Nová odpadová vyhláška na LRV - obce mají nově ohlašovat 14 tabulek k odpadům

Legislativní rada vlády má aktuálně k posouzení vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud bude text vyhlášky odsouhlasen, nastaví tento předpis řadu nových povinností různým typům subjektů odpadového hospodářství. V tomto článku si přiblížíme nové ohlašovací povinnosti všech obcí a měst, které plynou z návrhu vyhlášky.

Nedávno byl časopisu v OZO 21 zveřejněn článek komentující aspekty stále se v čase navyšující administrativní zátěže subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Rostoucí administrativní zátěž nyní dopadne i na obce a města. Plný text článku je k dispozici zde - Časopis OZO 21: Vysoká odpadářská aneb otazníky kolem nového zákona.  V článku bylo mimo jiné zmíněno, že obce budou mít nově povinnost vyplňovat 14 nových tabulek ohledně informací o odpadovém hospodářství obce. Následně se sešla řada dotazů, odkud tato nová povinnost pro obce vychází a co vše tedy budou muset obce každoročně nově vykazovat a jaké informace budou muset posílat státu. Jednotlivé tabulky definuje právě schvalovaná vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Plný text vyhlášky, podané připomínky, analýza dopadů

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která je aktuálně k posouzení na Legislativní radě vlády, proběhla připomínkovým řízením. Připomínek se sešlo obrovské množství. Jen tabulka připomínek povinných připomínkových míst má plných 355 stran. Text vyhlášky, ale i kompletní tabulka připomínek a jejich vypořádání, stejně jako text odůvodnění vyhlášky a vyhodnocení jejích ekonomických dopadů, je k dispozici zde - text vyhlášky a související dokumenty. Na webu ČAOH také nyní pro přehlednost přinášíme i jednotlivé nové tabulky, které budou obce každoročně vyplňovat k informací o odpadovém hospodářství obce.

 

Obce sdělily nesouhlas. Jejich připomínce však nebylo vyhověno

Pokud bude text vyhlášky Legislativní radou vlády nyní odsouhlasen a předpis podepíše ministr Brabec, níže uvedené údaje ve 14 nových tabulkách, budou obce a města povinně každoročně reportovat státu. Sdružení místních samospráv ČR se za obce postavilo a s rozsahem požadovaných inforrmací nesouhlasilo. Sdělilo připomínku č. 775 - částu textu připomínky je zde - k příloze číslo 13 listu 5 Požadujeme zúžit rozsah vyžadovaných údajů. Odůvodnění: Taková evidence doposud nebyla požadována a došlo k jejímu abnormálnímu rozšíření. Požadované údaje jsou velmi rozsáhlé a povedou k výraznému navýšení administrativní zátěže obcí. Není jasné, z jakého důvodu mají být obce zatíženy zajištěním takového množství informací, které nesouvisí s hlášením o produkci a nakládání s odpady oproti současnému stavu. Řada údajů je zejména pro malé obce těžko dostupná. Co se stane, když obec některý z údajů nebude schopna vyplnit, protože danou informací nedisponuje? Nesplní tím ohlašovací povinnost?

Připomínky obcí nicméně velmi pravděpodobně nebudou státem vyslyšeny a bude prosazeno níže uvedené povinné ohlašování všech údajů, včetně ekonomických. Zvolené samosprávy tak musí exekutivě státu nově povinně ohlašovat zcela do podrobna všechny informace, včetně těch ekonomických.

 

Nové povinné tabulky o odpadovém hospodářství pro obce a města stanovené vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

obce1 obce2 obce3 

obce4 obce5 obce-6 obce7 obce8 obce9 obce10 obce11 obce12 obce13 obce14 

Vysvětlivky:

Tabulka č. 1

Počet obyvatel obce – uvede se počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, za který je ohlašováno, a který byl použit pro výpočet slevy za ukládání odpadů na skládku v daném roce.

Počet obyvatel účastnících se obecního systému – uvede se počet obyvatel, kteří jsou se svým odpadem zapojeni do obecního systému. Počet obyvatel účastnících se obecního systému v % dopočte informační systém.

Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému – uvede se počet fyzických osob podnikajících a právnických osob na základě písemné smlouvy s obcí zapojených do obecního systému.

