ČAOH informuje - vyhláška k třídění složek komunálních odpadů (včetně BRKO) k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Tato vyhláška provádí ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb., a to na základě zmocnění obsaženého v tomto ustanovení. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Podle navazujícího zmocňovacího ustanovení může ministerstvo stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

V navrhované vyhlášce se stanoví možné způsoby odděleného soustřeďování odpadů. Může se jednat buď o některý ze stanovených konkrétních způsobů, nebo o jejich kombinaci.

Dále se v předkládaném návrhu vyhlášky stanoví rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů ve vztahu k biologicky rozložitelným komunálním odpadům (BRKO), papíru, plastů, skla a kovů a nebezpečných komunálních odpadů.


Co se týče rozsahu oddělovaného soustřeďování BRKO

Podle navrhované vyhlášky je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku. Vyhláška tedy zohledňuje sezónnost sběru BRKO, pro které se zavádí povinné třídění. Povinnost odděleného soustřeďování BRKO je podle navrhované úpravy splněna také v případě, že obec zavede oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu společně s biologickým odpadem živočišného původu. Obce tak mohou využívat veškerý biologický odpad bez ohledu na rozlišení rostlinné a živočišné složky. Pokud mají obce již tento způsob sběru zaveden, nebudou muset navíc zajišťovat samostatný oddělený sběr biologického odpadu rostlinného původu. Tato varianta je pro obce přístupnější a méně zatěžující. Zároveň je zdůrazněna povinnost sbírat biologické odpady rostlinného původu, protože právě tato složka tvoří největší množství BRKO a pouze při odděleném sběru této složky je možné zajistit plnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů.  Povinnost zavést oddělený sběr BRKO je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Toto je nutné zejména z toho důvodu, že již v současné době mají některé obce tento systém zaveden. Za předpokladu, že by se povinnost odděleného sběru nevztahovala na komunitní kompostování, nebylo by z jejich strany reálné tuto povinnost splnit jiným způsobem sběru BRKO.

V případě papírových, plastových, skleněných a kovových odpadů, pro které má již v současné době většina obcí zaveden určitý systém odděleného sběru, se stanoví požadavek, aby místa pro oddělené soustřeďování těchto odpadů byla obcí zajištěna celoročně.

V případě nebezpečných odpadů se stanovený systém odděleného sběru nemění oproti systému, který je v současné době nastaven na základě dosavadní právní úpravy v zákoně o odpadech.

 

Návrh vyhlášky, včetně odůvodnění, je k dispozici ke stažení z webu ČAOH zde:

 

navrh-vyhlasky.pdf [ 37.44 kB ]

duvodova-zprava.pdf [ 200.82 kB ]

 

Termín připomínek: 24.11.2014

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z předkládací zprávy MŽP

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..