČIŽP v tomto není jednotný, některé kontroly vyžadují popisy odpadů pro všechny odpady, na které má organizace povolení (nebezpečné odpady) a které má v evidenci i když ze zákona se to týká pouze odpadu předávaného do koncového zařízení.

Návrh opatření

Vytvářet popis odpadu jen pro nebezpečné odpady, které jsou předávány do koncového zařízení.

Závěr

Zpracování základního popisu odpadu pouze za účelem přejímky odpadu na skládku v souladu s legislativou EU bude začleněno do návrhu věcného záměru nového zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů.

 

Podnět č. 8

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Novela zákona v roce 2008 zpřísnila podmínky sběru nebo výkupu odpadů tím, že u vybraných druhů odpadů doplnila další povinnosti provozovatelům zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, a to

o identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých byly vykoupeny věci jako odpady (§ 18 odst. 3 zákona),

o zákaz výkupu od fyzických osob (§ 18 odst. 4 zákona),

o zákaz poskytování úplaty v hotovosti (§ 18 odst. 5 zákona).

Vybrané druhy odpadů, na něž se vztahují uvedené zákazy, vymezuje vyhláška, která v § 8 odst. 5 písm. d) mezi vybrané druhy odpadů zařazuje i odpady, mající povahu "obecně prospěšného zařízení nebo jeho části".

Přes uvedená opatření je stále zaznamenáván nárůst trestných činů, souvisejících s nelegálním získáváním barevných kovů, zejména mědi. Nejčastěji jde o krádeže, spojené zároveň s poškozováním cizí věci a často též o trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení - týká se to zejména rezortů energetiky, telekomunikací a dopravy. Krádežemi jsou způsobovány škody v hodnotě nesrovnatelně vyšší oproti hodnotě odcizených barevných kovů.

Obecně prospěšná zařízení jsou definována v § 132 trestního zákoníku a jsou mezi nimi zařazena i zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení. Vyhláška však tato zařízení a sítě neobsahuje.

Vyhláška rovněž neobsahuje zákaz poskytování úplaty v hotovosti za výkup vybraných barevných kovů.

MPO má připravenou úpravu textu i s potřebným odůvodněním. Tento návrh na právní úpravu byl zaslán dopisem ministra na MŽP, které však dosud nereagovalo.

Výše uvedený problém silně zatěžuje podnikatele v elektronických komunikacích.

Návrh opatření

Návrh: ve vyhlášce doplnit a zpřesnit text:

o v § 8 v úvodním ustanovení odstavce se doplňuje omezení i na odpady, jevící znaky, že pochází z obecně prospěšných zařízení,

o v § 8 odst. 5 písm. d) o obecně prospěšných zařízeních nebo jejich částí se doplňují do textu zařízení a sítě elektronických komunikací, a

o doplňuje se nový odstavec 6 obsahující zákaz poskytování úplaty v hotovosti za výkup vybraných barevných kovů.

Závěr

Diskuze probíhají průběžně, konečné řešení bude dojednáno při přípravě nového zákona v roce 2013.

 

Podnět č. 9

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Část šestá Evidence a ohlašování odpadů a zařízení

§ 39

Nadbytečná a nelogická duplicita povinnosti ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. Statistický výkaz musí zasílat původci odpadů na ČSÚ a zároveň hlášení i na MŽP prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řešení této neopodstatněné administrativní zátěže je požadováno podnikatelskou sférou již řadu let. Zátěž je identifikována zejména u podnikatelské sféry a zároveň i obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou sběrem dat značně zatíženy.

Návrh opatření

 

Vytvořit jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci odpadů a jiné oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz a výsledky z něho budou přístupné všem zainteresovaným úřadům (obcím s rozšířenou působností, Krajským úřadům, MŽP, ČSÚ a dalším). Statistické zjišťování musí splňovat požadavky Eurostatu stanovená v Nařízení EP a Rady 2150/2002 o statistice odpadů, tak aby získaná data byla kompatibilní s daty ostatních států EU a byla tak porovnatelná. Data zjišťovaná prostřednictvím výkazu ČSÚ mají již více jak 10ti letou kontinuální řadu dat, neboť legislativa se v této oblasti neměnila. Je nezbytné v tomto sledování pokračovat a zajistit tak možnost predikce podle vývojových trendů, které poskytnou pouze dlouhodobá sledování.