Množství odpadů od původců smluvně zapojených do obecního systému – uvede se skutečná nebo odhadnutá hmotnost odpadů, které pochází od zapojených fyzických osob podnikajících a právnických osob.

Počet škol provádějících školní sběr (využitelných složek komunálních odpadů) v obci – uvede se počet škol na území obce, které provádí školní sběr papíru, plastů, kovů.

Obec má nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů – uvede se „Ano“ pokud má obec nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů. V opačné případě se uvede „Ne“.

Obec má nastaven limit na množství stavebních odpadů na občana na rok - obec může zvolit hmotnostní limit stavebních odpadů na občana za rok, které zahrne do obecního systému. Uvede se tento hmotnostní limit v kg/obyv./rok.

Obec sbírá movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů - uvede se „Ano“ pokud obec má zaveden sběr různých movitých věcí v režimu předcházení vzniku odpadů. V opačné případě se uvede „Ne“.

Obec sbírá výrobky s ukončenou životností (VUŽ) jako službu pro výrobce (místa zpětného odběru v obci) - uvede se „Ano“ pokud obec provádí službu pro výrobce a má na svém území zřízená místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. V opačné případě se uvede „Ne“.

Obec má OZV k obecnímu systému sběru a nakládání s odpady – uvede se „Ano“ pokud obec má stanovenu obecně závaznou vyhlášku pro obecní systém sběru a nakládání s odpady. V opačné případě se uvede „Ne“.

Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu - obec doloží plnění cíle. Uvede se podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu v % vypočtený podle přílohy č. 18.

Internetová stránka (odkaz) na zveřejněnou OZV – uvede se internetová adresa obce, na které je zveřejněna obecně závazná vyhláška pro obecní systém.

Obec informuje občany o správném sběru a nakládání s odpady - uvede se „Ano“ pokud obec různými způsoby informuje své občany o správném sběru a nakládání s odpady (internetové stránky, letáky, zpravodaj apod.) V opačné případě se uvede „Ne“. Dále se uvede konkrétní internetová adresa s těmito informacemi a název zpravodaje.

Frekvence zveřejnění informací ve zpravodaji o správném sběru a nakládání s odpady – uvede se, jak často se informace o sběru a nakládání s odpady ve zpravodaji zveřejňují (měsíčně / čtvrtletně / ročně). Dále se uvede, v jakém počtu kusů, je vydáváno jedno číslo takového zpravodaje. 

 

Tabulka č. 2

Aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů – uvede se „Ano“ pokud obec provádí aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů. Vybere se typ aktivity z nabízených možností a uvede se „Ano“. Pokud není prováděná činnost v nabízených možnostech, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“ a tato blíže se slovně specifikuje. 

Aktivity, informování a motivace obyvatel ke zvyšování separace využitelných složek komunálních odpadů - uvede se „Ano“ pokud obec provádí aktivity v oblasti poskytování informací a motivace obyvatel ke zvyšování tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, Vybere se typ aktivity z nabízených možností a uvede se „Ano“. Pokud není prováděná činnost v nabízených možnostech, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“ a tato blíže se slovně specifikuje. 

 

Tabulka č. 3

Systém sběru směsného komunálního odpadu a systém sběru využitelných složek – uvedou se informace, jak je v obci sbírán směsný komunální odpad a využitelné složky (komodity). V řádcích jsou uvedeny jednotlivé sbírané odpady (papír, směsný komunální odpad atd).

U každé sbírané složky se uvede pomocí „Ano“, pokud je sbírána do nádob nebo pytlů. Pokud tato složka není sbírána, uvede se „Ne“. V případě nádobového sběru se uvede počet nádob. Informace se uvádějí o obecním systému včetně zapojených podnikatelských subjektů. .

 

Tabulka č. 4

Společný sběr složek – uvede se „Ano“ pokud je společně do jedné nádoby nebo pytle sbíráno více využitelných složek komunálních odpadů (komodit). Specifikují se společně do nádoby nebo pytle sbírané složky, vybere se např. kompozitní nápojový karton/plasty, kov/ kompozitní a nápojový karton, plasty/kov.

Sběrná síť – specifikuje se sběrná síť.

Počet sběrných stanovišť („hnízd“) na veřejném prostranství (kontejnery na tříděný sběr využitelných složek) – uvede se počet stanovišť, na kterých jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, a to bez ohledu na to, kolik nádob jednotlivá stanoviště (hnízda) obsahují.

