Odpadová novela bez podpory stažena z jednání Senátu

Velmi diskutabilní a problematická Šilarova novela zákona o odpadech, která hrozila zdražením odpadových služeb a citelným omezením tržního prostředí, skončila neúspěšně ještě dříve, než byla projednaná.

Legislativní návrh novely zákona o odpadech, který byl kontroverzní a v odborných kruzích široce kritizovaný již před jeho oficiálním předložením do Senátu, měl poměrně rychlý konec. Novela byla formálně senátorem Šilarem předložena do procesu v Senátu v polovině srpna. ČAOH předala do Senátu své odborné stanovisko k novele (viz níže). Na program jednání Senátu byla novela stanovena na 12. schůzi k projednání ve dnech 21.8. – 22.8.2013. Tentokrát se občané nemusí obávat. Senát, jakožto kolektivní orgán zafungoval jako pojistka před podobnými kontroverzními návrhy jednotlivců, které mohou citelně dopadnout na občany i firmy. Nevůle k podpoře tohoto návrhu byla natolik silná, že senátor Šilar novelu stáhl sám z programu jednání Senátu ještě před jejím vlastním projednáním. Pro stažení se vyslovilo 48 z 52 přítomných senátorů.


Výtah ze stanoviska České asociace odpadového hospodářství k neschválené Šilarově novele zákona o odpadech

ČAOH vnímá a podporuje snahu o aktualizaci legislativy v odpadovém hospodářství a aktivně se celého procesu účastní. Diskuze a snaha o posun procesu v odborné skupině jmenované ministrem životního prostředí dospěla k závěru, že problematika se týká všech obyvatel České republiky a že není prozatím dostatek podkladů pro zhodnocení navrhovaných změn. Nutnost těchto změn není ani nijak urgentní, protože stav nakládání s odpady v ČR je v souladu s požadavky EU.

Navíc prodleva v přijetí změn ukazuje i jistou výhodu, protože i pohled celé EU se nyní na problematiku nakládání s komunálními odpady začíná posouvat a to by pro ČR mohla být výhoda v ušetření nemalých prostředků při volbě správné strategie. Ušetříme tak čas a energii při nerealizaci investic, které se ukázaly jako nesprávné.

Jako základní negativní body návrhu senátní novely zákona o odpadech senátora Šilara vnímáme tyto:

