ČAOH - Obecní vyhlášky nemohou zavázat občany k předání odpadů zdarma do obecních sběren

V posledních dnech se v médiích objevují zprávy, že některé obce (např. Bohumín, Karviná, Chomutov) schválily obecně závazné vyhlášky, pomocí kterých razantně zamezí krádežím kovů. V této souvislosti uvádí Česká asociace odpadového hospodářství několik podstatných poznámek.

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil již v červenci 2014 „Informaci k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce“[1]. V této informaci se ministerstvo zabývá různými aspekty této problematiky a závěrem konstatuje, že „obce nemají dle současné právní úpravy možnost zamezit obecně závaznou vyhláškou prodeji kovů do sběren a výkupen“. 


Co se vlastně mění

Pokud se zaměříme přímo na konkrétní obce, které se podle médií pokoušejí obecně závaznou vyhláškou dosáhnout zákazu výkupu kovů od fyzických osob, tak již v červnu 2014 schválilo Zastupitelstvo města Bohumín obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014[2] o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. V článku 4 této vyhlášky je však pouze stanoveno, že „Kovy se odevzdávají a)ve sběrném dvoře… a za b) v mobilním sběrném dvoře…“ Pokud tedy chce fyzická osoba odevzdat své kovové odpady do obecního systému zdarma, odevzdá je na těchto místech. Pokud však chce občan kovové předměty prodat do sběrny či výkupny, nic mu v tom dle zákona o odpadech nebrání a vyhláška jej v tomto směru nemůže omezovat. Zastupitelstvo města Karviné schválilo dne 16. září 2014 na úřední desce vyhlášku č. 3/2014[3] o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve které jde poněkud dál, když v čl. 6 stanoví, že „kovy se odevzdávají pouze ve sběrném dvoru….“.


Ministerstva vnitra a životního prostředí se vyjádřila zcela jednoznačně – občané mají právo volby

Ministerstvo vnitra s odvoláním na jednoznačný právní názor Ministerstva životního prostředí k této situaci uvedlo následující: V této souvislosti tedy mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny surovin. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vyhlášce tak nebude znamenat skutečnost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sběrny či výkupny. Jednoduše řečeno, v případě odevzdání kovů ve sběrně či výkupně surovin se nebude jednat o porušení obecně závazné vyhlášky.“ 


Obce vyhlášku vydat mohou, ale občané si dále mohou vybrat, kam svůj odpad předají

Obec tedy může vytvořit systém nakládání s komunálním odpadem podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a v rámci této obecně závazné vyhlášky určit místa k odkládání kovových odpadů, ale nic to nemění na skutečnosti, že platné znění zákona o odpadech umožňuje v § 18 výkup kovů od fyzických osob před jejich odložením do systému nakládání s komunálními odpady. Je tedy zřejmé, že takovou úpravou obecně závazných vyhlášek obce nedosáhnou naplnění sledovaného účelu, tedy omezení výkupů kovů od občanů a přesun výnosu z prodeje kovů do svých rozpočtů. Obce na toto byly opakovaně předem upozorňovány, takže jejich legislativní aktivita je v tomto smyslu poněkud zvláštní.


Vyhlášky bude dále posuzovat ministerstvo vnitra

V obecné rovině mají obce povinnost[4]  zastupitelstvem schválenou obecně závaznou vyhlášku zaslat neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra, které v případě, že odporuje obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhoduje Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky

Není–li ani potom zjednána náprava, podává Ministerstvo vnitra návrh na zrušení takové obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu.[5] Je otázkou, jak se k některým nově schvalovaným obecně závazným vyhláškám obcí snažících se o zákaz výkupu kovů od fyzických osob Ministerstvo vnitra (popřípadě Ústavní soud) postaví. V každém případě však platí, že občané mohou zcela stejným způsobem jako doposud odevzdávat své odpady do oprávněných zařízení dle svého svobodného uvážení a získávat za ně odpovídající hodnotu. A to jak v obcích bez nové vyhlášky, tak v obcích s touto novou vyhláškou.


Zefektivněme dozor a nepostihujme plošně všechny

Závěrem je třeba upozornit, že Ministerstvo životního prostředí připravilo a do vnějšího připomínkového řízení poslalo novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, jejímž cílem je zavést povinnost bezhotovostní platby při výkupu vybraných odpadů od fyzických osob. Tento návrh změny legislativy lze považovat za racionální, na rozdíl od nedávno sněmovnou široce odmítnutého návrhu úplného zákazu výkupu všech odpadů od fyzických osob, se kterým přišel Svaz měst a obcí. Jak k tomu při projednávání sdělil ministr Brabec, takové omezení svých občanů není platné v žádném státě EU. „Ministerstvem navrhované zavedení povinnosti bezhotovostních plateb týkající se sběru a výkupu kovových odpadů, může objektivně přispět k vyšší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti práva. Je zřejmé, že prakticky žádné opatření nemůže vést k úplnému potlačení krádeží kovů. Tato trestná činnost je primárně spojena se sociálními aspekty a odpadové právo jistě nevyřeší vhodnější sociální nastavení tak, aby k těmto jevům nedocházelo. Nově zaváděná kontrola přes finanční toky je však jistě rozumnějším návrhem než trestání všech občanů bez rozdílů tím, že by neměli právo na získání hodnoty svého majetku.“ dodává Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)[1] http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-problematice-regulace-odkladani-kovu-obecne-zavaznou-vyhlaskou-obce.aspx

[2] https://www.mesto-bohumin.cz/data/ozv/ozv_2014-03.pdf

[3] http://public.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/www/zobrazit_dokument.htw/EDE05612014.PDF?cislo=38158

[4] Ust. § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..