Počet nádob na tříděný sběr využitelných složek pro jednotlivé rodinné / bytové domy (individuálně pro domácnosti) – uvede se počet nádob, které jsou určeny ke sběru odpadů pro jednotlivé konkrétní domácnosti (rodinné domy, případně vchody v bytových domech apod.) Občané mají nádoby většinou umístěné na vlastním pozemku u domů, a proto nejsou veřejně přístupné. Tento systém většinou bývá zaveden na části území obce. 

Školní sběr na školách – obec může po dohodě se školou určit školu jako místo k odkládání vybraných složek komunálních odpadů. Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. Uvede se „Ano“ pokud na území obce školy provádí školní sběr. Pokud škola sbírá příslušnou využitelnou složku např. papír – uvede se „Ano“, v případě, že ji nesbírá, uvede se „Ne“. Množství – uvede se hmotnost sebrané komodity (papír, plasty nebo kovy) za rok v tunách.   

Komunální odpady předané fyzickými osobami do zařízení pro nakládání s odpady (zejména ke sběru odpadů – „sběrny“) nezahrnutých do obecního systému, tj. mimo obecní systém - uvedou se informace o množství odpadů předaných občany příslušné obce do zařízení pro nakládání s odpady nezahrnutých do obecního systému, tj. mimo obecní systém.

Množství komunálních odpadů od občanů - pro jednotlivé odpady (papír, plasty, sklo, kompozitní a nápojový karton, kovy) se uvede množství, které v daném roce občané obce předali do zařízení mimo systém obce v tunách.

 

Tabulka č. 5 

Sběrné dvory, sběrná místa pro odpad, místa zpětného odběru VUŽ (výrobků s ukončenou životností) a další způsoby sběru odpadů – specifikují se způsoby sběru odpadů v obci. Obec uvede jak místa zajištěná obcí / městem, tak jednotlivými městskými částmi.

Sběrné místo obce (sběrný dvůr), (nepovolené zařízení podle zákona) - sběrné místo zřízené obcí, je v rámci obecního systému určeno k odkládání odpadů od občanů. Nejedná se o stanoviště kontejnerů na tříděný sběr (sběrné hnízdo). Sběrné místo může mít podobu sběrného dvora (oplocený, uzamčený objekt apod.). Sběrné místo slouží pouze občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému. Uvede se počet sběrných míst v obci (v obecním systému) a jejich identifikace pomocí GPS souřadnic. Uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného sběrného místa ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS).     

Sběrný dvůr obce (obecní zařízení), (povolené zařízení podle zákona) - je zařízení ke sběru odpadů (označované jako sběrný dvůr), jehož provoz je povolen příslušným krajským úřadem. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Provozovatelem sběrného dvora je obec. Sběrný dvůr je v obecním systému, takže slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému a eventuálně dalším. Uvede se počet sběrných dvorů (povolených zařízení) v obecním systému v obci a jejich identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení).    

Sběrný dvůr (zahrnutý do obecního systému), (povolené zařízení podle zákona) - je zařízení ke sběru odpadů (označované jako sběrný dvůr), které má podle zákona ke svému provozu uděleno povolení příslušného krajského úřadu. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Provozovatelem sběrného dvora není obec podávající roční hlášení. Sběrný dvůr je zahrnut do obecního systému, takže slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému a eventuálně dalším. Uvede se počet sběrných dvorů (povolených zařízení) zahrnutých do obecního systému obce a jejich identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení). Pokud je tento sběrný dvůr umístěn v jiné obci a na základě dohody s touto jinou obcí slouží občanů obce podávající roční hlášení, tak se uvede „Ano“ u položky „Umístěn v jiné obci“.     

Zařízení ke sběru odpadů („sběrna“) (zahrnuté do obecního systému povolené zařízení dle zákona) - je zařízení ke sběru odpadů, které má podle zákona ke svému provozu uděleno povolení příslušného krajského úřadu. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Toto zařízení je zahrnuto do obecního systému a slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému k odkládání svých odpadů. Uvede se počet zařízení ke sběru odpadů („sběren“) v obecním systému obce a jejich identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení).

 

Mobilní sběr – je způsob sběru odpadů, kdy mobilní zařízení ke sběru odpadů je několikrát za rok přistaveno v obci a občané do něho přinášejí své odpady. Uvede se počet uskutečněných mobilních sběrů odpadů v obci za rok.  

