Uvažujete o výstavbě nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů?

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zavedl v § 149 pojem „závazné stanovisko“ (ZS). Jedná se o úkon, který činí správní orgán (dotčené orgány státní správy = DOSS) na základě podané žádosti. DOSS vydávají ZS na základě zvláštních právních předpisů (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, zákon o ochraně ZPF, zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči). Nejedná se o samostatné rozhodnutí, nýbrž o podklad pro navazující řízení vedené na stavebním úřadu.

Obsah ZS je závazný pro výrokovou část příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zavedl institut „Koordinované závazné stanovisko“ (KZS), které zjednodušuje žadateli (stavebníkovi) administrativní úkony v řízeních vedených podle stavebního zákona.  V praxi to znamená, že žadatel nepodává jednotlivé žádosti k různým DOSS (oddělení životního prostředí, silniční a dopravní úřad, vodoprávní úřad apod.), ale pouze jednu žádost o KZS na příslušný úřad (městský úřad, magistrát, krajský úřad). Žadatel tak obdrží jeden dokument, kde budou stanoviska vydaná jedním DOSS na základě více zvláštních zákonů.

Součástí žádosti o koordinované stanovisko musí být dokumentace, která je požadována stavebním úřadem pro příslušná řízení. DOSS vydá na základě žádosti stanovisko z hlediska všech dotčených veřejných zájmů. Žádost se podává na městský úřad/magistrát/krajský úřad, kde je k příjmu a k vyřízení žádostí o KZS vždy pověřen určitý útvar/odbor/oddělení, tzv. „koordinátor KZS“. Tento koordinátor zajistí, aby všechny veřejné zájmy, byť by nebylo na ně v žádosti upozorněno, byly zohledněny, a jednotlivá stanoviska k jednotlivým zájmům byla v souladu a vzájemně si neodporovala.

Připravovanou projektovou dokumentaci určenou pro územní řízení, by měl projektant konzultovat s DOSS za účelem zapracování specifických podmínek a zajištění snadného průběhu celého řízení.  Pro tyto potřeby lze požádat příslušný úřad o předběžné vyjádření k záměru umístění stavby XY.

Dle stavebního zákona poskytuje krajský úřad, úřad územního plánování a stavební úřad předběžné informace územně plánovací informace o:

  • podmínkách využívání území a změn jeho využití,

  • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí,

  • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí.

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem a konkrétní údaje o svém záměru – účel, technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

 

Zdroj: web ČAOH s využitím článku autorky Ing. Jitky Lochovské, INISOFT s.r.o.

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..