ČAOH: Evidence a ohlašování po „infri“ novele zákona o odpadech

Dne 1. října 2015 vstupuje v účinnost další novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů v září tohoto roku. Mezi významné změny, které tato novela přináší, patří i nově upravené ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§ 40) a další změny v oblasti evidence a ohlašování (§ 39). Je však dobré upozornit, že většina těchto změn má posunutou účinnost až k 1. lednu 2016 (§ 39 odst. 3, 4, 6 až 10 a 12 a § 40).

 

Česká asociace odpadového hospodářství přináší přehlednou informaci o hlavních změnách zákona o odpadech týkajících se povinností evidence a ohlašování:

 

Ohlašování údajů

K § 39 odst. 3:

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů (kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů), jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

K § 39 odst. 4:

Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky.

K § 39 odst. 6:

Obec, která je povinna podat hlášení podle § 39 odst. 2, zasílá každoročně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února následujícího roku hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou.

K § 39 odst. 10:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají MŽP informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat MŽP informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho vydání.

Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku.


Identifikační čísla zařízení

K § 39 odst. 12:

Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a 40 mají zařízení povinnost používat identifikační čísla zařízení (IČZ). Týká se to zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1), zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 (biologicky rozložitelné odpady). IČZ přiděluje krajský úřad nejpozději do patnácti dnů ode dne vydání souhlasu, integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci či ohlášení  zahájení  provozu  zařízení  podle  §  14  odst.  2  a  §  33b  odst.  1.

Identifikační čísla zařízení zavedla již novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., ale touto aktuální novelou byl upřesněn způsob jejich přidělování, který bude ještě dále řešen i v prováděcí vyhlášce. Upozorňujeme v této souvislosti, že  IČZ přidělená před účinností této novely a zveřejněná na portálu veřejné správy se podle přechodných ustanovení považují za IČZ podle nového znění.

 

Přeprava nebezpečných odpadů

K § 40 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů:

V tomto paragrafu se po sérii jednání a odborných konzultací s MŽP podařilo vyjednat úpravu oproti původní tzv. ekoauditové novele, která by u tohoto bodu byla v praxi jen velmi obtížně aplikovatelná. Podrobnější informace a připomínky ČAOH k původní problémové verzi z roku 2013 můžete nalézt pod tímto odkazem.

Aktuálně se přeprava nebezpečných odpadů bude nově ohlašovat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a půjde tedy o elektronizaci celého systému ohlašování. Účinnosti nabývá nové znění § 40 až 1. ledna 2016, ale pozor na přechodná ustanovení novely. Až do 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat podle nového znění (elektronicky), pokud budou vést evidenci při přepravě nebezpečných odpadů podle starého znění § 40 (7 evidenčních listů ELPNO).

Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.

Odesílatel nebezpečných odpadů bude povinen:  

a) každou  přepravu  nebezpečných  odpadů  ohlásit  před  jejím  zahájením  v  rozsahu ohlašovacího listu (rozsah bude stanoven prováděcí vyhláškou),

b) ke  každé  zásilce  nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě  doklad  obsahující informace podle ohlašovacího listu,

c) v  případě,  že  přeprava  nebezpečných  odpadů  není  zahájena  v  ohlášeném  termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,

d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

 

Pro běžnou praxi je důležité, že povinnosti odesílatele nebezpečného odpadu uvedené výše pod písmeny a) a b) může za odesílatele splnit příjemce!

 

Příjemce nebezpečných odpadů bude povinen:

a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v ISPOP ; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,

b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,

c)  zrušit  ohlášení  přepravy  nebezpečných  odpadů  do  3  pracovních  dnů  ode  dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu,

d)  v  případě,  že  byl  ohlašovatelem  přepravy  nebezpečných  odpadů,  nejpozději  do  3 pracovních  dnů  od  ukončení  přepravy  opravit  údaje  o  přepravě  a  přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

 

Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.  Nové znění § 40 pak dále řeší i situace, kdy dojde k přerušení provozu ISPOP a přesto bude přirozeně možné za určitých podmínek přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit.  

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..