Jiný – pokud je v obci zaveden jiný způsob sběru odpadů od občanů, tak se v poli „Identifikace“ slovním popisem uvede, o jaký sběr se jedná.  

Šedá pole se nevyplňují.

U jednotlivých sbíraných složek se uvede pomocí „Ano“ jakým způsobem jsou sbírány.

Textil (v režimu odpadů) – textil je v obci sbírán v režimu odpadů. Textil může být připraven k opětovnému použití, recyklován, využit nebo odstraněn. K jednotlivým odpadům se vyplní příslušná pole dle způsobu jejich sběru. 

Textil (v režimu předcházení vzniku odpadů) – textil je v obci sbírán v režimu předcházení vzniku odpadů pro darování a charitativní účely. Pokud je textil v tomto režimu sbírán, tak se rovněž uvede jeho množství za rok, tj. hmotnost textilu sebraného v obci v režimu předcházení vzniku odpadů v tunách.    

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností (místa zpětného odběru) – uvede se, zda jsou v obci zřízena místa pro zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a vyberou se způsoby zpětně odebíraných výrobků s ukončenou životností (elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky).

Množství celkem (t) – uvede se celkové množství v tunách za rok zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností v místech zpětného odběru zřízených v obci, s rozlišením množství (t/rok) pro elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky.

 

 

Tabulka č. 6

Svoz odpadu zajištěn – uvede se pomocí „Ano“, zda je svoz složek tříděného sběru a svoz směsného komunálního odpadu zajištěn jako přeprava odpadů (svoz z obce na zařízení pro nakládání s odpady) nebo jako mobilní sběr (svozový prostředek jede a sbírá odpad v obci a následně v několika dalších obcích).   

Stanovení hmotnosti odpadu při svozu - uvede se pomocí „Ano“ způsob stanovení hmotnosti odpadu při svozu složek tříděného sběru a svozu směsného komunálního odpadu. Možné způsoby jsou: zvážení vozidla / odpadu v zařízení pro nakládání s odpady nebo vozidlo je vybaveno váhou na nástavbě a dokáže zvážit hmotnost odpadů každé obce zvlášť nebo vozidlo je vybaveno váhou na vyklápěči a váží každou nádobu zvlášť. Dalším způsobem je ruční vážení jednotlivých pytlů s odpadem.

Vážení spojené s identifikací (čipy apod.) – uvede se „Ano“ v případě, že obec používá systém identifikace nádob na tříděný sběr, nebo pytlů s tříděným sběrem pomocí čárových kódů, čipů nebo jiných moderních technických prostředků.

Jinak – pokud v obci probíhá vážení odpadů jinak, uvede se „Ano“ a v dalším řádku se slovně specifikuje, o jaký způsob se jedná.   

 

Tabulka č. 7

Předcházení vzniku biologického odpadu a sběr a zpracování rostlinných zbytků  - poskytnou se informace o aktivitách v oblasti předcházení vzniku biologických odpadů, uvede se, jakým způsobem jsou jednotlivé druhy rostlinných zbytků (rostlinné materiály z údržby zeleně, rostlinné materiály ze zahrad občanů, rostlinné materiály z domácností občanů) sbírány a zpracovány. Uvede se „Ano“, pokud jsou rostlinné materiály kompostovány v domácích nebo komunitních kompostérech občany nebo v komunitní kompostárně, v opačném případě se uvede „Ne“.

Zpracování rostlinných zbytků domácím kompostováním a komunitním kompostováním – uvedou se informace ke zpracování rostlinných zbytků. 

Počet využívaných kompostérů k domácímu kompostováním – uvede se předpokládaný počet kompostérů k domácímu kompostování využívaných občany obce v daném ohlašovaném roce. Je možné uvést počet kompostérů, o kterých má obec přehled, jelikož je občanům v předchozích letech zapůjčila, darovala nebo jinak poskytla a je předpoklad, že jsou v ohlašovaném roce stále funkční. Jedná se o poskytnuté domácí nebo komunitní kompostéry za posledních cca 5 let. Počet funkčních domácích kompostérů je možné rovněž zjistit případně prověřit např. dotazníkovým šetřením mezi občany obce).

