Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

Zdroj: Nick Fewings, unsplash.com

Odbor odpadů MŽP vydal 11. 7. 2022 metodické sdělení pro opětovně použité dřevěné výrobky (ošetřené kreosotovými oleji před 31. 12. 2002), budou-li využity pro jiný účel, než ke kterému byly původně vyrobeny.

Chemicky ošetřené dřevo jako dřevěné pražce, mostnice a sloupy (dále jen "pražce“) byly a jsou ošetřeny/impregnovány chemickými látkami, které prodlužují jejich trvanlivost a zajišťují odolnost proti povětrnostním vlivům, proti hnilobě, parazitům, vodě a ohni. V minulosti byly pražce impregnovány organickými chemickými látkami na bázi dehtových olejů, používaly se dehtovité zbytky z destilací černouhelného koksu, chlorované fenolové směsi, ale i roztoky pryskyřičných látek a soli těžkých kovů. Zároveň byly pražce kontaminovány ropnými látkami, oleji, brzdnými kapalinami apod. z úkapů při železničním provozu.

Chemické látky, kterými byly dřevěné pražce ošetřeny, mohou poškodit zdraví lidí i zvířat a mohou v přírodě přetrvávat desítky let. Mají silně toxické, mutagenní, karcinogenní nebo potencionálně karcinogenní vlastnosti. Impregnační látka kreosotový olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly klasifikované jako karcinogenní. Vyskytující se metabolity PAU a jejich meziprodukty jsou pravděpodobně také mutagenní. Do organizmu mohou vnikat přes dýchací cesty, v kapalné i pevné fázi také zažívacím traktem, přes kůži i sliznicemi. Klinické projevy se dostavují hlavně při dlouhodobé expozici (fotosenzitivní příznaky u očí, projevy kašle a vznik bronchitidy, záněty na kůži, anemie, poškození celkové imunity jedince).

Z důvodu minimalizace zdravotních rizik reguluje nařízení REACH (příl. XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) používání některých chemických látek a jejich směsí jako takových, případně jsou-li součástí impregnačních přípravků na dřevo, vč. kreosotových olejů. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh. Zákaz uvádění na trh se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno před 31. 12. 2002 látkami v nařízeni uvedenými a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití (v odst. 2c bodu 31 přílohu XVII nařízení REACH), pokud takové použití není zakázáno (v odst. 3 bodu 31 přílohy XVII nařízení REACH).

Pro další využití pražců ošetřených (před 31. 12. 2002) kreosotovými oleji po té, co skončil původní účel, ke kterému byly použity, je stanovena řada omezujících podmínek. Nakládání s pražci upřesňuje Odbor odpadů na MŽP v metodickém sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (dále jen „Sdělení“), který vydal dne 11. 7. 2022.

Pražce, jež byly napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12. 2002 a u kterých neskončila jejich využitelnost, se nemusí stát odpadem ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jak již bylo řečeno, pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v nařízení REACH a lze je tak nadále materiálově upotřebit jako použitý výrobek – ošetřený předmět (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích). Po skončení upotřebitelnosti je však nutné u nich předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo osoby, která prokáže právní zájem, nebo z moci úřední (§ 4 odst. 4 zákona o odpadech).

Z důvodu rizika poškození zdraví je zakázáno používat dřevo ošetřené kreosotovým olejem uvnitř budov určených pro jakékoliv účely, dále při opakovaném styku ošetřeného dřeva s kůží (v hračkách, na hřištích, v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, při výrobě zahradního nábytku), pro výrobu, použití a každé opakované ošetření nádob určených pro pěstitelské účely, obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty, a jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

MŽP ve Sdělení uvádí, že: „Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V případě využití pro jiné účely na území České republiky musí splňovat technické a jiné požadavky stanovené pro tento výrobek, rostlé dřevo, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro použití a uvádění na trh stanovené nařízením REACH, v platném znění.“ Sdělení dále uvádí způsob uskladnění pražců před jejich dalším použitím a způsoby jejich možného použití.

Po skončení využití pražců se tyto stávají nebezpečným odpadem a jsou zařazeny podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, případně pod katalogové číslo 19 12 06* - Dřevo obsahující nebezpečné látky dojde-li k jeho úpravě například drcením. Tento odpad je zakázáno spalovat jinde než v zařízeních, která jsou provozována v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) – např. ve spalovnách nebezpečného odpadu. Výroba paliv je z tohoto nebezpečného odpadu zakázána. Do konce roku 2022 lze odpad uložit na skládkách odpadů (S-NO). Povoleny jsou také biodegradační a bioremediační procesy.

 

EDIT.:  Dne 23. 3. 2023  vydalo MŽP nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (dřevěné železniční pražce, telegrafní sloupy): oodp-metodicke_sdeleni_prazce_final-20230323. Zároveň MŽP tímto metodickým sdělením ruší své původní sdělení k pražcům z roku 2022. 

Nové metodické sdělení definuje dvě základní kategorie u těchto výrobků, které mají odlišné požadavky z hlediska legislativy. V metodickém sdělení je uvedeno, na co nelze obě kategorie výrobků použít a jak s nimi nakládat dle platné legislativy:

1) Nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji před 31. prosincem 2002 - pražce a telegrafní sloupy by neměly být použity jinak, než jako pražce a telegrafní sloupy. Ostatní způsoby použití jsou spojeny s riziky.

2) Nakládání s dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji po 31. prosinci 2002 – výrobky spadající do této kategorie nelze dle MŽP znovu nabízet na trhu k opětovnému použití, ale je třeba s nimi nakládat pouze jako s nebezpečným odpadem.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím Sdělení MŽP

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..