Výsledek ankety – NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO)

Česká asociace odpadového hospodářství otevřela v listopadu minulého roku anketu s dotazem – „Potřebuje české odpadové hospodářství po 20 letech fungování v prostředí volného trhu nyní centralizovanější systém řízení toků odpadů?“

 

Po šesti měsících byla anketa vyhodnocena:

 

Celkem přijato hlasů: 7453

ANO

══════════ (1795 hlasů)

NEVÍM

════════ (1662 hlasů)   

NE

═════════════════════════════════ (3996 hlasů)


Komentář

Výsledky ankety ukazují, že většinový názor, k určitými skupinami připravovaným strategickým změnám, v doposud kvalitně fungujícím sektoru odpadového hospodářství, je kritický. Je třeba doplnit, že webové stránky ČAOH, kde byla anketa uvedena, jsou cíleny zejména na odbornou veřejnost, a tedy lze předpokládat, že názor osob mimo sektor OH (kterých se případná změna systému fungování OH také nemalým způsobem dotkne) se ve výsledku ankety projevuje spíše v menším zastoupení.

Z výsledku ankety lze usuzovat, že to, že ČR dlouhodobě plní evropské cíle odpadového hospodářství a statistické ukazatele prokazují jednoznačně pozitivní trendy v mnoha parametrech (viz také Pozitivní trendy v OH), není pro odbornou veřejnost neznámým faktem. Navíc lze usuzovat, že některými zájmovými skupinami opakovaně prosazované nové strategické přístupy začínají být vnímány jako účelové, citelným způsobem měnící dosavadní funkční a osvědčený systém. Tato nově navrhovaná opatření mohou mít vliv na omezení tržního prostředí v sektoru odpadového hospodářství a na zdražení služeb

Nové přístupy, jejichž prosazení mělo proběhnout prostřednictvím dříve připravených legislativních změn, jsou rovněž známé pod zkratkou ISNO – integrované systémy nakládání s odpady (podrobnější komentář k možným rizikům ISNO a některým souvislostem je uveden zde – Zamyšlení k ISNO z pohledu ČAOH).

 

Mezi některé z cílů této poměrně problematické strategie (ISNO) patří 

 • Zavedení určité centralizace řízení toků odpadů (dosud toto funguje tržně)
 • Zdražení služeb odpadového hospodářství. Citelné navýšení skládkovacího poplatku, z jehož výnosů mají být podporovány pouze vybrané technologie pro nakládání s odpady, např. spalovny
 • Větší přerozdělování prostředků v sektoru odpadového hospodářství
 • Výstavba nákladných spaloven komunálních odpadů (ZEVO) z prostředků občanů a obcí dle rozhodnutí samosprávních celků, ne dle potřeb trhu
 • Povinné zapojení vybraných skupin živnostníků do systému sběru odpadů obce (původce by následně hradil 1-10 násobek místního poplatku pro obyvatele)
 • Zrušení či omezení sběren a výkupen odpadů – zavedení zákazu výkupu odpadů od fyzických osob
 • Stanovení minimálních požadavků pro zařízení pro nakládání s odpady nad úroveň stávající a evropské legislativy (technologie, ekonomika)
 • Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje má navrhovat konkrétní druhy zařízení a jejich kapacity pro daný region (omezení možností podnikání); krajské úřady by zcela nově měly kompetenci neudělovat souhlas k provozu zařízení, a to i pokud žadatel splní všechny legislativní a technické podmínky pro provoz zařízení
 • Zavedení nové povinnosti původce odpadů znát koncové zařízení, kde je jeho odpad využit nebo odstraněn (nová neodůvodněná povinnost, technicky obtížně proveditelné, další zátěž podnikatelů)
 • Změny v povinnostech vedení evidence odpadů
 • Úprava statistiky a hodnocení odpadového hospodářství

 

 Možné důsledky v případě uplatnění cílů ISNO 

 • Riziko ztráty samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách (na dlouhou dobu)
 • Zvýšení nákladů odpadového hospodářství pro obce, občany a firmy
 • Financování očekávaných zvýšených nákladů nového sytému z peněz občanů a firem
 • Uměle řízené směrování toků odpadů do nově budovaných velkých spaloven odpadů (dlouhodobé smlouvy, nutnost zajistit odpady pro spalovny v řádech stovek tisíc tun na dobu 25 – 30 let); omezení dalších způsobů nakládání s odpady; růst přepravních vzdáleností a s tím související ekologické dopady
 • Ohrožení konkurenceschopnosti českého odpadového hospodářství jako celku, omezení tržního prostředí
 • Nesoulad se záměry EU – od roku 2020 je ze strany EU prosazován postupný zákaz spalování recyklovatelných odpadů a biologicky rozložitelných kompostovatelných odpadů; důraz na větší třídění a materiálové využití odpadů


Nová anketa

S ohledem na aktuálně probíhající diskuzi na MŽP a legislativní přípravy, které mají vést ke zdražení služeb odpadového hospodářství (navrhované stoprocentní zdražení skládkovacího poplatku), byla na web ČAOH umístěna nová anketní otázka:

Pokud jsou v ČR plněny evropské cíle OH (jak ukazují statistické údaje), je podle vás objektivně vhodné zdražovat odpadové hospodářství obcím a firmám, a to s deklarovaným cílem podpory nových spaloven odpadů?. Pokud chcete hlasovat, máte možnost na titulní straně webu ČAOH, v jeho pravé spodní části.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..