Starostové v hlasování odmítli povinné zálohování PET lahví

V září proběhl v Brně odborný seminář organizovaný společností Magnus Regio. Seminář je pořádán dlouhodobě po řadu let a organizátoři jej připravují specificky pro starosty obcí a měst. Tématem zářijového semináře byla otázka povinného zálohování PET lahví a plechovek. Neboli, jak stále více komentujících uvádí, ministerstvem zvažovaného zákazu prodeje nezálohovaných PET lahví a plechovek.

Proběhlo představení parametrů zálohového systému

Na začátku semináře proběhlo představení parametrů navrhovaného systému povinného zálohování ze strany Ministerstva životního prostředí. Tohoto představení se ujal pověřený ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů pan Jan Maršák. Ten mimo jiné řekl: „Ministerstvo životního prostředí v letošním roce přistoupilo k tomu, že se začne připravovat konkrétní legislativa, která tuto oblast upraví a zavede principy povinného zálohování do zákona o obalech.“ Informaci doplnil s tím, že úprava bude provedena formou novely zákona o obalech. „Komunikujeme se všemi, kterých se to týká, tzn. od firem z nápojového průmyslu až po zástupce měst a obcí.“

marsak 

Jak ukázal další vývoj tohoto semináře, právě zástupci municipalit nejsou zamýšleným změnám příliš nakloněni. Obce a města stále hlasitěji upozorňují na řadu negativ, která povinné zálohování přináší jak pro obce, tak pro samotné občany. Představení parametrů povinného zálohového systému ze strany MŽP spustilo na semináři aktivní diskuzi s řadou konkrétních dotazů od starostů. V části, kdy se starostové ptali, jak jim bude kompenzován zásadní negativní ekonomický dopad navrhované změny, Jan Maršák uvedl, že v návrhu je počítáno s tím, že by obce dostávaly 15 % z peněz za nevrácené zálohované obaly. „Důležitá věc je prevence vzniku odpadů. Není nutné si zálohované obaly – tedy vodu v plastech – kupovat. Pokud by to tedy zůstalo v obecních systémech a podařilo se snižovat množství odpadů, tak obce i tak budou mít nižší příjmy. Náš cíl obecně je prevence, tzn. snižování množství odpadu,“ odpověděl Jan Maršák. Někteří přítomní pak téma komentovali s tím, že obaly z nevrácených záloh buď skončí v přírodě a nebo v obecních systémech, kde budou muset být znovu zpracovány, avšak už bez dosavadních úhrad autorizované obalové společnosti. Proto by měly prostředky z nevrácených záloh patřit obcím většinově, nikoli jen z 15 %. Nedává logiku, aby prostředky z neproplacených záloh byly příjmem zálohového systému, když dokládají jeho nedostatečnou funkčnost.

 

Starostové živě diskutovali

Starostové opakovaně zdůrazňovali, že stávající obecní systém separace je velmi efektivní. Doposud splnil všechny cíle, které legislativa vytyčila a Česká republika se díky němu dlouhodobě umisťuje na předních příčkách i v rámci celé EU. Jan Růžička, místostarosta města Bučovice konkrétně sdělil: „Mám opravdu velkou rezervu vůči novému návrhu MŽP. Myslím si, že máme fungující systém a vy chcete vytvořit úplně nový. My vracíme 8 z 10 lahví, potřebujeme mít 9 a myslím si, že jsme schopni k tomu dojít tím, že budeme rozšiřovat stávající systém.“

havelka20233 

Reálnost splnění evropských cílů dalším rozvojem obecních systémů separace potvrdil na jednání také Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství a dal za pravdu přítomným starostům. Doplnil také, že Česká republika již od roku 2020 plní evropské cíle sběru k PET lahvím dokonce i pro rok 2025. A zdůraznil, že dosavadní strategie rozvoje stávajícího systému separace, kterou podpořily obecní svazy a rovněž profesní organizace, počítá se splněním cílů i pro rok 2029. Doplnil také, že obce potřebují systém, který synergicky zajistí splnění všech cílů oběhového hospodářství, tak jako doposud. Nikoli osekávání jeho lukrativních částí a předávání hodnotných komodit např. nápojářskému průmyslu. Starostové v diskuzi podtrhovali svůj aktivní přístup v zavádění efektivních „door to door“ systémů v obcích, které o desítky procent navyšují množství vytříděných komunálních odpadů a snižují produkci směsného komunálního odpadu.

Starostům byla na semináři také představena nová moderní automatická třídící linka v Brně, jejíž výhody shrnula Iveta Jurenová, obchodní ředitelka společnosti SAKO Brno. V diskuzi bylo i zde uvedeno, že třídící linky přijdou navrhovanou změnou o dobře tříditelnou a recyklovatelnou komoditu a že jednotkové provozní náklady na třídění obecního odpadu se tím výrazně zvýší. Linka v Brně, kterou financovalo a vlastní ji město Brno, by (podobně jako v případě nové moderní třídící linky v Ostravě) kvůli povinným zálohám přicházela ročně o cca 20 – 30 milionů korun. To jsou prostředky, které by na odpadové hospodářství musely doplácet občané ve svých platbách za komunální odpad. Zároveň je to škoda na proběhlé komunální investici financované z veřejných prostředků.

jurenova2023 

 

Obce chtějí další rozvoj stávajícího systému separace – obce podepisují výzvu obecních svazů

V debatě starostů pak rezonovaly i další odborné argumenty, které obecní svazy shrnuly a předaly na obce ve svých informačních kanálech v posledních týdnech a měsících. Například v červencovém čísle Informačního servisu Svazu měst a obcí ČR, či v květnu na webu Sdružení místních samospráv ČR.

V diskuzi byla připomenuta také stále aktivně běžící výzva obecních svazů, kterou Sdružení místních samospráv ČR rozeslalo na obce a města již v červnu a kde jsou samosprávy vyzvány k projednání tématu na zastupitelstvu obce a k případnému schválení usnesení k podpoře stávajícího efektivního systému třídění (text výzvy je k dispozici zde). K výzvě se již aktivně připojily stovky obcí a měst z celé České republiky a další obce i města stále aktivně přibývají.

akcemagnusregio20233 

 

Hlasování starostů obcí a měst dalo jasnou odpověď

Z věcné diskuze bylo vidět, že starostové jsou s řešenou agendou po řadě měsíců mediální diskuze již obeznámeni, neboť dotazy pokládané v diskuzi, stejně jako příspěvky a komentáře poměrně dobře vystihovaly hlavní úskalí nově navrhovaného systému.

Na závěr bloku semináře věnovaného otázkám zavedení povinného zálohování spustili organizátoři této odborné akce hlasování všech přítomných cca 50 starostů a zástupců obcí a měst. Výsledek hlasování byl takový, že plných sto procent přítomných starostů a zástupců obcí a měst odmítlo zavedení navrhovaného povinného zálohového systému v podmínkách České republiky.

Aktuálně se blíží zaslání návrhu paragrafového znění připravené novely obalového zákona do meziresortního připomínkového řízení.

Ke stažení

Povinné zálohování PET lahví a plechovek, postoj Svazu - smo-cr

Výzva obcím k projednání problematiky v obecním zastupitelstvu - vyzva-obcim 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím fotografií Magnus Regio; 

 

Související článek

Moravské hospodářství - Obce odmítají zálohování PET lahví. Starostové se bojí negativních dopadů na rozpočty

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..