ČAOH – přehledné shrnutí legislativních změn pro obce

Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která do oblasti odpadové legislativy přinesla několik podstatných změn, přičemž některé z těchto změn výrazně zasáhnou do obcemi vytvářených systémů nakládání s komunálním odpadem.

 

Změna povinností pro obce

Konkrétně byl nově zformulován § 17 zákona o odpadech, ze kterého po této novele vyplývají následující povinnosti obce, jakožto původce odpadu:

  • Na obec se vztahují povinnosti původců odpadů podle § 16 zákona o odpadech, pokud není zákonem o odpadech stanoveno jinak.
  • Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jejím území (co se týče stavebních odpadů produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami, obec může touto obecně závaznou vyhláškou rovněž stanovit systém nakládání s těmito odpady).
  • Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.
  • Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně

             

              nebezpečných odpadů,

              papíru,

              plastů,

              skla,

              kovů a

              biologicky rozložitelných odpadů.

 

Nová vyhláška MŽP k třídění odpadů

Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování výše vyjmenovaných složek komunálních odpadů stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 321/2014 Sb., která rovněž vstoupila v účinnost k 1. lednu 2015 (viz níže ke stažení).

Ministerstvo životního prostředí v ust. § 1 této vyhlášky stanoví, že oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu může obec provádět prostřednictvím:

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Co se týče biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO), tak vyhláška MŽP obsahuje určité zmírnění zákonem stanovené povinnosti, když v ust. § 2 uvádí, že oddělené soustřeďování této složky komunálního odpadu je obec povinna zajistit minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“. (Povinnost je přitom splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu).

Důležité rovněž je, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO je podle vyhlášky MŽP splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce (§ 2 odst. 6).

Odpověď na častý dotaz - Bude uznán systém třídění BRKO přes zavedený systém domácího kompostování v obci, na který jsme získali dotaci? Dle rozhodnutí MŽP není u BRKO cesta přes systém domácího kompostování uznatelná a je třeba volit některý ze shora uvedených způsobů.


Papír, plasty, sklo a kovy

Pro tyto složky komunálního je obec povinna podle ust. § 3 vyhlášky MŽP zajistit místa pro oddělené soustřeďování celoročně. Přičemž vyhláška umožňuje soustřeďovat některé z těchto odpadů společně, ovšem za podmínky, že nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů.  

 

Nebezpečné komunální odpady

Co se týče nebezpečných odpadů, obsahuje vyhláška MŽP oproti zákonu o odpadech opět určité zmírnění, když v souladu s dosavadní praxí zachovává pro obce možnost splnění povinnosti tím, že obec určí místa k soustřeďování těchto odpadů „ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně“.

 

Ke stažení - vzor obecní vyhlášky

Čtenáře webu ČAOH také upozorňujeme na ministerstvem zpracovaný vzor obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem, který reaguje na výše uvedené legislativní změny

vzor obecně závazné vyhlášky: vzor-obecne-zavazne-vyhlasky.pdf [ 126.39 kB ]

vyhláška č. 321/2014 Sb.: 321-2014.pdf [ 76.78 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..