Závěr

Odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů, v souladu s usnesením vlády č. 634/2012 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby, bude řešeno v rámci přípravy nového zákona o odpadech

 

Podnět č. 10

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 8 odst. 2

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není řešen ořez dřevin, který je nutno provádět při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, mezi které patří např. zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Povolení není podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba mimo jiné ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, avšak ořez dřevin při stejné činnosti, kterou nařizuje energetický zákon, řešen není. Podle zkušenosti bývá někdy tento ořez orgány ochrany přírody posuzován jako poškození dřevin, za které může být podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Závěr

Bude obsaženo v Metodice MŽP. Metodický pokyn bude zaslán k vyjádření MPO ještě před zveřejněním ve Věstníku MŽP.

 

Podnět č. 11

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 12 odst. 2

zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody

§ 45i odst. 1 - zkrátit lhůtu pro vydání stanoviska

§ 4 odst. 2

§ 12 odst. 2

Návrh opatření

 

V případě, že se jedná o plnění zákonné povinnosti, konkrétně o plnění povinnosti údržby ochranného pásma podle Energetického zákona, neměla by se na ČEPS vztahovat povinnost vyžádat si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2) či souhlas orgánu ochrany přírody (§ 12 odst. 2). Jde o zcela nesmyslnou povinnost, jelikož je zřejmé, že údržba ochranného pásma je činností opakovanou a uvedené stanovisko či souhlas k údržbě ochranných pásem již ČEPS od orgánu ochrany přírody získal v rámci územního (stavebního) řízení týkajícího se příslušného el.vedení. Povinnost žádat o stanovisko a souhlas je zřejmě i v rozporu s Energetickým zákonem, jelikož ten k údržbě ochranných pásem povinuje ČEPS sledujíc zájem bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy a zdraví a života obyvatel. Provedení nezbytného zásahu v ochranném pásmu tedy nemá být vydáním souhlasu či stanoviska podmíněno a oddalováno. Žádostí o stanovisko a souhlas způsobují ČEPS obtíže a ztížení postupu.

Závěr

Bude obsaženo v Metodice pro OOP pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních energetických sítí (předpokládá se publikace ve Věstníku MŽP a paralelně také zveřejnění na webu MPO).

Metodický pokyn bude zaslán k vyjádření MPO před zveřejněním ve Věstníku MŽP do konce března 2013.

 

Podnět č. 12

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

Všechny společnosti provozující přenosovou soustavu a všechny distribuční společnosti se velmi často dostávají do střetu se zákonem č. 114/1992 Sb. Ten sice deklaruje vazbu na zákon č. 458/2000 Sb., ale nerespektuje povinnosti tohoto zákona týkající se ochranných pásem stávajících vedení přenosových a distribučních soustav. Nejsme účastníky řízení při vyhlašování zvláště chráněných území (ani při registraci významných krajinných prvků), ani se nemůžeme zapojit do plánů péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to tristní situace. Náš zájem je dohodnout se tak, aby situace v místech, kde vedení již existují a samozřejmě i nově budovaných vedení, byla přijatelná pro obě strany. Takto jsme vždycky postaveni do situace toho, kdo porušuje zákon.

Závěr

MŽP připravuje metodiku k řízení o registraci VKP pro OOP. Předtím než bude publikována ve Věstníku MŽP (předpokládaný termín publikace je do konce března 2013), bude zaslána MPO ještě před zveřejněním k vyjádření. Součástí metodiky bude také připomenutí informace o tom, jak lze zjistit, kde se existující VKP nachází.

 

Podnět č. 13

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Návrh opatření

 

o posuzování vlivů na Naturu 2000 a územní řízení nebo projednávání územně plánovací dokumentace nedělit do 2 samostatných procesů

o kompenzační opatření nevydávat samostatným rozhodnutím tak, aby byla součástí rozhodnutí SÚ nebo vydávaného opatření obecné povahy

Závěr

Další postup bude řešen na základě výsledků aplikace novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., účinnost od 1.1.2013.  Novelizovaná ustanovení § 33 odst. 7, § 37 odst. 8, § 50 odst. 6, § 65 odst. 6 a § 66 odst. 5 nově upravují vazbu na kompenzační opatření stanovená orgánem ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb..

