Vzdělávací programy a semináře nejen pro zemědělce o využití kalů a kompostů na zemědělské půdě

Česká asociace odpadového hospodářství v roce 2022 v Hradci Králové realizovala seminář k potřebě většího využití biologicky rozložitelných odpadů na zemědělské půdě. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Agenturou ZERA. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. jako akreditovaný vzdělávací subjekt Ministerstva zemědělství a nabízí pro původce kalů z ČOV, kompostáře i pro zemědělce semináře a workshopy zaměřené na nové technologické a legislativní podmínky v oblasti přímé aplikace kalů čistíren odpadních vod a jejich kompostování.

Díky výstupům z úvodního semináře ČAOH, kterého se účastnili také odborníci z MZe, MŽP, ČZU, SOVAK, UKZUZ a další, se následně podařilo definovat potřebné legislativní úpravy, řadu z nich se na konci roku 2022 podařilo také realizovat v rámci novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. To je pro možné využití bioodpadů na zemědělské půdě velmi potizivní.

Problematika organické hmoty v půdě je velmi aktuální. S tím souvisí i potřeba zdrojů, které vznikají buď v zemědělské prvovýrobě (statková hnojiva – hnůj, kejda sláma, rostliny) anebo jako externí zdroj (organická hnojiva – kompost, digestát a upravené kaly z ČOV). Každý z těchto zdrojů má specifickou kvalitu, kterou zemědělec rozlišuje podle forem, obsahu a časové dostupnosti živin a charakteru stability organické hmoty vůči rozkladu (podíl C na stabilitě humusu). Dalšími důležitými informacemi pro zemědělce jsou agronomická, bezpečnostní a legislativní doporučení (zákon o hnojivech, zákon o odpadech a jejich prováděcí předpisy).

obr1  

Díky významným změnám v rámci Společné zemědělské politiky 2023+, kterými jsou požadavky na zvyšování půdní úrodnosti v souvislosti s klimatickou změnou a potřebou zabudování CO2 do půdy – „Zemědělství, které reaguje na klimatickou změnu“, se otevírají nové požadavky na technologie, které minimalizují emise skleníkových plynů, ztráty živin a technologické vybavení.

Společnost ZERA z.s. reaguje na nové technologické a legislativní podmínky (odpady, hnojiva) a organizuje v rámci svých osvětových a vzdělávacích aktivit programy pro různé cílové skupiny: setkání – prezenční, online, ale i exkurze. 

V minulém roce i letos proběhla řada seminářů zaměřená na technologie přímé aplikace nebo kompostování kalů (v rámci cyklu seminářů Programu rozvoje venkova, opatření 1, priorita 4 zemědělství Udržitelné zemědělství na úrovni zemědělských podniků – rozhodování v zemědělských podnicích směřující k posílení systému ochrany a zdraví půdy). Semináře byly určeny jak pro původce kalů, kompostáře, tak pro zemědělce, protože obě technologie jsou základem pro kvalitní uplatnění kalů na zemědělských půdách v ČR. 

Mezi aktuálně probíhající akce patří seminář na téma „Význam a uplatnění kalů čistíren odpadních vod jako zdroje živin a organické hmoty v zemědělské praxi“

obr6 

Technologie přímé aplikace kalů je v režimu odpadů, kdy je požadavkem, aby se pozemek pro aplikaci stal zařízením na zpracování odpadu. Toto vyžaduje administraci provozovatele ČOV – „Program použití kalů“ včetně schválení na ÚKZÚZ.

Technologie kompostování je v režimu výrobek / organické hnojivo, kdy požadavkem na pozemek pro aplikaci kompostu je bilance živin a organické hmoty dle produkční potřeby zemědělce. Toto vyžaduje pro provozovatele ČOV pouze analýzu kalů pro tvorbu surovinové skladby kompostárny.

Nabídka vzdělávání: plán na rok 2023 - zera-nabidka-vzdelavani-2023 

Kontakt: Ing. Olga Křížová; +420 724 144 401; krizova@zeraagency.eu, www.zeraagency.eu

Možností je také domluva individuálního vzdělávání – zvolit si můžete téma, místo a termín.

Foto: ze seminářů v rámci cyklu Programu rozvoje venkova 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů ZERA Agency

obr2  obr9 obrk3 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..