Rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou – Liberecký kraj

Časopis Pro města a obce nově přináší ve svých vydáních v roce 2023 pravidelný komentář k vývoji odpadového hospodářství v jednotlivých krajích v České republice. O odborné komentáře v tomto směru byl redakcí požádan ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Tentokrát byl hodnocen Liberecký kraj.

Liberecký kraj má přes 437 tis. obyvatel a 215 obcí a měst. V krajském městě Liberci žije cca 103 tis obyvatel. Za posledních 12 let se celková produkce komunálních odpadů na obyvatele podle dat MŽP, podobně jako v jiných krajích, zvýšila. Od roku 2009 narostla o 3,7 % na 538,5 kg na obyvatele v roce 2021.

I zde byla hlavním důvodem navýšení produkce nová legislativa, která obce motivovala ke třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). S novým tříděním BRKO se zvýšilo i jeho vykazované množství. Liberecký kraj dlouhodobě disponuje kapacitou zařízení na energetické využití směsných komunálních odpadů, a to v krajském městě Liberci. Liberecká spalovna (ZEVO) má kapacitu 96 000 tun odpadů za rok.

1200px-liberec_region_coa_cz

I v tomto kraji se daří postupně snižovat množství vznikajících směsných komunálních odpadů, konkrétně o 18 % za 12 posledních let. I přes to však celkový podíl směsných komunálních odpadů v kraji stále dosahuje přes polovinu celkového vznikajícího množství komunálních odpadů, konkrétně to bylo v roce 2021 53,7 %. Dle údajů MŽP v tomto kraji každý občan vyprodukuje v průměru 289,1 kg směsných komunálních odpadů. Podíl směsných komunálních odpadů nejprve od roku 2009 postupně klesal, ale v roce 2015 se na rozdíl od řady dalších krajů začal znovu mírně zvyšovat. Při srovnání s cíli Akčního plánu pro oběhového hospodářství Evropské komise, by se k roku 2030 mělo množství vznikajícího směsného komunálního odpadu v tomto kraji snížit cca na 143 kg na občana, tedy o 50 % oproti roku 2020.

V případě tohoto kraje, pokud bychom využili čísel deklarovaných z MŽP, můžeme počítat s aktuální celkovou produkcí komunálních odpadů cca 235 000 tun. Podle platného nového zákona o odpadech z roku 2020 mají obce a města v tomto kraji před sebou úkol, k roku 2035 vytřídit minimálně 70 % vznikajících komunálních odpadů. Tedy z uvedeného celkově vznikajícího množství, by se 164 500 tun komunálních odpadů mělo přesunout do barevných kontejnerů a jiných typů separace. Tyto odpady mají být směřovány na recyklaci. Zbývá cca 70 000 tun. Je zřejmé, že v komunálním odpadu jsou také nevyužitelné frakce, jako popel, nespalitelné zbytky, apod. Jejich množství však nemůže překročit 10 %, tedy cca 7000 tun, které podle platné legislativy mohou být uloženy na skládku. Zbývajících cca 63 000 tun bude energeticky využito pro výrobu energie a tepla. Třídící cíle nejsou zákonem nastaveny pro kraj jako takový, ale pro jednotlivé obce. Obce tedy musí co nejdříve hledat cesty, jak zákonné cíle separace využitelných surovin na svém katastru naplnit. Jednotliví starostové již začali počítat, jak na tom jejich konkrétní obec je.

dsc06230 

Pro příklad lze uvést město Jablonec, kde produkce směsných komunálních odpadů klesla již na pouhých cca 150 kg na občana. To je velmi dobrý výsledek. V roce 2022 Jablonec zavedl tzv. „door to door“ systém a prodloužil interval svozu směsného odpadu. Lidé mají sběrné nádoby přímo ve svých rodinných domech. Data ukazují, že i další aktivní obce, které s občany pracují na podpoře třídění a jdou cestou prodlužování intervalu svozu černé nádoby, mají šanci splnit legislativní povinnost třídění stanovenou pro rok 2025 na hodnotu 60 %.

Ukazuje se však, že pro cíle let 2030 a 2035 to u řady obcí a zejména měst bude vyžadovat ještě zásadní snahu. Menší obce mají větší šanci cíle naplnit, než větší města. Tam, kde se systém separace intenzifikuje při dobré spolupráci se svozovou firmou a občany, jsou výsledky jasně viditelné. Do budoucna je také pravděpodobná nutnost ještě většího zapojení moderních třídících linek, které pomohou obcím vytřídit i zbývající množství odpadů. Některé jiné regiony ČR již v tomto směru realizují potřebné investice. Odpovědní starostové v Libereckém kraji se snaží najít řešení, jak i tento region a jeho obce a města splní své povinnosti.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, pro časopis Pro města a obce

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..