 

Podnět č. 14

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 56

Dle zákona lze výjimku ze zákazu ve vztahu k zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů udělit jen v případech jmenovaných v §56 odst. 3 zákona o ochraně přírody, možnost udělení této výjimky je pro realizaci některých staveb zásadní podmínkou.

Uvedený §56 udává v odst.2, že výjimku ze zákazu u ZCHD rostlin a živočichů lze povolit dle bodu c):

- v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu vč. důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí

Pro přijatelnou charakteristiku veřejného zájmu a jeho váhy vč. sociálního a ekonomického charakteru jako jednoho z možných důvodů výjimky dle § 56  je ale problematický výklad termínu převažující veřejný zájem. Dále není určena priorita uvedených důvodů, pokud se vyskytují u konkrétního případu ve více podobách

Návrh opatření

 

Upřesnit konkrétněji podmínky udělení výjimky ze zákazu ve vztahu k zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů vč. jasného výkladu důvodů povolení udělení této výjimky a jejich priorit.

Závěr

MŽP připravuje Metodický pokyn, který bude k dispozici příští rok a MPO bude zaslán k vyjádření.

 

Podnět č. 15

Právní předpis

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Požadujeme úpravu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, do kterého je nutno zakotvit minimální kritéria, na základě kterých bude okruh dotčených subjektů zredukován. Již několikrát bylo upozorňováno na problém nadměrné zátěže podnikatelů, který bude způsoben tím, že zákon nestanoví žádná minimální kritéria, na základě kterých budou dotčené subjekty povinny zpracovávat podklady tak, jak to dále ukládá NV. V zákoně se nezohledňuje, že organizace, která má certifikát ISO, musí mít hodnocení vlivů, které zahrnuje i možná rizika a musí na základě výsledků hodnocení přijímat opatření za účelem snižování rizika. Z toho důvodu se jeví povinnost zpracování dalšího hodnocení (tj. dle tohoto nařízení) jako nadbytečná. Dle uvedeného je hodnocení rizik touto formou a v tomto rozsahu pro firmy, které mají certifikát ISO resp. EMAS, zbytečné, duplicitní s dalšími právními předpisy, zatěžující další administrativou a hlavně již nic neřeší.

Návrh opatření

Změna § 14, odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě.

Závěr

Redukce okruhu dotčených subjektů stanovením vhodnějších limitů bude realizována při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 16

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Ohlašovací povinnosti - §§  10, 21, 22, 93, 94.

Ohlašování velkého množství stejných údajů různým institucím a úřadům a v různých termínech.

Návrh opatření

 

Zjednodušit a sjednotit do jednoho hlášení. Poplatky nejsou řešeny stejně ve všech zákonech v oblasti ŽP, různé termíny pro předkládání poplatkových tiskopisů. Zálohy a vyrovnání záloh probíhá ve správním řízení, což je zbytečně administrativně náročné.

Závěr

Podnět bude řešen úpravou způsobu ohlašování přes ISPOP (§§ 10 a21) a vydáním Metodiky MŽP (§§ 93 a 94), která bude řešena s Ministerstvem zemědělství a Správci povodí a vyhlášena ve Věstníku MŽP.

 

Podnět č. 17

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Chybí právní předpisy pro opětovné používání vyčištěných odpadních vod. Brání to rozvoji oboru, který se stává významnějším producentem vody, ale naráží na to, že bez právního rámce vodoprávní úřady odmítají používání vyčištěných odpadních vod povolovat.

Závěr

Jako prozatímní řešení bylo dohodnuto vypracování Metodického pokynu k aplikaci § 38 odst. 9 písm. b) vodního zákona. V rámci budoucí legislativní činnosti bude tento institut dále diskutován, a to za úzké spolupráce s odbornou veřejností (VŠCHT, CzWA).  Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 18

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, nařízení č. 61/2003 Sb.