Celkový objem využívaných kompostérů pro domácí kompostování - uvede se celkový objem podle předchozího bodu v m3.

Množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce (zbytků z údržby zeleně, ze zahrad a domácností) v komunitní kompostárně – uvede se hmotnost kompostovaných rostlinných zbytků v tunách.

Informační podpora domácího kompostování a komunitního kompostování – uvede se, jak obec informuje občany o možnosti domácího kompostování a komunitního kompostování rostlinných zbytků. Pokud obec provádí aktivitu, uvede se u ní „Ano“. 

Jinak – pokud v obci probíhá jiná informační podpora, uvede se „Ano“ a v dalším řádku se slovně specifikuje, o jaký způsob se jedná.   

 

Tabulka č. 8

Způsob sběru biologického odpadu - specifikují se způsoby sběru biologického odpadu v obci.

U jednotlivých sbíraných odpadů (odpad z údržby zeleně, odpad ze zahrad, kuchyňský odpad rostlinný z domácností, kuchyňský odpad rostlinný a živočišný z domácností, odpad z kuchyním jídelen a stravoven zapojených do obecního systému) se uvede „Ano“ u způsobu, jakým jsou sbírány (nádobový sběr, pytlový sběr, sběrný dvůr nebo sběrné místo, velkoobjemové kontejnery, v zařízení k využití např. kompostárně).

 

Tabulka č. 9

Směřování ke konečnému využití biologického odpadu – uvede se, jak je nakládáno s biologickým odpadem (odpad z údržby zeleně, odpad ze zahrad, kuchyňský odpad rostlinný z domácností, kuchyňský odpad živočišný z domácností, odpad z kuchyní, jídelen a stravoven zapojených do obecního systému).

Biologický odpad může být směřován do zařízení k využití (kompostárna, bioplynová stanice, malé zařízení, nebo zařízení k energetickému využití (ZEVO)). U zařízení k využití, do kterého je biologický odpad obce směřován se uvede „Ano“. V případě, že je s biologickým odpadem nakládáno jiným způsobem, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“.

 

 

Tabulka č. 10

Směřování k využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu a objemného odpadu – uvede se, jak je nakládáno se směsným komunálním odpadem a objemným odpadem. Odpad může být směřován na skládku odpadů, do zařízení k energetickému využití (ZEVO) tj. „spalovny komunálního odpadu“ nebo do spalovny odpadů k odstranění nebo k mechanické úpravě před konečným nakládáním. V případě, že je s odpadem nakládáno jiným způsobem, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“.

Množství směsného komunálního odpadu a objemného odpadu – uvede se hmotnost odpadu směřovaného do zařízení pro nakládání s odpadem v tunách.

Cena za odstranění na skládce odpadů nebo využití v zařízení k energetickému využití odpadu – uvede se cena v Kč placená obcí za odstranění na skládce odpadů 1 tuny směsného komunálního odpadu a 1 tuny objemného odpadu. Dále se uvede cena v Kč placená obcí za energetické využití v ZEVO (tj. spalovně komunálních odpadů) 1 tuny směsného komunálního odpadu a 1 tuny objemného odpadu.

 

    

Tabulka č. 11

Náklady obce na odpadové hospodářství – uvedou se náklady obce v celých Kč včetně DPH vynaložené na odpadové hospodářství obce. Pokud obec nemá náklady v dané položce, uvede se „0“.   

Pokud je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s odpady, uvede se „Ano“.

Pokud svozová firma poskytuje obci rozpis nákladů po komoditách, uvede se „Ano“.

Jedná se o provozní náklady, nejsou uváděny náklady na jednorázové investice (např. nákup nádob, výstavba sběrného dvora). Uvedou se hrubé náklady na sběr, svoz a nakládání s odpadem nesnížené o případné příjmy např. odměny od autorizovaných obalových společností apod.

Náklady za sběr využitelných složek (tříděný sběr) – uvedou se náklady v Kč vynaložené na tříděný sběr, svoz, využití komodit za jednotlivé způsoby sběru (nádobový a pytlový sběr, sběrný dvůr a sběrná místa, mobilní sběr, ostatní sběr a nakládání).

Náklady celkem – uvede se součet všech nákladů v daném řádku.

Samostatně se rozepíšou náklady spojené se sběrem a svozem využitelných složek (papíru, plastů, skla, kompozitního a nápojového kartonu, kovů) a náklady na jejich další využití. Náklady se uvedou podle jednotlivých způsobů sběru.

