Druhotná paliva jako NEODPAD ve slovenské a rakouské vyhlášce

V ČR se již delší dobu diskutuje otázka vydání vyhlášky, která by stanovila požadavky na kvalitu paliv z odpadů (též alternativní paliva). Problematika spalování a spoluspalování odpadů a paliv z odpadů je v ČR řešena zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími vyhláškami, ale také např. metodickým pokynem MŽP. Legislativní úprava požadavků, při jejichž splnění přestane tzv. alternativní palivo podléhat režimu odpadu, tedy přestane být odpadem a stane se palivem, však v ČR zatím není. U našich sousedů naopak ano a pomáhá to rozvoji využití odpadů.

V ČR zatím tuto potřebnou vyhlášku nemáme, a to i přesto, že Ministerstvo životního prostředí již v minulosti přípravu takové vyhlášky na odborných konferencích avizovalo a v jednáních i písemně přislíbilo. I v dokumentech k nové odpadové legislativě se hovoří o vyhlášce k palivům z odpadů. Aktuálně je v připomínkovém řízení všeobjímající vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která by mohla řešit i tuto oblast (více zde). Případně by měla být vydána vyhláška samostatná. Je možné, že se připomínky i tohoto rázu v aktuálním připomínkovém řízení objeví ze strany dotčených subjektů.

Na evropské úrovni zatím stav, kdy by palivo přestalo být odpadem (tzv. „end of waste“ kritéria ve smyslu čl. 6 rámcové směrnice o odpadech[1]), není evropskými předpisy jednotně upraven. Je ale možné se pro inspiraci podívat na některé právní úpravy sousedních členských států EU, např. na Slovensko.

Slovenský zákon o ochraně ovzduší provádí vyhláška č. 228/2014 Z.z.[2], která se týká požadavků na kvalitu paliv a vedení provozní evidence o palivech (dále jen „vyhláška“). Kromě tzv. odpadového paliva upravuje tato vyhláška rovněž režim pro tzv. druhotné palivo [3]. Toto palivo je rovněž vyrobené z odpadu, co je ale důležité, pokud splní požadavky stanovené vyhláškou[4], dosáhne stavu konce odpadu, tedy nebude dále považováno za odpad, ale za látku, směs nebo výrobek podle evropského nařízení REACH [5]. Vyhláška upravuje jak kvalitativní požadavky na druhotná paliva a požadavky na jejich ověřování, tak i evidenci druhotných paliv a jejich použití při spalování. Na spalování druhotných paliv platí požadavky pro spalovací zařízení [6].

 

Kvalitativní požadavky na druhotná paliva

Ustanovení § 6b vyhlášky stanoví, že na výrobu druhotného paliva lze použít jen odpad, který nesmí

a) vykazovat žádnou nebezpečných vlastností (s výjimkou HP3 „Hořlavý“), které jsou označené výstražným upozorněním H220 až H226 a H228,

b) překročit limitní koncentrace perzistentních organických znečišťujících látek,

c) se smísit s jiným palivem nebo surovinou s cílem ředěním snížit obsah znečišťující látky, a tak dosáhnout kvalitativních požadavků stanovených pro druhotné palivo.

Kvalitativní požadavky na druhotná paliva vyjádřené mezními hodnotami znečišťujících látek jsou stanoveny v příloze č. 3a (první část) této vyhlášky. Druhotné palivo je možné vyrábět jen v zařízení, jehož provozovatel má certifikovaný systém environmentálního managementu a systém managementu kvality a který zároveň splní požadavky specifické technické normy pro systém managementu výroby druhotného paliva[7]. Pokud pro výrobu daného druhu druhotného paliva specifická technická norma není vydaná, uplatňují se požadavky technické normy přiměřeně.

Úprava druhotných paliv ve vyhlášce se netýká odpadu z biomasy (pro který již i před touto vyhláškou přicházel v úvahu režim neodpadových paliv[8]) a ani na bioplyn vyrobený z odpadu včetně kalového plynu a skládkového plynu.


Prokazování splnění požadavků na druhotná paliva

Podle ustanovení § 8a vyhlášky se splnění požadavků zjišťuje a prokazuje pro každou dávku tuhého druhotného paliva, šarži kapalného druhotného paliva anebo dávku plynného druhotného paliva. Jakým způsobem se zjišťují kvalitativní požadavky na druhotná paliva včetně odběru vzorků a velikosti dávky je stanoveno v příloze 3a (čtvrtá část). Že druhotné palivo splňuje požadavky, se deklaruje „vyhlásením o druhotnom palive“[9], tedy v dokumentaci se pro každou jednotlivou dávku či šarži uvedou údaje, kterými se potvrzuje splnění požadavků na druhotné palivo z hlediska ochrany ovzduší.


Vedení evidence druhotných paliv a ohlašování

Požadavky na vedení evidence jsou upraveny v ustanovení § 9 odst. 11 vyhlášky. Konkrétně podnikatel, který vyrábí, dováží a prodává druhotná paliva, je povinen vést evidenci vyrobených a dovezených druhotných paliv a údajů o jejich kvalitě, a to v rozsahu přílohy č. 6a. Dále je podle vyhlášky povinen předkládat každoročně vybrané údaje z provozní evidence.


Přeshraniční přeprava druhotných paliv

Vyhláška pamatuje rovněž na vývoz druhotných paliv, tedy na situaci, kdy příslušný orgán země určení považuje druhotná paliva stále za odpad. V tom případě se na vývoz druhotných paliv vztahují legislativní požadavky podle evropského nařízení o přepravě odpadu. 


Rakouská úprava

Příklad právní úpravy, podle které palivo z odpadu přestane být po splnění legislativních požadavků odpadem, je možné nalézt např. i v rakouském právním řádu. Ve spolkovém nařízení o spalování odpadů (AVV)[10] jsou definovány „náhradní palivové produkty“, což jsou paliva, u nichž byl stav konce odpadu vyhlášen na základě platného osvědčení o posouzení vydaného příslušným spolkovým ministrem. Legislativní požadavky, které je třeba splnit, jsou podrobně vymezeny v příloze č. 9 nařízení, jedná se o stanovení mezních hodnot znečišťujících látek, požadavků na zařízení, odběr vzorků a příslušných metod až po dokazování provedeného posouzení.

 

Závěr

Některé členské země EU mají již řadu let legislativně upravená kritéria ve smyslu článku 6 evropské rámcové směrnice o odpadech (tzv. end of waste), kdy se palivo vyrobené z odpadu stane „neodpadem“. Česká legislativa však na podobnou právní úpravu zatím čeká.[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

[2] Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, v znení č. 367/2015 Z.z.

[3] Ust. § 2 písm. t) vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

[4] Ust. § 6b a § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

[6] § 8 až 19 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

[7] STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu pri výrobe tuhých alternatívnych palív (65 7503)

[8] Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

[9] Ust. podle § 9 odst. 11 písm. c) vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

[10] Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über die Verbrennung von Abfällen (Abfallverbrennungsverordnung – AVV), BGBl. II č. 389/2002, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002239

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Časopis Odpady: Výhody výroby a využití paliv z odpadů (TAP)

Odpady.sk: Havelka - Energetické využitie TAP ponúka biznisovo jednoduchšie riešenie a konkurenčnejšie prostredie

Zelená pro paliva z odpadů (TAP) - Přerov bude moci ročně využívat až 114 000 tun TAP

Odpady se v ČR využívají stále více - STATISTIKA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A ALTERNATIVNÍCH PALIV


 

 

 

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..