ČAOH: Přehledná informace o aktuálně platné novele č. 184/2014Sb. zákona o odpadech

Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou se mění také předchozí novela, tedy zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Česká asociace odpadového hospodářství jako obvykle přináší stručný a přehledný výtah toho podstatného, co novela doplňuje a mění.

Stručně k obsahu:

1. Novela zákona o odpadech, která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Mezi hlavní změny patří:

  • Nová definice pojmu výrobce (§ 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce (§ 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" (§37q).
  • Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nové znění § 37i) - platnost dosavadních zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení zůstává podle přechodných ustanovení novely nedotčena, pouze s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení je dále podle přechodných ustanovení povinna doplnit všechny údaje, které jsou vyžadovány v návrhu na zápis podle nového znění § 37i odst. 3 nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely - osobu, která nesplní tuto povinnost MŽP ze Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.
  • § 37h odst. 3 - Povinnost výrobce (nebo právnické osoby zajišťující společné plnění) vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (podle přechodného ustanovení od 1. ledna 2015).
  • Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení (§ 37r)
  • Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" (§ 37s)
  • Nové znění přílohy č. 7 - "Skupiny elektrozařízení"
  • Nová příloha č. 14 - "Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu" - navýšení hodnot  

Účinnost: S výjimkou ustanovení čl. bodů 33  a 37 až 39 týkajících se Registru míst zpětného odběru, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.

 

2. Podstatná je rovněž novela zákona č. 169/2013 Sb., tedy novela již dřívější platné novely zákona o odpadech ("novela novely")

Po mnoha připomínkách odborné veřejnosti (např. zde) došlo k posunutí účinnosti těch bodů novely, které se vztahují k použití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  a k zásadním změnám v evidenci odpadů a především v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů, a to z 1. října 2014 až k datu 1. ledna 2016. Důvodem posunutí účinnosti má být technická náročnost provedení změn v praxi (elektronizace evidence). Pravděpodobné jsou také určité další nutné úpravy této části legislativy.

 

Členové České asociace odpadového hospodářství mají aktuální plné znění novelizovaného zákona s barevným vyznačením proběhlých změn k dispozici na intranetu ČAOH v sekci Platné přepisy OH v ČR. Intranet je členům ČAOH přístupný po zásadní login a hesla.

Zde je dispozici samotný změnový text novely ze Sbírky zákonů: sb0184-2014.pdf [ 631.51 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..