Dále se uvedou náklady na sběr, svoz a další nakládání s biologickým odpadem, odpadem jedlých tuků a olejů a dalších odpadů, vždy rozdělené podle jednotlivých způsobů sběru. Nepatří sem náklady spojené s nakládáním s odpady vznikajícími při údržbě veřejné zeleně v obci.

Uvedou se náklady spojené se sběrem a nakládáním se stavebními odpady od občanů, pokud je obec zahrnula do obecního systému. Jestliže obec stanovila hmotnostní limit stavebních a demoličních odpadů připadajících na občana (v obecním systému), tak obec uvede náklady jen do tohoto limitu.

Platby jiné obci za využití sběrného dvora – uvedou se náklady na úhradu služeb sběrného dvora nebo sběrného místa na území jiné obce, a to včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s odpady sesbíranými v rámci tohoto sběrného dvora.

Úklid a vysypávání košů na veřejném prostranství – uvedou se náklady spojené s vyprazdňováním košů, svozem a odstraněním odpadů pocházejících z odpadkových košů.

Úklid veřejných prostranství (smetky) – uvedou se náklady sběr, svoz a odstranění uličních smetků (volně odhozených odpadů), konkrétně provozní náklady, tj. náklady na metaře, použití techniky a odstranění odpadů. Do nákladů je možné zahrnout také náklady spojené s úklidem okolo stanovišť sběrných nádob na komunální odpady. Nezahrnují se náklady na strojní čištění ulic, kropení apod.

Černé skládky – uvedou se náklady na odstranění odpadů z nelegálních „černých“ skládek včetně nákladů na jejich konečné odstranění na skládce či ve spalovně.

Celkové náklady – uvede se součet všech celkových nákladů v jednotlivých řádcích kromě řádků (z toho papír, plasty, sklo, kompozitní a nápojového kartonu, kovy), tj. součet prvního řádku „Sběr využitelných složek (tříděný sběr)“ až posledního řádku „Černé skládky“. Pokud sběrný dvůr slouží i jiným obcím, pak se v následujícím řádku „Z toho náklady na provoz sběrného dvora pouze po ohlašující obec“ – uvede jen patřičná část nákladů odpovídajících nákladům obce, za jejíž obecní systém se podává hlášení. Od celkových nákladů se odečtou náklady na odpady jiných obcí. Zjednodušeně lze odečíst místo nákladů na odpady jiných obcí příjmy od jiných obcí za využívání sběrného dvora, 

Další specifické náklady – uvedou se další náklady obce související s odpadovým hospodářstvím.

Celkové náklady na provoz sběrného dvora (povoleného nebo sběrného místa), (včetně nakládání s odpady) - uvedou se celkové náklady spojené s provozem sběrného dvora včetně režijních nákladů a nákladů na nakládáním s odpady (využití nebo odstranění).

Odpady z údržby veřejné zeleně – uvedou se náklady spojené se sběrem a svozem odpadu vzniklého z údržby zeleně, včetně nákladů na nakládání s odpadem.

Informační aktivity – uvedou se náklady na propagací třídění odpadů, na informování občanů o správném nakládání s odpady, na informování o výsledcích a nákladech odpadové hospodářství obce. Příprava informačních materiálů např. letáky, přednášky, edukační akce apod.

Administrativa – náklady na pracovníky pracující v administrativě odpadového hospodářství obce.

Jiné – pokud má obec ještě nějaké jiné náklady související s odpadovým hospodářstvím uvedou se zde. 

 

 

Tabulka č. 12

Způsob úhrady za službu svozu a nakládání s odpady (obec – svozová společnost) – specifikují se využívané způsoby platby za služby v odpadovém hospodářství mezi obcí a svozovou firmou.

Pro jednotlivé odpady (papír, plasty, sklo, kompozitní a nápojový karton, kovy, textil, biologický odpad a směsný komunální odpad) se uvede pomocí „Ano“ způsob úhrady, který obec používá (za nádobu, za výsyp nádoby, za hmotnost, za obsloužený objem, za obyvatele, za ujeté kilometry, nebo je použita nějaká paušální částka, nebo je úhrada provedena podle prodaného množství odpadů nebo je služba provedena zdarma). Pokud je uvedeno „Ano“ úhrada „za hmotnost“, pak se u daného druhu případně poddruhu odpadu uvede také cena v Kč za 1 tunu svezeného odpadu. Jiný – uvede se „Ano“ pokud je používán jiný způsob úhrady. Svoz nějakého druhu odpadu může být i zahrnut v platbě za svoz směsného komunálního odpadu, pak se uvede „Ano“.

