ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2014 Sb. novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vyhlášky reaguje na změny vyvolané tzv. „ekoauditovou novelou“ zákona o odpadech (pouze však na ty změny ve znění zákona o odpadech, které jsou již účinné).

Stručně k obsahu:

  • Ruší se § 17 týkající se technických požadavků na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování složek životního prostředí.
  • V § 21 odst. 2 týkajícím se způsobu vedení průběžné evidence odpadů se nově bude v případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu, vést evidence v měsíčních intervalech. Podle znění vyhlášky před touto novelou se v případech nepřetržitého vzniku odpadů vedla průběžná evidence v intervalech týdenních. Důvodem pro tuto změnu byla snaha snížit administrativní zátěž původců.
  • Nové znění § 28 Plán odpadového hospodářství obce – novela vyhlášky reaguje na tzv. „ekoauditovou novelu“ zákona o odpadech, která zrušila povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) pro původce. Tato povinnost zůstala právě jen obcím a znění vyhlášky tedy bylo upraveno tak, aby se týkalo pouze obcí.
  • Zcela nové znění přílohy č. 2 vyhlášky vztahující se k přejímce odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů. Na základě usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 byl jako zbytečná administrativní zátěž vyhodnocen základní popis odpadu zpracovávaný pro všechny druhy zařízení k nakládání s odpady, a proto je touto novelou vyhlášky „základní popis odpadu“ z přílohy č. 2 vypuštěn. Nadále ovšem zůstává základní popis odpadu zpracovávaný podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

 

Účinnost: Účinnosti nabývá tato novela vyhlášky již 1. dubna 2014.

Zde je k dispozici odkaz na novelu vyhlášky ve Sbirce zákonů: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/14-035.htm

Členům ČAOH je již na interní části webu ČAOH k dispozici úplné znění nové vyhlášky s vyznačením změněných paragrafů.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..