ČAOH: Legislativní změny v EIA

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., dále jen „zákon EIA“) proběhly v poslední době dvě podstatné novely. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) pro přehlednost přináší stručný popis toho podstatného z obou novel.


Novela spojená s novelou stavebního zákona

První z nich obsahuje změny doprovázející důležitou novelu stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.), která mimo jiné zavedla dvě tzv. řízení s posouzením vlivu. Konkrétně se jedná o územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a dále o společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a a násl. StavZ). 

Investorovi je dána možnost si zvolit, zda jako dosud projde procesem EIA před řízeními podle stavebního zákona nebo zda zvolí územní či společné řízení s již integrovaným posouzením vlivů. Od tzv. integrovaných řízení se očekává zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace staveb, snížení nákladů na řízení, odstranění duplicit celého procesu a zkrácení lhůt při posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný stavební úřad bude v řízeních s posouzením vlivů postupovat v součinnosti s příslušným posuzujícím úřadem podle zákona EIA (krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí). Posuzující úřad má postavení dotčeného orgánu a vydává závazné stanovisko EIA s podmínkami závaznými pro rozhodnutí stavebního úřadu.

 

Druhá novela EIA

Druhá novela zákona EIA vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2017 Sb. a nabývá účinnosti již 1. listopadu 2017. Jedná se sice především o transpoziční novelu, tedy reagující na revizi evropské směrnice, obsahuje však i další změny, které mají přispět ke zjednodušení a zrychlení celého procesu.

Jednou z těchto důležitých změn je např. definice navazujících řízení, tedy těch řízení, která je třeba vést k záměru podléhajícímu EIA a u nichž se provádí ověřování změn záměru tzv. verifikace (coherence stamp).

Z důvodu zvýšení právní jistoty, o která řízení se vlastně jedná, upravuje novela taxativní výčet navazujících řízení přímo v textu zákona (§ 3 písm. g) zákona EIA).

Mění se i postup verifikace v § 9a odst. 6 zákona EIA. Před novelou se v případě, že nenastaly u záměru změny, jež by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, jednoduše závazné stanovisko nevydávalo. Po novele se bude vydávat souhlasné závazné stanovisko, ve kterém příslušný úřad určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných („nevýznamných“) změn záměru neproveditelné.  

Další změnou, která by měla vést k zúžení počtu záměrů podléhajících procesu EIA, je stanovení kritérií pro podlimitní záměry. Jedná se o záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA v kategorii II, které nedosahují příslušné uvedené limitní hodnoty. Nově bude zjišťovací řízení prováděno jen pro ty záměry, které překročí uvedenou prahovou hodnotu. Záměry, které nenaplní stanovená kritéria a hodnoty, se příslušný úřad zabývat nebude.

Dobu platnosti stanoviska EIA novela prodlužuje na 7 let, za splnění podmínek lze platnost prodloužit o 5 let, a to i opakovaně. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni (§ 9a odst. 3 zákona EIA).

V rámci zefektivnění a zrychlení procesu jsou zpřísněny podmínky týkající se posudku (§ 9). Konkrétně se jedná o stanovení lhůty příslušným úřadem pro předložení posudku, která nesmí být delší než 60 dnů. Dále jde například o upuštění od samostatného zveřejňování a možnosti vyjadřování k posudku, posudek se bude zveřejňovat v Informačním systému EIA společně se stanoviskem.   

Novela rovněž zpřesňuje výjimky z procesu EIA. Např. podle § 4 může vláda ve výjimečném případě za určitých podmínek vyjmout z posuzování záměr, u něhož veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

V neposlední řadě se změnila podoba přílohy č. 1 zákona obsahující záměry podléhající EIA, která je nově koncipována do 118 bodů. Např. v případě bodů 55 a 56, které se týkají využívání a odstraňování odpadů, jsou nově zavedeny již výše zmíněné spodní limity (u nebezpečných odpadů 250 t/rok, u odpadů kategorie ostatní 2500 t/rok).

 

Ke stažení

proběhlá novela ve Sbírce:  sb0111-2017.pdf [ 1.09 MB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..