 

Tabulka č. 13

Příjmy obce v odpadovém hospodářství – uvedou se příjmy obce v Kč, které obec v odpadovém hospodářství získá.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – uvedou se příjmy obce z poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za zapojení původců do obecního systému – uvedou se příjmy obce od fyzických osob podnikajících a právnických osob, které jsou na základě písemné smlouvy s obcí zapojené do obecního systému. 

Výnosy z prodeje využitelných odpadů (druhotných surovin) - uvedou se výnosy z prodeje využitelných složek odpadů (druhotných surovin), pokud s nimi obec sama obchoduje nebo je-li tento údaj obci znám z fakturace služby od svozové společnosti. Do těchto příjmů se neuvádí odměny od autorizovaných obalových společností.

Výnosy ze sběru textilu – uvedou se výnosy ze sběru textilu, a to jak v režimu předcházení vzniku odpadů, tak v režimu odpadů, pokud je obci poskytována odměna.

Výnosy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů - uvedou se výnosy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů, pokud je obci poskytována odměna.

Příjmy od autorizovaných obalových společností za obalové odpady – uvedou se příjmy za služby, které poskytuje obec autorizovaným obalovým společnostem v oblasti odpadového hospodářství za zpětný odběr a využití obalových odpadů.

Příjmy od kolektivních systémů (výrobců) za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností -  uvedou se příjmy za služby, které poskytuje obec kolektivním systémům, výrobcům (umístění míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností na území obce). 

Příjmy od jiných obcí (za využívání sběrného dvora) – uvedou se příjmy za službu, kdy obec poskytne k využívání svůj sběrný dvůr okolním obcím (občanům jiných obcí).

Příjmy z poplatku za ukládání odpadu na skládku (pokud je obec příjemcem poplatku) – uvedou se příjmy plynoucí obci z poplatku za ukládání odpadů na skládku, která se nachází na území obce.

Výnosy z prodeje nemovitých věcí (re-use centra apod.) - uvedou se výnosy z prodeje nemovitých věcí určených k opětovnému použití, pokud je obec nabízí k prodeji např. v re-use centrech.

Jiné příjmy – v případě, že obec má nějaké jiné příjmy v oblasti odpadového hospodářství, uvede je zde Kč.

Celkové příjmy - uvede se součet všech celkových příjmů v jednotlivých řádcích, tj. součet prvního řádku „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“ až posledního řádku „Jiné příjmy“.

 

 

Tabulka č. 14

Poplatky za komunální odpad – uvedou se informace o poplatku placeném občanem podle zákona o místních poplatcích.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – uvede se, zda je využit tento poplatek, dále se uvede výše poplatku v Kč/občana/rok. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč. Dále se uvede, zda je využívána zákonná možnost osvobození od poplatku.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - uvede se, zda je využit tento poplatek, dále jaký dílčí základ poplatku obec zvolila, a to buď podle hmotnosti odpadu nebo podle objemu odpadu nebo podle objednané kapacity sběrných prostředků. Dále se uvede, zda obec stanovila minimální základ dílčího poplatku (nejvýše 10 kg, 60 l). Dále se uvede sazba poplatku vztažená k hmotnosti odpadu Kč/kg (nejvýše 6 Kč) nebo k objemu odpadu nebo kapacitě sběrných prostředků (nejvýše 1 Kč).

Obec informuje plátce poplatku o hmotnosti nebo objemu směsného komunálního odpadu odloženého z nemovité věci - uvede se „Ano“ podle toho, jakými způsoby a prostředky obec informuje své občany.

Podíl poplatkových subjektů, kteří nezaplatili obci poplatek za komunální odpad – uvede se podíl počtu poplatkových subjektů, kteří mají nedoplatek na poplatku za komunální odpad bez ohledu na jeho výši k celkovému počtu všech povinných poplatkových subjektů. V případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci jsou započítáni plátci.  

 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím informací z textu návrhu vyhlášky

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..