Popis oblasti

 

Stanovení přípustnosti znečištění povrchových vod dle zákona o vodách, resp. dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 23/2011 Sb. (dále jen "nařízení") stanoví v Příloze 3. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku (dále jen "imise") a nejvyšší přípustné hodnoty určitých látek, které může vodní tok obsahovat (dřívější terminologií označované jako imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod) (dále jen "nejvyšší přípustné hodnoty imise"). Dále nařízení stanoví emisní limity představující nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (dále jen "emisní limity").

Emisní limity stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, resp. emisní limity jsou stanoveny v integrovaném povolení, které je vydáváno konkrétnímu zařízení (jeho provozovateli), které emise vypouští dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o integrované prevenci").

V integrovaném povolení jsou zároveň stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty imise, které nesmí konkrétní zařízení, pro které bylo integrované povolení vydáno, překročit. Hodnoty imise jsou měřeny ve vodním toku, do kterého jsou vypouštěny odpadní vody.(zkráceno)

Návrh opatření

 

Vzhledem k tomu, že při stanovení nejvyšší přípustné hodnoty imise, jež vychází z nařízení, nejsou zohledněny konkrétní podmínky zařízení a velikost vodního toku, ve kterém má být hodnota imise měřena a vhledem k tomu, že jednotlivé podniky, které si konkurují, nemají rovné podmínky v hospodářské soutěži navrhujeme, aby MŽP upravilo svým předpisem výši přípustných hodnot imise ve vodních tocích s ohledem na velikost vodního toku a aby stanovilo konkrétní pravidla pro měření imise (především v jaké vzdálenosti od výpustě odpadních vod se měří hodnota imise). 

Závěr

Bude řešeno metodickým vedením příslušných úřadů a aktualizací metodického pokynu k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

 

Podnět č. 19

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

§ 39 Závadné látky. Jsou definovány v příloze 1 tohoto zákona. U ropných látek není jasné, jestli pevné skupenství těchto látek také ohrožuje vody. MěÚ a Povodí Ohře pro "jistotu" požadovalo vypracování Havarijního řádu, i když si nebyli jisti, zda se to na pevné látky ropného původu vztahuje.

Návrh opatření

Lépe specifikovat závadné látky.

Závěr

Bude řešeno metodickým vedením vodoprávních úřadů. Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 20

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

§ 59 odst. k)

Provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu.

Návrh opatření

 

Doplnit - přičemž první revizi provést do 6 měsíců od ohlášení ...

A změnit - výsledky těchto revizí předat do tří dnů od jejich provedení...

Závěr

Bude zohledněno v rámci nejbližší novelizace vodního zákona.

 

Podnět č. 21

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Získávání souhlasu vodoprávního úřadu při zřizování dálkových potrubí plynovodů je při jejich hloubce uložení 120-150 cm nadbytečné (pokud se nejedná o kontakt s vodotečí nebo ochranným pásmem vodního zdroje, které jsou řešeny s jejich správci). Vydaný souhlas má formální charakter a zbytečně prodlužuje investorskou přípravu stavby.

Návrh opatření

 

Vypustit následující tučně vyznačená slova z §17 odst. 1b):

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních.

Závěr

MŽP bude v této věci komunikovat s MZe a vydání uvedené metodiky iniciovat, Metodika bude zveřejněna ve Věštníku MŽP.

 

Podnět č. 22

Právní předpis

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 1

Escherichia coli, enterokoky

 

Není daná metodika stanovení pro odp. vody, pokud je metodika použitá, dosáhneme nereprodukovatelných výsledků.

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 23

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 2                          N-NH4, Pc

EN 12566-3:2005 - pouze na parametry BSK5, CHSKcr, NL

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 24

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 2

Procenta účinnosti 80 %

dobře biologie pracuje s účinností cca 55 %, ostatní musí být sráženo

- cena srážení

- zasolování podzemních vod

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 25

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 1 a 2

Pc = 8-10 mg/l, úč. 80 %

nesoulad - kolik by muselo být na nátoku ?

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 26

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1a - emis. standardy

Nikde nevychází směš. rovnice - vždy je požadavek na nejlepší dostupné technologie (Povodí, provozovatel, ...)

 

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 27

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1a

Nesrozumitelné,

hodnoty problematické, nemají ani toky.

