Příběh německého ISNO Ravon nekončí, problémy narůstají

V posledních týdnech jsme na stránkách České asociace odpadového hospodářství informovali o problematickém příkladu ISNO v Německu, konkrétně o účelovém odpadářském svazku saských obcí navázaném dlouhodobými smlouvami na spalovnu odpadů Lauta.

 

Vzhledem k vysokým ohlasům k původnímu článku jsme přislíbili situaci v Německu týkající se tohoto případu dále sledovat. Aktuálně tak přinášíme shrnutí dalšího vývoje tohoto příkladu, který potvrzuje kritické argumenty, jež k prosazování ISNO v České republice a k souvisejícím věcem ČAOH sděluje. 

Z důvodu plné autenticity přinášíme níže citaci výzvy k zemské spolkové vládě v Sasku a dále citaci zajímavého a popisného odůvodnění k této výzvě, které stojí za přečtení samo o sobě (viz níže). Parlamentní výzva je zejména o ohledání konkrétní odpovědnosti konkrétních osob zodpovědných za problematické rozhodnutí.

Pod článkem je přiložen i samotný scan aktuálního německého dokumentu, který je určen k projednání v zemském parlamentu a jeho plný překlad.

Citace části výzvy, kterou by měl zemský sněm projednávat:

„Vláda státu se vyzývá,

aby podala do 31.12.2013 zprávu kdy, které osoby s jakým obsahem a zejména na jaká prognózovaná množství zpracovávaného odpadu zpracovaly text výběrového řízení Regionálního svazu odpadového hospodářství Horní Lužice – Dolního Slezska (RAVON) a uzavřely na tom založenou smlouvu se společenstvím předkladatelů nabídky Vereinigte Energiewerke AG/Steinkohle Bergbau und Energie AG (VEAG/STEAG) – Konsorciem pro tepelné zpracování odpadu Horní Lužice – Dolního Slezska.

Zejména má být prověřeno a podána zpráva o

1. roli příslušných saských ministrů životního prostředí, m.j. jejich tehdejším vlivu na okresy (motivační financování apod.) zejména jejich zemské rady a zástupce Regionálního svazu odpadového hospodářství Horní Lužice – Dolního Slezska (RAVON) na výběrové řízení, zadávací řízení a rozhodnutí Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG (TA Lauta) a při projednávání smlouvy a realizaci,

2. předpokladech, výkonových a zadávacích kritériích, druhu výběrového řízení a zadání, druhu a rozsahu zanedbání právního a odborného dohledu dozorčích úřadů, zejména vlády státu při plánování, povolení a provozu spalovny odpadu, která byla od začátku předimenzovaná a provedení zákona o odpadovém hospodářství a právních předpisů o ochraně půdy ve Svobodném státě Sasko,

3. případném porušení právních předpisů a povinné péče tehdejší osoby odpovědné v RAVONu v projektovém, výběrovém a zadávacím řízení při projednávání smlouvy a provedení smlouvy,

4. zákonnosti a přiměřenosti povolení naprosto předimenzovaného TA Lauta s roční kapacitou spalování 225.000 tun odpadu,

5.   možném rozporu smlouvy s dobrými mravy, zejména s ohledem na

     a) to, že chybí jakákoli doložka o snížení nebo ukončení v případě, že množství budou klesat,

     b) zakotvení pokut / kompenzací pro případ nevytížení,

     c) jednostrannou opci prodloužení provozovatelů po roce 2028 do roku 2033.

Odůvodnění výzvy

Odůvodnění hovoří samo za sebe a jasně dokládá zásadní rizika zvolené cesty zajištění odpadového hospodářství ze strany obcí, které se rozhodly sdružit se do tohoto účelového svazku a podepsaly dlouhodobé smlouvy. Proto není třeba dalšího komentáře, kterým bychom jen opakovali asociací sdělovaná rizika takového rozhodnutí.

