Nařízení o přepravě odpadů má být aktualizováno

Zástupci Rady a Evropského Parlamentu dosáhli na přelomu roku předběžné politické dohody ohledně aktualizace nařízení o přepravě odpadů. Cílem revize nařízení je omezit přepravu problematického odpadu do zemí mimo EU, zároveň podpořit využívání odpadů, jakožto jednoho ze zdrojů v rámci oběhového hospodářství v EU a zejména pak aktualizovat postupy přepravy a kontrolní režimy, aby mezinárodní přeprava odpadů nepředstavovala hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí.

Nařízení o přepravě odpadů ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů ze dne 14. června 2006) se vztahuje na vývoz a dovoz odpadů z EU do třetích zemí, na přepravu odpadů s tranzitem přes EU do třetích zemí nebo z nich, jakož i na přepravu nebezpečných a nikoli nebezpečných odpadů mezi členskými státy EU (s tranzitem přes třetí země nebo bez něj). Zároveň nařízení stanovuje postupy oznámení a vydávání souhlasů vztahujících se k přepravě odpadů (více zde).

Nařízení zakazuje vývoz nebezpečných odpadů ze zemí OECD a EU do zemí mimo EU a do zemí, které nejsou členy OECD. Absentují v něm však podrobná ustanovení týkající se vývozu ostatních odpadů z EU do třetích zemí, a to zejména do zemí, které nejsou členy OECD, která by zajistila udržitelné nakládání s odpady v těchto zemích určení, stejně jako dostatečné prosazování předpisů v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.

Revize nařízení

Návrh na aktualizaci nařízení o přepravě odpadů přijala Komise již v roce 2021. Nyní bylo dosaženo předběžné dohody, která bude dále předložena zástupcům členských států v Radě (Coreper) a Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí k potvrzení. V případě schválení bude následovat formální přijetí oběma orgány.

Revize nařízení přistupuje k odpadu jako k cennému zdroji, rozšiřuje proto cíle nařízení o oběhové hospodářství, stejně jako o klimatickou neutralitu.

Přeprava odpadů

Revize nařízení zakazuje přepravu veškerého odpadu určeného k odstranění v rámci EU, s výjimkou případů s uděleným souhlasem a povolením za daných podmínek (na základě postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu a v řádně odůvodněných případech). Nadále bude povolena přeprava odpadů uvnitř EU pro účely využití při dodržení postupu stanoveného v obecných požadavcích na informace („odpady uvedené na zeleném seznamu“).

Znění dohody obsahuje výjimku pro přepravu odpadů výslovně určených k laboratorním analýzám a pokusům, v maximálním množství 250 kg. V takovém případě se přeprava takového odpadu bude muset řídit obecnými požadavky na informace uvedenými v nařízení.

Podle dohody je nadále zakázáno, aby členské státy vyvážely odpad určený k odstranění do třetích zemí a vyvážely nebezpečný odpad určený k využití v zemích, které nejsou členy OECD. Pokud jde o přepravu mimo území členských států EU, bude požadováno, aby zařízení pro nakládání s odpady v zemi určení byla podrobována auditu provedenému nezávislými subjekty. Audity by prokazovaly, že uvedená zařízení zpracovávají odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí, a pouze v takovém případě by bylo provozovatelům povoleno odpad do těchto zařízení vyvážet.

Nová pravidla vyžadují, aby Komise (za účelem pomoci vývozcům odpadů připravit se na přepravu) zřídila registr, který bude obsahovat aktuální informace o zařízeních, jež byla předmětem auditu.

Vývoz plastového odpadu

Předběžná dohoda zavádí přísnější pravidla pro vývoz plastového odpadu do třetích zemí. Obsahuje zejména zákaz vývozu plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (B3011) do zemí, které nejsou členy OECD. Země, které nejsou členy OECD, mohou pak za splnění stanovených podmínek předložit Komisi k posouzení žádost o dovozu plastového odpadu z EU, načež zákaz pro tyto země může být zrušen. Vývoz plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný do zemí OECD bude povolen s výhradou postupu předchozího souhlasu.

Předběžná dohoda žádá, aby Komise přísně sledovala vývoz plastového odpadu do zemí OECD s cílem zajistit, aby se s odpadem dovezeným z EU v těchto zemích nakládalo odpovídajícím způsobem a zamezilo se významnému dopadu na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Prosazování nařízení

Předběžná dohoda také vyzývá členské státy, aby za porušení ustanovení uvedených v nařízeních stanovily účinné, přiměřené a odrazující sankce (pokuty, případně zrušení nebo dočasné pozastavení povolení týkajících se nakládání s odpady a přepravy odpadů).

Dohoda rovněž zavádí požadavky, aby členské státy zajistily účinné prosazování nařízení zavedením účinných mechanismů spolupráce na vnitrostátní úrovni a koordinace mezi členskými státy. Má toho být dosaženo prostřednictvím výměny příslušných informací a osvědčených postupů s cílem předcházet nedovolené přepravě a odhalovat ji. K tomuto účelu by měla být zřízena skupina pro prosazování nařízení o přepravě odpadů.

Novela aktualizuje postupy přepravy, oznamování a lhůty.

Podle postupu předchozího souhlasu musí oznamovatelé v rámci EU před vývozem odpadů do třetích zemí oznámit záměr zemím odeslání, určení a tranzitu a obdržet od nich písemné potvrzení. Oznámení a další požadované dokumenty se předkládají a vyměňují prostřednictvím centrálního elektronického systému provozovaného Komisí.

Dohoda stanoví konkrétní harmonogram a lhůty pro postup oznamování, žádosti o doplňující informace a rozhodnutí příslušných orgánů o platnosti oznámení. Nové lhůty mají zamezit dosavadním prodlevám a poskytnou dostatek času k posouzení, analyzování a k reakcím na zaslanou dokumentaci. Návrh nařízení rovněž stanoví lhůty pro odpovědi oznamovatelů na písemné souhlasy příslušných orgánů a termíny, do kdy musí přijímající zařízení informovat oznamovatele a příslušné orgány o přijetí odpadu.

V zájmu zajištění transparentnosti bylo dohodnuto, že Komise usnadní přístup veřejnosti k informacím týkajícím se přepravy odpadů, a to prostřednictvím svých internetových stránek, které bude pravidelně aktualizovat.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/17/waste-shipments-council-and-parliament-reach-agreement-on-more-efficient-and-updated-rules/

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..