Azbest jako hrozba

Azbest je karcinogenní látka s mutagenními účinky, která představuje riziko pro lidský organizmus. Nebezpečí představují malé tzv. respirabilní vláknité částice, které se při vdechnutí dostávají hluboko do plic, kde se deponují, a mohou být spouštěčem onkologických onemocnění.

Kde můžeme azbest najít

V České republice platí zákaz vyrábět, dovážet, prodávat a záměrně přidávat do výrobků azbest od roku 1995. Azbest je však v ČR stále obsažen v řadě staveb, např. ve střešních krytinách (eternit), jako vlnitý eternit, azbesto-cementové odpadní roury nebo tzv. boletické panely atd. Tato „stará zátěž“ představuje ohrožení zdraví lidí zejména v případě lámání, drcení, vrtání či demolice těchto materiálů, při kterých dochází k významnému uvolňování prachových částic. Proto je třeba sanaci azbestu zadat sanační firmě, která je odborně kvalifikovaná k odstraňování azbestu a která má živnost vázanou pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Jak s azbestem nakládat

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 41 zákona č. 258/2000 Sb.) je zaměstnavatel (např. sanační firma) povinen hlásit místně příslušné hygienické stanici všechny práce, při kterých mohou být zaměstnanci exponováni (vystaveni) azbestu, a to nejméně 30 dnů před zahájením prací. Mezi náležitosti tohoto hlášení patří rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, se zřizuje kontrolované pásmo (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). V tomto kontrolovaném pásmu musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky jako jsou jednorázové overaly a respirátory k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím.  Odstraňovaný azbest se enkapsuluje (penetruje) speciálním roztokem. Odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu (tzv. big bag) opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest.

 

Azbest jako odpad může jen na skládku, jiné způsoby nakládání jsou zakázány

Problematika azbestu je upravena v několika dalších českých právních předpisech. V oblasti nakládání s odpady je příslušným právním předpisem zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) Podle § 35 tohoto zákona jsou původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která s takovými odpady nakládá, povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší, podrobnosti jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 294/2005 Sb. Např. se na skládce nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu, a musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky. Rovněž je stanovena povinnost archivovat dokumentaci s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce jako součást evidence uložených odpadů.

 

Azbest má svůj vlastní odborný spolek

Na výše zmiňovaná rizika pro zdraví lidí v současné době upozorňuje Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA), která je dobrovolným sdružením osob působících v ČR v oblasti diagnostiky azbestu, řádné realizace sanace azbestu, ochrany životního prostředí a lidského zdraví atd. ČAPOA zveřejnila (na www.capoa.cz) „Výzvu občanů ze dne 22. září 2018, která je adresovaná Vládě ČR a Parlamentu ČR“. ČAPOA zdůrazňuje hrozbu azbestu pro lidské zdraví a požaduje například:

  • vypracovat odbornou kvantifikaci existující azbestové zátěže na celém území ČR,
  • u všech objektů dokončených před rokem 2005 před plánovaným odstraněním staveb, před prováděním změn dokončených staveb či před prováděním udržovacích prací vyžadovat provedení inspekce zjištění výskytu a stanovení azbestu,
  • zajistit přísnou kontrolu závazných požadavků na řádnou sanaci azbestové zátěže a její uložení na příslušné skládky,
  • provést screening horninového prostředí a kamenolomů v ČR, kde se prokazatelně vyskytují azbestové materiály (pozn. důvodem je relativně četný výskyt hornin s přirozeným obsahem azbestových minerálů v ČR),
  • založit veřejně přístupný a státem garantovaný rejstřík oprávněných osob k provádění inspekcí a sanace azbestu (pozn. zde je možné uvést příklad Slovenska, které zřídilo „Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb“ - více informací na www.uvzsr.cz),
  • založit dotační titul nebo jiný finanční nástroj pro podporu řádné sanace dosud existující azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU.

 

Ke stažení

tiskova-zprava-4.pdf [ 121.48 kB, PDF ]

iniciativa-cesko-bez-azbestu-iniciativa-6.pdf [ 94.26 kB, PDF ]

vyzva-obcanu-vlade-a-parlamentu-cr-6.pdf [ 111.28 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

https://www.lidovky.cz/noviny/zabijak-azbest-dal-ohrozuje-cesko-podarilo-se-zlikvidovat-jen-ctvrtinu-zamoreni.A180304_210615_ln_noviny_ele

https://www.e15.cz/zahranicni/azbest-je-horsi-nez-se-predpokladalo-rocne-zabije-47-tisic-evropanu-1203432

https://www.lidovky.cz/domov/posypovy-sterk-v-ulicich-brna-obsahoval-rakovinotvorna-mineralni-vlakna-rizikovy-je-vsak-i-kamen-z-rady-lomu-v-cesku.A180908_162726_ln_domov_ele

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..