 1. Novela zavádí omezení tržního prostředí v odpadovém hospodářství (zavedení ISNO, k ISNO více zde - 1) Podrobný popis ISNO 2) Anketa významných osobností k ISNO).
 2. Novela zbytečně zavádí další povinnosti nad rámec legislativy EU, které by v důsledku vedly k zásadnímu omezení podnikání v oboru (nová administrativní povinnost do 30 dnů sdělit, kde konkrétní odpad z konkrétní obce finálně skončil, což je prakticky neproveditelné).
 3. Novela redukuje pozici „oprávněné osoby“ dle zákona, která by podle novely neměla mít právo převzít odpad do vlastnictví a dále s ním nakládat, ale byla pouze obcí pověřena k nějakým úkonům k převzetí odpadů do vlastnictví, což destruuje normální tržní vztahy a zásadně zvyšuje náklady původcům.
 4. Novela vytváří předpoklady pro pozdější povinné začlenění odpadů z firem a živností do obecních systémů.
 5. Novela technicky nesprávně zavádí omezení v TOC (5%), které je v praxi skoro neproveditelné, vhodnější cesta by byla stanovit omezující parametr výhřevnosti, jako to mají i jiné země; pro představu pouhá zemina má TOC 20%, stavební suť 7-8% apod.; zavedení omezení v TOC by vyvolalo značné praktické problémy.
 6. Novela umožňuje přenesení práv a povinností obcí na neurčité svazky a sdružení (jednotlivé obce ztratí svou rozhodovací schopnost, centralizace řízení toků odpadů, neznámé ceny) – alá vodárenství – pro OH velmi nevhodná cesta – náklady na vodu se za posledních 20 let zvedly 100x; odpady jsou zatím v akceptovatelné výši ceny, ale tlaky na výstavbu spaloven tvrdě působí na prosazení postupného zdražování a svazování trhu jako ve vodárenství (dlouhodobé smlouvy, apod.)
 7. Novela zdražuje odpady lidem (viz tabulka v novele příloha č. 6 – do roku 2020 o 100%!); novela je podle našeho názoru součástí komplexní snahy prezentované dlouhodobě některými subjekty (Teplárenské sdružení, SMO), v jejichž plánech bylo mimo jiné zvýšení poplatků za skládkování ze současných 500 Kč/t až na 2900 Kč/t za 10 let. Ostatně v důvodové zprávě k novele se uvádí, že v roce 2018 bude výše poplatků přehodnocena. Takto vysoké poplatky budou nutné pro to, aby spalovny mohly ekonomicky fungovat.
 8. Novela dokonce navrhuje zvýšení poplatku za ukládání nebezpečných odpadů, který máme nejvyšší v Evropě a patrně i na světě a logicky to působí své problémy (více viz zde  - Stanovisko ČAOH ke kontrolní zprávě NKÚ).
 9. Novela zdražuje odpady i firmám (zvýšení poplatků za skládkování, nově zavedení poplatků na materiály pro technické zabezpečení skládek). Firmy budou nuceny promítnout zvýšené výrobní náklady do ceny svých výrobků (snížení cenové konkurenceschopnosti v rámci EU).
 10. Novela jde silně na ruku pouze jedné z technologií nakládání s odpady, konkrétně spalovnám odpadů – zavádí výjimku z poplatku za skládkování odpadu ze spaloven – ty tedy nově nebudou muset platit poplatek za ukládání popela a strusky! Neodůvodněné zvýhodnění jedné technologie před dalšími… (Pro podporu materiálového využití by se tedy neměl poplatek platit ani za zbytky po třídění k materiálovému využití odpadů). ČAOH dlouhodobě doporučuje spíše využití širokého spektra technologií (více viz zde - ČAOH prosazuje co nejširší možnosti nakládání s odpady).
 11. Návrh na zavedení poplatku (zrušení osvobození od poplatku od 31.12.2016) i na materiál používaný pro technologické zabezpečení skládek je v přímém rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí. Materiály nebo odpady i pouze za cenu poplatků není možné pro ekologické provozování skládek zabezpečit.
 12. Novela citelně posiluje pravomoci krajů v OH vedoucí k budoucí centralizaci řízení toků odpadů na úrovni krajů (cesta pro nové spalovny a směřování odpadů do nich; omezení dosavadních technologií a jejich dalšího vývoje na dobu životnosti spalovny, tedy cca na 30 let; citelné omezení konkurence v daném regionu)
 13. Obcím se skládkou se novelou značně snižuje dosavadní příjem poplatků za ukládání odpadů v jejich katastru (jednostranná změna dříve dohodnutých pravidel ze strany státu)
 14. Novela zavádí dosud nepotřebný a protitžní systém regionálního financování OH - hrozí, že 80% nově vybraných prostředků půjde do rozpočtů krajů, které je dle své vůle (nikoli na základě tržních souvztažností) budou distribuovat do odpadového hospodářství a na další podporu ISNO; zásadní a dlouhodobá a hlavně nepotřebná deformace tržního prostředí
 15. Novela zavádí velmi problematický pojem „vytvoření přiměřené regionální sítě zařízení na nakládání s odpady“, kterou má řešit krajský POH – tzn. počítá se s omezením vzniku nových zařízení dle vůle úřadu (včetně postupného omezení stávajících), tzn. již nebude platit dosavadní férový stav, kdy kdokoli, kdo splní všechny zákonné podmínky, nebude mít nárok na provoz svého nového zařízení a na vstup na trh, ale bude vydán vůli či nevůli konkrétního úředníka. Uzavřené krajské systémy znemožní běžné obchodování, zvýší náklady občanů, obcí, firem. Mají sloužit k ovládání finančních toků v sektoru, zajištění dostatku odpadů pro spalovny komunálních odpadů. V současnosti však existuje plně funkční síť potřebných zařízení pro nakládání s odpady. Nepochopitelně má být budována nová síť zařízení. Novela v případě vytvořené „Nové sítě regionálních a nadregionálních zařízení“ požaduje „dlouhodobé zohlednění ekonomické udržitelnosti takových zařízení“. To je důležité zejména pro zařízení typu spaloven komunálních odpadů, které jsou bohužel v současné době v běžném konkurenčním prostředí různých technologií ekonomicky neudržitelné. Proto se novela snaží odstranit konkurenci a přimět původce (zejména obce a jejich občany) k dlouhodobému závazku financovat tato zařízení za každou cenu.
 16. Uplatnění novely může mít za následek redukci recyklace a materiálového využití odpadů, což je v přímém rozporu s požadavky Evropské komise a Evropského parlamentu.

Novelu, jakožto asociace hodnotíme jako velmi problematickou, protitržní, protisoutěžní, spojenou s vyššími náklady na odpadové hospodářství a se zvýšením ceny za odpady, kterou platí občané a firmy. Obáváme se, že uplatnění novely povede k destrukci současného úspěšného, kvalitního a stále nákladově akceptovatelného odpadového hospodářství ČR.


Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..