Citace odůvodnění dokumentu ze Saského zemského parlamentu:

„Účelový odpadový svazek obcí RAVON se zavázal do roku 2028 dodat každý rok do TA Lauta 110.000 tun odpadu za fixní cenu 115 EUR/tunu. Pokud nebude tohoto množství dosaženo, musí RAVON podle smlouvy platit Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG kompenzaci. Tato kompenzace v současné době dramaticky stoupá: z průměrných ročních 500.000 eur v letech 2007 až 2010 na 1,1 milionu eur v roce 2011. Pro rok 2012 zemská vláda dokonce vychází z 3,1 milionu eur kompenzací. To vyplývá z odpovědi ministra životního prostředí Franka Kupfera (CDU) na malou interpelaci „Aktuální vývoj ve spalovně odpadu TA Lauta (okres Bautzen)“ (17.04.2013, Drs. 5/11555) poslankyně zemského sněmu Gisely Kallenbach.

Problém neskončí v roce 2028, ale až v roce 2033, protože ve smlouvách mají Vattenfall/Steag jednostrannou opci prodloužení o dalších pět let. V současné době dodává svazek obcí RAVON ročně cca 80.000 t. Množství odpadu klesalo na základě ekologicky vhodného intenzivnějšího třídění a využívání odpadu a demografického vývoje v zemských okresech Görlitz a Bautzen ročně o tři procenta. Pokud bude tento vývoj pokračovat, dá se předpokládat, že do roku 2033 bude roční množství již jen 60.000 tun odpadu. Do roku 2033 by se mohly zaplacené pokuty na základě pro svazek obcí RAVON velmi nevýhodné smlouvy vyšplhat celkově až na 100 milionů eur. Chybějící množství, za které musí RAVON zaplatit kompenzace 115 eur za tunu, mohou Vattenfall/Steag nabídnout někomu jinému jako nevyužitou kapacitu. To se již děje za predátorské ceny. Tuna odpadu pak už stojí jen 25 eur namísto 115 eur, které platí obce sdružené v RAVONu. Občané okresů Görlitz a Bautzen tak dotují spalování odpadu a nížší poplatky za odpad v ostatních spolkových zemích nebo sousedních státech. Již ve výběrovém řízení RAVONu byly formulovány negativní podmínky. Vláda saského státu od konce devadesátých let mimo jiné dopisem tehdejšího státního ministra Arnolda Vaatze masivně ovlivňovala stavbu odpadářských zařízení v okresech. Základem byla prognózovaná množství odpadu, která byla velmi nadhodnocená. Vrchní a nejvyšší úřady mají právní a odborný dohled. Proto je nutné vyjasnit odpovědnosti a určit viníky, aby případně bylo možno inicializovat regresní pohledávky. Podle saského zákona o odpadovém hospodářství a právních předpisů o ochraně půdy musela být kalkulace poplatků předložena dozorčímu úřadu. Nad rámec poplatků mají být podle zákona navíc vytvořeny efektivní pobídky pro zabránění vzniku, recyklaci a ekologické odstraňování odpadu. Toho všeho povolením takového výběrového řízení a takové smlouvy (na dobu 25 plus 5 let se závazkem téměř konstantních minimálních dodaných množství) zjevně nebylo dosaženo.

Povinností využít a odstranit ve Svobodném státě Sasko směsný komunální odpad vzniklý v Sasku se sníží přepravní vzdálenosti a tím se zabrání vzniku zdraví škodlivých imisí a jemného prachu a snížením přepravní vzdálenosti se ušetří energie. Posílí se tak opětovné použití zdrojů v regionálním koloběhu.

Účelový odpadářský svazek obcí RAVON musí na základě současné smlouvy se spalovnou odpadů T.A. Lauta platit kompenzace ve výši až 100 milionů eur provozovateli zařízení. Obcím a okresům Görlitz a Bautzen jako členům odpadářského svazku tím hrozí výrazně vyšší zatížení. Dalším důsledkem budou drasticky stoupající poplatky za odpad, které lze očekávat, a s tím spojené další zvýšené zatížení občanů okresů Bautzen a Görlitz. Hrozící negativní finanční dopady je nutné opatřeními vlády státu odvrátit resp. zmírnit. Přitom je třeba také prověřit, zda jsou stávající smlouvy legitimní a neodporují dobrým mravům.“ konec citace.

 

Zde je z důvodu autenticity k dispozici scan originálního německého dokumentu a jeho překlad do českého jazyka.

cesky-preklad.pdf [ 52.14 kB ]

scan-nemeckeho-textu.pdf [ 7.7 MB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..