Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě

Nová odpadová legislativa je účinná již od 1. ledna 2021. To s sebou nese širokou řadu odborných a právních dotazů, které jsou o to více zásadní, že zatím nejsou k dispozici potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy k nové odpadové legislativě a ty staré jsou zrušeny a neplatí. Jednotlivá profesní sdružení proto průběžně na MŽP zasílají své seznamy dotazů na to, jak řešit tu, či onu situaci a jak aplikovat to, či ono ustanovení zákona. Akuálně přínášíme odpovědi MŽP na dotazy Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS), jehož předsedou je bývalý ministr Petr Miller.

S ohledem na délku, níže v textu článku uvádíme pouze prvni čtyři z celkem 19 dotazů SVDS k nové odpadové legislativě. Kompletní znění odborných dotazů a k nim odpovědí MŽP je k dispozici pod tímto odkazem nebo na konci tohoto článku.

Odpovědi na předchozí odborné dotazy ČAOH a dalších profestních svazů jsme již zveřejnili a jsou k dispozici (zde a zde).

 

Dotazy k metodickému pokynu MŽP ze dne 23. 12. 2020 k aplikaci přechodných ustanovení nového zákona o odpadech a nového zákona o VUŽ po 1. 1. 2021


Dotaz číslo 1: K mnoha novým povinnostem neobsahuje NZoO přechodná ustanoví, avšak stanoví k nim správní tresty a staví tak nejen původce a provozovatele zařízení, ale i orgány státní správy, do role, kdy má být k 1.1.2021 splněna nebo povolena nějaká činnost, o které mnozí z nich ještě ani nevědí, a není jasné jak ji k 1.1.2021 splnit.  V těch případech, kdy NZoO odkazuje na prováděcí předpis, avšak tyto předpisy nejsou vydány, nelze využít ani avízovaná přechodná ustanovení zde stanovená, a tudíž některé povinnosti zákona platí ihned. To tedy znamená, že povinným osobám není dán dostatečný časový prostor mezi vyhlášením zákona a jeho účinností k seznámení se s novými povinnostmi a k jejich zavedení od 1.1.2021, ale přitom jim hrozí sankce. Jednoznačně se jedná o porušení Legislativních pravidel vlády.

Odpověď MŽP:

Nejedná se o dotaz, pouze o vyjádření názoru. Z textu zároveň není zřejmé, kterých konkrétních bodů metodického pokynu se vyjádření týká tak, aby bylo možné alespoň nějakým způsobem reagovat. 

 

Dotaz číslo 2: Vážný problémem pro praxi je také povinnost ČIŽP kontrolovat, jak jsou právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona. Z toho plyne, že metodické pokyny MŽP nejsou pro její kontrolní činnost závazné.

Odpověď MŽP: 

Metodické pokyny MŽP slouží k metodickému vedení povinných osob a s ohledem na judikaturu je možné je zároveň považovat za interní předpis, který je v rámci resortu Ministerstva životního prostředí pro Českou inspekci životního prostředí závazný. 

 

Dotaz číslo 3: K bodu 1.1. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. Jednoznačně se jedná o novou povinnost původců komunálních a stavebních odpadů mít k 1.1.2021 (většina původců) anebo později, pokud tento odpad k 1.1.2021 nevznikne, zajištěno písemnou smlouvou převzetí těchto odpadů oprávněnou osobou, a to před jejich vznikem. Nejsme si jisti jak si vyložit lhůtu stanovenou slovy „co nejdříve od účinnosti zákona“ pro uzavření písemné smlouvy pro převzetí komunálních odpadů v případě, že takovou smlouvu původce ještě podle starého zákona neuzavřel, když tuto povinnost zákon stanoví od účinnosti NZoO 1.1.2021 a zároveň to musí být před vznikem odpadu.

Odpověď MŽP:

V případě původců komunálního odpadu se nejedná o novou povinnost (srov. ustanovení § 66 odst. 1 písm. zákona č. 185/2001 Sb.). Dle ustáleného výkladu musel mít původce odpadu zajištěno předání odpadu konkrétní oprávněné osobě, a to na základě písemné smlouvy, případně mohl za stanovených podmínek uzavřít takovou smlouvu s obcí. Metodický pokyn žádným způsobem nerozvolňuje povinnost mít smlouvu uzavřenu před vznikem odpadu. 

 

Dotaz číslo 4: K bodu 1.2. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. NZoO nestanoví přechodné ustanovení pro splnění povinnosti původce dle § 15 předat údaj o osobě a o odpadu anebo předat základní popis odpadu vč. stanovení kritických ukazatelů. Ministerstvo sdělilo, že připravovaná vyhláška o podrobnostech stanoví roční přechodné období, tedy, že lze využívat i nadále původní průvodní doklady k odpadu. Zároveň však říká, že pro případ ukládání odpadu na skládku bude muset původce s účinností od 1.1.2021 oznámit kritický ukazatel výhřevnost odpadu, a že postačí odborný odhad, zda je nižší nebo vyšší, než 6,5 MJ/kg. Domníváme se, že je to chybně vyložené ustanovený zákona, neboť vyhláška nebude k 1.1.2021 vyhlášena ve Sbírce, a tudíž nebude existovat žádný (ani podzákonný) odklad pro tuto povinnost. Žádáme o jednoznačný postoj k plnění této povinnosti.

Odpověď MŽP:

Skutečně žádný odklad pro povinnost předávat informace o odpadu nebo základní popis odpadu v zákoně není,  protože tato povinnost existovala již podle dosavadní právní úpravy. Pokud budou po účinnosti nového zákona informace o odpadu nebo základní popis odpadu předávány v rozsahu dosavadních právních předpisů, jsou všechny požadavky nového zákona splněny. Metodický pokyn toto jednoznačně uvádí. Striktně vzato do účinnosti vyhlášky by nemusel být součástí základního popisu odpadu údaj o výhřevnosti. Prakticky si ale nelze představit, že by provozovatel skládky přijal odpad, u kterého není zřejmá výhřevnost, protože by nemohl vybrat poplatek ve správné výši, přičemž je za odvedení správné výše poplatku odpovědný. 

 

Další dotazy a odpovědi jsou v plném dokumentu v odkazu níže

 

Ke stažení

Odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě: odpovedi-oodp-mzp-dotazy-svds.pdf [ 187.27 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě

Další metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativěProfesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..