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 28

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1c

Změny probíhají ve velmi krátkých intervalech, potom je vždy potřeba dělat úpravu certifikace a to nejsou malé peníze - brání v rozvoji firem

viz. 416/2010 Sb. (N-NH4, Pc)

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 29

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Typ A

 

U ČOV do 50 EO jde nátok ve třech dávkách a cca 12 hod, tam nic neteče (ani deci) - není kdy vzít vzorek.

Závěr

Bude zohledněno v budoucí novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 30

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Splaškové odpadní vody (OV)

Tento typ OV je již podrobně specifikován poměrem BSK5:CHSKcr - stačí pouze rozbor na CHSKcr

Závěr

Bude zohledněno v rámci aktualizace Metodického pokynu. Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci nařízení.

 

Podnět č. 31

Právní předpis

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 2, písmena b a c definují, kdy se jedná o nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu a tím stanovují i počet subjektů na které padá povinnost zpracovávat havarijní plány. Přitom se vůbec nebere v úvahu, jak jsou závadné látky baleny a velikost obalů, tedy množství látek, které může havárii způsobit. Každý jistě selským rozumem usoudí, že jsou-li ropné oleje baleny v obalech objemu a 1litr je riziko havárie diametrálně odlišné o balení po 1000 litrech nebo řádově v metrech kubických. Balení v omezených množstvích by mělo být ze započítávání do celkového množství závadných látek vyloučeno. Existuje přitom platný právní předpis, na který je možno se odvolat.

Za současného právního stavu by měla mít vypracovaný havarijní plán každá samoobsluha, každý supermarket, každá drogerie, každá restaurace. Pivo je podle definice ve vodním zákoně také závadná látka. Pokud tomu tak není, pak selhává kontrolní funkce ČIŽP a vodoprávních úřadů.

Návrh opatření

 

Navrhuje se doplnit:

- do § 2 odstavce b text ve smyslu.

3. při výpočtu celkového množství závadných látek v zařízení se nezapočítávají závadné látky balené v omezených množství  a označené podle zvláštního předpisu. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kapitola 3.4.)

- do § 2 odstavce c text ve smyslu:

5. při výpočtu celkového množství závadných látek v zařízení se nezapočítávají závadné látky balené v omezených množství  a označené podle zvláštního předpisu. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kapitola 3.4.)

Závěr

Bude prověřeno s ohledem na dohodu ADR. MŽP požádalo předkladatele o doplnění argumentace. V budoucnu může být reflektováno v rámci novelizace vyhlášky.

 

Podnět č. 32

Právní předpis

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 3a odst. 2 písm. b)

Novelou č. 175/2011 Sb. předmětné vyhlášky byl ustanoven nový § 3a. Z předmětného § 3a odst. 2 písm. b) vyplývá, že zkoušku těsnosti lze provést náhradním způsobem v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle bodu 1 § 3a. Odkazem na bod 1 § 3a se stává požadavek na způsob provedení zkoušky těsnosti nesrozumitelným a jedná se zjevně o chybu.

Návrh opatření

 

V § 3a odst. 2 písm. b) má být správně uvedeno:

"náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle bodu 1 písmene a)..."

Závěr

 Podnět bude reflektován v rámci budoucí novelizace vyhlášky.

 

Podnět č. 33

Právní předpis

 

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 6a Odborně způsobilá osoba

Novelou č. 175/2011 Sb. předmětné vyhlášky byl ustanoven nový § 6a. V odstavci 3 jsou stanoveny požadavky na odborně způsobilou osobu k provádění zkoušek těsnosti tzv. náhradním způsobem.  Stanovené požadavky jsou pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1, 3 a 4 zcela nepřiměřené, neodpovídající skutečně vhodným požadavkům na znalosti a v praxi jen těžko dostupné.

Dále není vůbec v předpisu řešeno, kdo a jakým způsobem vede seznam odborně způsobilých osob.

Návrh opatření

 

Vypustit ze znění § 6a odstavce 3 požadavek na vzdělání v oblasti hydrogeologie či hydrochemie pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1, 3 a 4 .

Doplnit ustanovení o způsobu vedení seznamu odborně způsobilých osob.

Závěr

Bude řešeno novelizací příslušné vyhlášky.

 

Kompletních 36 opatření si můžete prohlédnou a stáhnout zde: 36-opatreni.pdf [ 138.25 kB ]

 

Zdroj: Vláda ČR; pro účely webu upravil Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..